Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти предоставени за стопанисване на Върховния касационен съд на Република България, по обособени позиции

№ 01029 07-2019/ 16.09.2019 г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата в гр. София, от координатор на балансираща група”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд - Съдебната палата - гр. София, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня и Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево”

Документи за поръчката

PDF Обявление за възложена поръчка

PDF Договор за доставка на ел. енергия на средно напрежение

PDF Договор за доставка на ел. енергия на ниско напрежение

PDF Протокол

PDF Доклад

PDF Решение за определяне на изпълнител

PDF Получено обявление

DOC ЕЕДОП

DOCX Документация

DOC Техническа спецификация по позиция 2

DOCX Техническа спецификация по позиция 1

PDF Обявление

PDF Обявление

PDF Решение за откриване

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура