Върховен касационен съд

Съдебен акт

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 35

София, .21.03.2017 г.ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА
ГАЛИНА ТОНЕВА

при становището на прокурора от ВКП АТАНАС ГЕБРЕВ изслуша докладваното от съдия Захарова КЧНД № 279/2017 г., като за да се произнесе, взе предвид следното :

Настоящото производство е образувано на основание чл. 44, ал. 1 от НПК по спор за подсъдност между Софийския градски съд и Благоевградския окръжен съд (БлОС).
Прокурорът от ВКП застъпва становище, че компетентен да разгледа делото е Благоевградският окръжен съд, тъй като в приетата по делото справка от НБД бил посочен постоянен адрес на санкционираното лице Д. А. на територията на съдебния район на БлОС – [населено място], [улица], откъдето той не бил призоваван.
Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди данните по делото, намери за установено следното:
НЧД № 56/2017 г. по описа на БлОС е било образувано по реда на ЗПИКонфОтнНалФС по искане на Федерална служба „Правосъдие” на Германия за признаване и изпълнение на решение от 19.03.2015 г., в сила от 15.04.2015 г., издадено от Федерална служба за товарен транспорт, Германия, за налагане на парична санкция по отношение на македонския гражданин Д. А. с посочен последен известен адрес в РБ, [населено място], [улица], ап. ... Изпратената призовка на посочения адрес била върната в цялост, невръчена, с отбелязване на връчителя, че на [улица]не съществувал номер ... и че „явно ставало въпрос за македонски гражданин с фалшива адресна регистрация в [населено място]”. В съдебно заседание на 10.02.2017 г. съдът констатирал съгласно приетата от него справка от НБД „Население”, че засегнатото лице А. бил гражданин на Република Македония и на Република България със статут на придобито българско гражданство, като по отношение на същия били налице данни за местоживеене и настоящ адрес в Република Македония и нямало данни за обичайно пребиваване на територията на България, видно от отразеното в призовката. С оглед тези съображения БлОС приел, че санкционираното лице било с местожителство в чужбина и не било открито на адрес в съдебния регион на БлОС, поради което на основание чл. 15 от ЗПИКонфОтнНалФС с определение прекратил производството по делото и го изпратил за разглеждане на СГС по компетентност.
По искането за признаване и изпълнение на решението за налагане на парична санкция по отношение на Д. А. било образувано НЧД № 844/2017 г. по описа на СГС, НО, 23-ти състав. Въз основа на приетата от БлОС справка от НБД „Население” и представеното от служебно назначения защитник на засегнатото лице извлечение от Търговския регистър съдът приел, че не били доказани предпоставките, обуславящи компетентност на СГС, поради което също прекратил производството по делото и повдигнал спор за подсъдност пред ВКС. В мотивната част на определението за прекратяване от 01.03.2017 г. съдът изложил аргументи, че не били установени всички обстоятелствата по чл. 30, ал. 3 от ЗПИКонфОтнНалФС, които факти трябвало да разкрие БлОС. Данните от Търговския регистър относно наличието на дружество със седалище в [населено място], регистрирано в РБ с едноличен собственик на капитала и управител Д. А., неговият регистриран постоянен адрес също в [населено място], откъдето засегнатото лице не било призовавано, не позволявали извод, че то не е открито на адрес в района на БлОС, а е с местожителство в чужбина.
Настоящият съдебен състав се солидаризира с доводите на СГС, като също счита, че делото е подсъдно на Благоевградския окръжен съд.
Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗПИКонфОтнНалФС компетентен да разгледа искането за признаване на решението за налагане на финансови санкции е окръжният съд, в чийто териториален обсег се намира местоживеенето или обичайното пребиваване на санкционираното лице. Компетентността принадлежи на СГС само в случаите, когато не бъде установено местоживеенето или обичайното пребиваване на лицето (чл. 15, ал. 5 от цитирания закон). В удостоверението по образец по чл. 4, вр. чл. 3 от ЗПИКонфОтнНалФС, издадено от Федералната служба „Правосъдие” на Германия, като „последен известен адрес” на санкционираното лице действително фигурира адрес в [населено място], [улица], ап. .., което обстоятелство поначало ангажира компетентността на БлОС. В приетото от състава на СГС извлечение от Търговския регистър обаче адресът е посочен като „гр. П., [улица], ет. .., ап. ...” (откъдето засегнатото лице не е било призовавано), поради което е следвало да се провери дали адресът в удостоверението е коректно отразен. В справката от НБД освен това е вписан постоянен адрес на лицето в [населено място], [улица], където то също не е било търсено.
С оглед изложеното ВКС приема, че БлОС не е изпълнил задължението си да констатира наличието, респ. отсъствието, на обстоятелството по чл. 31, ал. 1 от ЗПИКонфОтнНалФС, обуславящо компетентността на съответния съдебен орган – дали лицето е с местоживеене или обичайно пребиваване на територията на съдебния район на БлОС. За да се отговори на този въпрос е необходимо да се установи дали засегнатото лице действително има установени трайни връзки (от личен или професионален характер) с територията на РБ; дали отразеният в удостоверението последен известен адрес на засегнатото лице е вярно посочен и дали обективно е неговото местоживеене или мястото на обичайното му пребиваване, да установи дали лицето изобщо се намира на територията на страната и, при положителен отговор, къде именно. Компетентността на БлОС би отпаднала само, ако се разкрият убедителни данни, че местоживеенето или обичайното пребиваване на лицето на територията на РБ не могат да бъдат установени, а в разглеждания случай такъв извод не може да бъде направен само въз основа на вписването на връчителя върху единствената изпратена и невръчена призовка на адрес, за който съществуват съмнения, че е некоректно възпроизведен в удостоверението по чл. 4.
Водим от изложените съображения и на основание чл. 44, ал. 1 от НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделение,
ОПРЕДЕЛИ:

Искането за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансова санкция по отношение на Д. А. ДА СЕ РАЗГЛЕДА ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД.
Делото ведно с определението да се изпрати на окръжен съд–гр. Благоевград за изпълнение.
Препис от определението да се изпрати на СГС за сведение.
Настоящото определение не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ:1.2.