Върховен касационен съд

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос относно началото на срока за явяване на работа при възстановяване след незаконно уволнение

С Тълкувателно решение № 3 от 02.12.2021 г. по тълкувателно дело № 3 от 2019 г. Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС реши: Двуседмичният срок за явяване на работа по чл. 345, ал. 1 КТ започва да тече само от получаването от страна на работника или служителя на нарочното съобщение за възстановяване на работа, изпратено от разгледалия делото първоинстанционен съд. Ако не е получено съобщение срокът започва да тече от деня, в който с явяване в предприятието или по друг начин работникът или служителят изяви пред работодателя желанието си да се върне на работата, на която е възстановен.

Още ...

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември

02.12.2021 г., 09.30 ч., зала № 23 – н. д. № 713/2021 г. (срещу Ценко Ч., Мартин Ч., Димитър К., Иван Й. Т. и др. по обвинения за ОПГ, извършване по занятие на банкови сделки, за които се изисква разрешение, отвличане и др. престъпления), ІІІ н. о., докладчик: Милена Панева Делото е образувано по протест и по жалби от Ценко Ч., Мартин Ч., Димитър К. и Иван Й. Т. срещу решение от 31.

Още ...
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура
Справки за дела и съдебни актове