Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

КОНКУРСИ

13.10.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Търговска колегия - 1 (една) щатна бройка, по заместване на отсъстващ служител

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

13.10.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Гражданска колегия - 5 (пет) щатни бройки, от които 3 щ. бр. по заместване на отсъстващи служители

PDF Списък с крайните резултати на кандидатите

PDF Списък с резултати от решаването на тест

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

13.10.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Наказателна колегия - 2 (две) щатни бройки

PDF Списък с крайните резултати на кандидатите

PDF Списък с резултати от решаването на тест

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

03.07.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар“ – 1 (една) щатна бройка към служба „ Наказателни съдопроизводства“

PDF Списък с крайните резултати на кандидатите

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

16.03.2020 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар“ – 1 (една) щатна бройка към служба „Наказателни съдопроизводства“

PDF Съобщение

24.09.2019 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „съдебен секретар“ – 1 (една) щатна бройка към служба „Граждански съдопроизводства“

PDF Списък с крайните резултати на кандидатите

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

24.09.2019 г. ВКС обявява процедура по набиране на 1 (една) щатна бройка за длъжността „куриер”– по заместване на отсъстващ служител

PDF Списък с класирането на кандидатите

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

09.08.2019 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „експерт-икономист“ в сектор „Финанси и счетоводство“, отдел „Финанси и човешки ресурси“ - 1 (една) щатна бройка

PDF Списък с крайното класиране на кандидатите

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

09.08.2019 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Наказателна колегия - 4 (четири) щатни бройки

PDF Списък с крайното класиране на кандидатите

PDF Списък с резултати от решаването на тест

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

09.08.2019 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Гражданска колегия - 5 (пет) щатни бройки, от които 2 (две) щатни бройки по заместване на отсъстващи служители

PDF Списък с крайното класиране на кандидатите

PDF Списък с резултати от решаването на тест

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

12.04.2019 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – към Гражданска колегия - 2 (две) щатни бройки, от които 1 (една) щатна бройка по заместване на отсъстващ служител

PDF Списък с крайното класиране на кандидатите

PDF Списък с резултати от решаването на тест

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

12.03.2019 г. ВКС набира 2 (две) щатни бройки за заемане на длъжността „Сервитьор“ с място на работа Учебно почивна база на ВКС – с. Лозенец

PDF Списък с крайното класиране на кандидатите

PDF СЪОБЩЕНИЕ

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

18.09.2018 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността началник отдел „Финанси и човешки ресурси“ във Върховния касационен съд

PDF Списък с крайното класиране на кандидатите

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

18.09.2018 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „специалист – топлинна инсталация“ в сектор „Експлоатация на сгради и съоръжения“, отдел „Управление на собствеността“ във Върховния касационен съд

PDF Списък с крайното класиране на кандидатите

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

20.08.2018 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – 1 (една) щатна бройка в Кабинета на председателя

PDF Съобщение

PDF Списък с класирането на кандидатите

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

03.08.2018 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар”

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Класиране на кандидатите

01.08.2018 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Ръководител учебен център“ – 1 (една) щатна бройка, с място на работа Учебно почивна база на ВКС – с. Лозенец

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Класиране на кандидатите

01.08.2018 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – 1 (една) щатна бройка към Търговска колегия

PDF Списък с крайното класиране на кандидатите

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

01.08.2018 г. ВКС обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ – 2 (две) щатни бройки към Наказателна колегия

PDF Класиране на кандидатите за длъжността

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Резултати от втори етап на процедурата

13.07.2018 г. ВКС обявява конкурс за длъжността „Съдебен секретар“ в служба „Търговски съдопроизводства“

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Декларация - лични данни

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Класиране на кандидатите

02.03.2018 г. ВКС обявява конкурс за длъжността съдебен помощник

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Заповед № 659/10.04.2018 г. на председателя на ВКС

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Класиране на кандидатите

08.01.2018 г. ВКС обявява конкурс за длъжността "съдебен деловодител"

PDF Обява

PDF Заявление

PDF Декларация

PDF Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ

PDF Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

PDF Класиране на кандидатите

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура