Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Доставка и подмяна на активно оборудване и повишаване на скоростта и функционалните характеристики на опорната комуникационна мрежа в сградата на Съдебната палата в гр. София и гаранционна поддръжка, доставка на сървъри и гаранционна поддръжка и доставка на мултифункционални устройства и гаранционна поддръжка по обособени позиции”

Публично състезание № 01029 05-2019/ 11.07.2019 г.

Документи за поръчката

PDF Обявление за възложена поръчка

PDF Договор - обособена позиция 3

PDF Договор - обособена позиция 2

PDF Договор - обособена позиция 1

PDF Решение за откриване

PDF Обявление за поръчка

DOCX Документация

DOCX Техническа спецификация по обособена позиция 1

DOCX Техническа спецификация по обособени позиции 2 и 3

DOC ЕЕДОП

DOC ЕЕДОП

PDF Рaзяснение

PDF Протокол 1

PDF Съобщение за отваряне на ценови предложения

PDF Протокол 2

PDF Обобщен протокол

PDF Протокол 3

PDF Решение за избор на изпълнител

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура