Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

„Вътрешно почистване - ежедневно и основно - на коридори, фоайета, стълбища, стенни облицовки и прозорци с прилежащата им дограма в сградата на Съдебна палата, гр. София“.

Публично състезание № 01029 09-2019/ 12.11.2019 г.

Документи за поръчката

PDF Списък на работниците и лицето по контрола на качеството

PDF Договор

PDF Обявление за възложена поръчка

PDF Предложение за изпълнение на поръчката

PDF Ценово предложение

PDF Протокол

PDF Протокол

PDF Решение за определяне на изпълнител

PDF Съобщение

PDF Съобщение

PDF Обявление за поръчка

DOCX Заявление за участие

DOCX Документация

PDF Решение за откриване

DOC ЕЕДОП

DOC Техническа спецификация

DOC Договор

<< Назад

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Обяви за директно възлагане по ЗОП Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура