Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж „Ремонт на Съдебна палата" гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с № 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП № 01029 08-2019/ 08.10.2019 г.

Документи за поръчката

PDF Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката

PDF Договор

PDF Ценово предложение

PDF Техническо предложение

PDF Протокол

PDF Обява

DOCX Информация към обява

PDF Информация

PDF Информация за удължаване на срок за подаване на оферти

DOCX Техническа спецификация

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура