Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с № 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения”

Публично състезание № 01029 04-2019/ 07.06.2019 г.

Документи за поръчката

PDF Обявление за възложена поръчка

PDF Техническо предложение

PDF Ценово предложение

PDF Договор

PDF Решение за откриване

PDF Обявление за поръчка

DOCX Заявление за участие

DOCX Документация

DOCX Техническа спецификация

DOCX Критерии за оценка и методика

XSLX Количествено стойностна сметка

DOC ЕЕДОП

DOCX Декларация

DOCX Проект на договор

DOC Съобщение

PDF Протокол 1

PDF Протокол 2

PDF Съобщение

PDF Протокол 3

PDF Решение за избор на изпълнител

PDF Обобщен протокол

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура