Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

КОНТАКТИ

Обща информация

Адрес: гр. София 1000, бул. "Витоша" 2
Телефон: +359 2 921988 - централа
Справки за дела: +359 2 9219315, +359 2 9219304

Главен секретар:

Маргарита Пазвантова +359 2 9219782, margarita_pazvantova@vks.bg

Регистратура:

Входящи дела: +359 2 9219493, сутерен, стая 12
Входяща коресподенция и експедиция: +359 2 9219799, сутерен, стая 12
Разпределение на дела - Гражданска колегия: +359 2 9219762
Електронна поща: registry@vks.bg

Обща архива и такси по адвокатски пълномощия:

+359 2 9219484, партер, стая 80

Адвокатска стая – Наказателна колегия:

+359 2 9219400, партер, стая 80

Адвокатска стая – Гражданска колегия:

+359 2 9219400, партер, стая 80

Адвокатска стая – Търговска колегия:

+359 2 9219400, партер, стая 80

Библиотека:

+359 2 9219337, сутерен, стая 23

Каса:

+359 2 9219368, сутерен, стая 14

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ:

БУЛСТАТ 121268006
Сметка за държавни такси:
БНБ ЦУ - BIC:BNBGBGSD, IBAN:BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01
Сметка за вещи лица, свидетели и обезпечения, гаранции:
БНБ - BIC:BNBGBGSD , IBAN:BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03

Пресофис:

+359 2 9219442

Наказателна колегия

Електронна поща: vks_nk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)
Факс: +359 2 9876024
Информационна служба +359 2 9219304, сутерен, стая 11

Съдебни секретари

Първо отделение: +359 2 9219375, етаж 3, стая 50
Второ отделение: +359 2 9219375, етаж 3, стая 50
Трето отделение: +359 2 9219375, етаж 3, стая 50

Деловодство

Първо отделение: +359 2 9219474, сутерен, стая 8
Второ отделение: +359 2 9219474, сутерен, стая 8
Трето отделение: +359 2 9219474, сутерен, стая 8

Гражданска колегия

Електронна поща: vks_gk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)
Факс: +359 2 9884824
Информационна служба +359 2 9219315, сутерен, стая 11

Съдебни секретари

Първо отделение: +359 2 9219492, сутерен, стая 24
Второ отделение: +359 2 9219286, сутерен, стая 15
Трето отделение: +359 2 9219759, 9219257, сутерен, стая 14
Четвърто отделение: +359 2 9219492, 9219371, сутерен, стая 17
ГК и петчленен състав: +359 2 9219287, сутерен, стая 15

Деловодство

Първо отделение: +359 2 9219680, сутерен, стая 9
Второ отделение: +359 2 9219411, сутерен, стая 9
Трето отделение: +359 2 9219255, сутерен, стая 9
Четвърто отделение: +359 2 9219680, сутерен, стая 9
ГК и петчленен състав: +359 2 9219255, сутерен, стая 8

Търговска колегия

Електронна поща: vks_tk@vks.bg (само за материали по тълкувателни дела)
Информационна служба +359 2 9219315, сутерен, стая 11

Съдебни секретари

Факс: +359 2 9800896, етаж 2, стая 82
Първо отделение: +359 2 9219446, 9219251, етаж 2, стая 82
Второ отделение: +359 2 9219251, 9219446, етаж 2, стая 82

Деловодство

Първо отделение: +359 2 9219303, сутерен, стая 10
Второ отделение: +359 2 9219303, сутерен, стая 10

За отзиви и евентуални проблеми с новия уебсайт: website@vks.bg

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура