Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

Пленумът на ВКС избра един съдия за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

На свое заседание, проведено на 10.11.2021 г. чрез видеоконферентна връзка, Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) – с 66 гласа „за“ при участието на 66 върховни съдии, избра за член на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Диана Коледжикова – съдия в Софийския апелативен съд, гражданска материя.

До изтичането на срока за подаване на заявления за участие в процедурата – 29.10.2021 г., не са получени документи от други кандидати.

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС Пленумът на Върховния касационен съд избира за нейни членове четирима действащи съдии, разпределени така: двама съдии със специализация по гражданско право, един съдия със специализация по наказателно право и един съдия със специализация по търговско право.

На 26.05.2021 г. Пленумът на ВКС избра за член на Комисията по атестирането и конкурсите Ирина Ганева – съдия в Окръжен съд – Разград, гражданска материя.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура