Върховен касационен съд

Съдебен акт


2
решение по гр.д.№ 1393 от 2021 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение
Р Е Ш Е Н И Е№ 60452

София, 07.12.2021 г.В ИМЕТО НА НАРОДАВърховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
МИЛЕНА ДАСКАЛОВА


при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 1393 по описа за 2021 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на И. Н. И. срещу решение № 2964 от 23.11.2020 г. по в.гр.д.№ 843 от 2020 г. на Благоевградския окръжен съд, втори въззивен граждански състав, с което е отменено решение № 2976 от 01.04.2020 г. по гр.д.№ 1466 от 2019 г. на Благоевградския районен съд и вместо него е постановено ново решение за отхвърляне като неоснователен на предявения от И. Н. И. срещу И. К. М. /К./ и „Б. систем“ Е. иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване правото на собственост на ищеца върху следния недвижим имот: нива с площ от 1,170 дка, 4 категория, находяща се в м.“Полето“, в землището на [населено място], [община], съставляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място], а по кадастралната карта на [населено място]- имот с идентификатор ..... .
С определение № 60253 от 10.06.2021 г. касационното обжалване на решението е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК по следния посочен от касатора и доуточнен от ВКС правен въпрос, свързан с тълкуването на разпоредбите на чл.113 ЗС, чл.7, чл.9 и чл.33б от Правилника за вписванията и чл.74 от Закона за кадастъра и имотния регистър: При липса на въведен „Имотен регистър“ и продължаващо вписване при условията на Правилника за вписванията по партида на собственика /персонална, а не реална система на вписванията/, може ли да се приеме, че вписването на нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот няма оповестително действие, само на основание на това, че след издаването на нотариален акт за поправка на грешка в първоначалния нотариален акт относно землището, в който се намира имотът, не е била създадена нова помощна имотна партида, а нотариалният акт за поправка на грешката е отбелязан в първоначално създадената за имота партида ? Въпросът е свързан с това, при действаща персонална система на вписванията, какво е правното значение на помощната имотна партида по чл.33б от Правилника за вписванията за валидността и действието на вписването на актове по чл.4, б.“а“ от Правилника за вписванията.
В открито съдебно заседание пълномощникът на касатора поддържа касационната жалба и моли решението на окръжния съд да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго за уважаване на предявяния установителен иск за собственост. Претендира и за направените по делото разноски.
В писмени отговори от 22.03.2021 г. и 05.04.2021 г. пълномощниците на ответниците по касационната жалба И. К. М. и „Б. систем“ Е. оспорват жалбата. Молят решението на Благоевградския окръжен съд да бъде оставено в сила. Претендират за направените разноски по делото пред ВКС.
По поставения правен въпрос Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, състав на първо гражданско отделение счита следното: При действащата персонална система на вписванията вписването на нотариалните актове за прехвърляне на вещни права се извършва по реда на Правилника за вписванията. В този смисъл са разпоредбите на чл.74 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.116 от Закона за собствеността и чл.1 от Правилника за вписванията. А съгласно чл.7 от Правилника за вписванията, вписванията на нотариалните актове се извършват по местонахождението на недвижимия имот, чрез подреждането на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги. Подлежащият на вписване акт се записва във входящ регистър на съответната служба по вписванията, като се създава партида на името на собственика. Върху самия акт, който се вписва, се нанася номерът, под който е записан в регистъра, датата, томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. В службите по вписванията се води и азбучен указател, който съдържа имената на всички лица, за които има открита партида в партидната книга /чл.38 П./. В тези от службите по вписванията, в които има въведен програмен продукт за водене на помощни партиди за имоти, в подлежащия на вписване акт се записва и номерът на съответната помощна партида /чл.9 и чл.33б П./. Тоест, партидите се откриват по името на собственика, а за имотът- предмет на вписвания акт се откриват помощни партиди, но само в случаите, когато в съответната служба по вписванията има въведен програмен продукт за водене на такива помощни партиди. Откриваната при вписването на акта партида за имота е само помощна и се създава с оглед подготовката на страната ни за преминаване от персонална към реална система на вписванията. При действащата персонална система на вписванията, обаче, вписването се извършвна по предвидения в Правилника за вписванията ред /чрез подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги/, поради което неоткриването в службата по вписванията на помощна партида за имота- предмет на вписвания акт не се отразява на валидността на вписването на този нотариален акт и на неговото оповестително действие.
Когато вписаният нотариален акт съдържа грешка /включително и когато тази грешка засяга индивидуализацията на имота- неговото местоположение, граници/, тази грешка може да бъде поправена по реда на чл.579, ал.3 ГПК- с издаването на нов нотариален акт за поправка на грешката. Този нов нотариален акт също подлежи на вписване /чрез подреждането му в партидната книга/, но за него не се открива нова партида, тъй като на името на собственика вече има открита такава партида при вписването на първоначалния акт. В този случай в наличната на името на собственика партида се извършва отбелязване за направената поправка на първоначално вписания акт. Неоткриването на нова помощна партида за имота след такава поправка на първоначално вписания акт не се отразява на валидността на вписването на нотариалния акт за поправка и неговото оповестително действие. Това е така, тъй като, както бе посочено по-горе, вписването се извършва чрез подреждането на акта в партидната книга, а не чрез откриване на помощната партида за имота.
Предвид на отговора на поставения по делото правен въпрос, неправилно се явява и следва да бъде отменено като такова обжалваното решение на Благоевградския окръжен съд, в което е прието обратното: че не е валидно вписването и не е налице оповестително-защитно действие на вписването на нотариалния акт на ищеца И. И., тъй като в първоначалния му нотариален акт № 145 от 20.08.2015 г., който е бил вписан и за имота по който в Службата по вписванията- [населено място] е била съставена имотна партида № 50741, имотът е описан с грешно местоположение /в землището на [населено място], вместо в землището на [населено място]/, а при вписването на нотариалния акт № ..... от 23.03.2016 г. за поправка на нотариалния акт № ..... от 20.08.2015 г. относно землището, в което се намира имотът, не е била създадена нова имотна партида за имота, нито е обозначена съществуващата за имота партида № 50741 по начин, от който да е достатъчно ясно, че имотната партида касае имота на прехвърлителката И. К. М. в землището на [населено място].
Тъй като след отмяна на решението не се налага извършването на нови или повтарянето на процесуални действия, настоящият състав на ВКС следва да постанови решение по съществото на спора.
Ищецът И. Н. И. е сезирал съда с иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване за установено по отношение на И. К. М. и „Б. систем“ Е., че ищецът е собственик на нива с площ от 1,170 дка, представляща имот № ..... по картата на землището на [населено място], м.“Полето“.
Не се спори между страните и от представените по делото решение № RE-36 от 16.03.2006 г. на ОСЗГ- [населено място] и договор за доброволна делба рег.№ 1711, акт № ....., том I от 04.03.2008 г. безспорто се установява, че ответницата И. К. М. и майка й Й. С. М. са били собственици на нива с площ от 2 дка, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място], м.“Полето“. Видно от удостоверение за наследници изх.№ 2113 от 17.09.2014 г., издадено от [община], след смъртта на Й. С. М. на 19.04.2012 г., единствен собственик на този имот е останалата нейната дъщеря и ответник по делото И. К. М. /К./. От представения по делото регистър на земеделските земи, гори и земи от ГФ и пълната история на имота към този регистър, както и от заключението на съдебно-техническата експертиза на в.л.инж.В. Ю. се установява, че през 2013 г. част от този имот с площ на частта от 0,830 дка е била отчуждена от Държавата за строежа на автомагистрала „С.“ /решение на МС № 362 от 12.06.2013 г./, поради което бившия имот № ..... е останал с площ от 1,170 дка и е бил заснет като нов имот с № ..... по картата на землището на [населено място].
Видно от нотариален акт № ....., том IV, рег.№ 8385 по нот.д.№ 653 от 20.08.2015 г., поправен за допусната в него грешка с нотариален акт № ....., том I, рег.№ 2958 по нот.д.№ 149 от 23.03.2016 г., И. К. М. е продала този имот на ищеца И. Н. И.. В първоначалния нотариален акт от 20.08.2015 г. е посочено, че продаваният имот представлява имот № ..... по картата на землището на [населено място], а с нотариалния акт от 23.03.2016 г. е извършена поправка относно местонахождението на имота- в землището на [населено място], общ.Б., вместо на [населено място], общ.С.. При поправката на нотариалния акт през 2016 г. не е била заличена старата имотна партида за имота в землището на [населено място] и не е била открита нова помощна имотна партида за имота в землището на [населено място].
С нотариален акт № ....., том I, рег.№ 1910 по нот.д.№ 46 от 08.05.2018 г. ответницата И. К. М. отново е продала същия имот на друго лице- ответника „Б. систем“ Е..
Безспорно установено е, че за съдебния район на РС- Благоевград има издадена заповед на Министъра на правосъдието по чл.70 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за откриване на производство по създаване на имотен регистър- заповед № ЛС-04-68 от 01.02.2006 г., обн. в ДВ бр.16 от 21.02.2006 г. И към настоящия момент обаче Министърът на правосъдието не е издал заповед по чл.73 ЗКИР за въвеждане на имотен регистър за територията на съдебния район на РС- Благоевград. Следователно и към настоящия момент там действа т.нар. персонална система на вписванията.
При така установената фактическа обстановка настоящият състав на ВКС достигна до следните правни изводи: За разрешаване на съществуващия спор за собственост между страните е приложима нормата на чл.113 от Закона за собствеността, тъй като е налице прехвърляне на един имот от един собственик последователно на две различни лица. Съгласно тази разпоредба от ЗС, в отношенията между двамата приобретатели за собственик на имота се счита този от тях, който първи е вписал нотариалния си акт. В случая първи са били вписани нотариалните актове на ищеца И. Н. И.. Вписването на тези нотариални актове е напълно валидно поради следното: Както бе посочено и в отговора на поставения по делото правен въпрос, съгласно чл.7 П. вписването на нотариалните актове, при действаща в района персонална система на вписвавията, се извършва чрез тяхното подреждане в партидни книги и партиди по името на собственика, а не чрез откриване на помощна партида за имота- предмет на нотариалния акт. Видно от нотариални актове № ..... от 20.08.2015 г. и № ..... от 23.03.2016 г., тези два нотариални акта са били вписани по надлежния ред: нотариален акт № ..... от 20.08.2015 г. е бил подреден в партидна книга, като е отбелязан във входящия регистър с рег.№ 4002 от 20.08.2015 г. под № 4, том XV по дело № 1640 от 2015 г., а нотариалният акт за поправка № ..... от 23.03.2016 г. също е бил подреден в партидна книга, като е отбелязан във входящия регистър с рег.№ 1213 от 23.03.2016 г. под № 129, том IV по дело № 410 от 2016 г. Поради това и съгласно чл.113 ЗС спрямо продавача И. М. и втория купувач на имота „“Б. систем“ Е. за собственик на процесния имот следва да се счита ищеца И. Н. И..
Неоснователно е възражението на ответниците, че нотариалният акт на ищеца И. И. не е бил надлежно вписан, тъй като след поправката на първоначалния нотариален акт № 145 от 20.08.2015 г. с нотариален акт № ..... от 23.03.2016 г., не била открита нова помощна партида за имота. С оглед отговора на поставения по делото правен въпрос /че при действаща персонална система на вписванията вписването се извършва с подреждането на нотариалните актове в партидната книга и партида по името на собственика, а не чрез откриване на помощна партида за имота/, обстоятелството, че след поправката на първоначалния нотариален акт на ищеца с нотариалния акт от 23.03.2016 г. не е била съставена нова помощна партида за имота, а нотариалният акт за поправка само е бил отбелязан в първоначалната партида на името на собственика, не се отразява на валидността на вписването на нотариалните актове от 20.08.2015 г. и от 23.03.2016 г.
Обстоятелството дали Службата по вписванията е отразила поправката на нотариалния акт от 20.08.2015. г. с нотариалния акт от 23.03.2016 г. в издаденото на „Б. систем“ Е. удостоверение изх.№ 673 от 04.05.2018 г., е без правно значение за валидността на вписването на нотариалните актове на ищеца И. И., тъй като, както бе посочено по-горе, вписването се извършва и в случая е било извършено чрез подреждане на нотариалните актове в партидни книги и отбелязване на нотариалния акт за поправка в създадената партида по името на собственика на имота. Съгласно чл.39 П., преди издаване на удостоверение за имота, от Службата по вписванията са били длъжни да намерят в азбучния указател името на И. М. като собственик на имота, да проверят дали на нейно име има вписан акт, в кой номер и том на партидната книга и какви нотариални актове са вписани на името на това лице в партидната книга. В случая, при извършване на такава справка би се установило, че по партидната книга и в партидата по името на собственика И. М. е вписан както първоначалният нотариален акт на ищеца И. И., така и нотариалният акт за поправка на този първоначален нотариален акт относно землището, в което се намира продадения от И. М. на И. И. имот. Ако това обстоятелство не е било отразено в издаденото на ответника „Б. систем“ Е. удостоверение за имота, следователно от Службата по вписванията са издали невярно /непълно/ удостоверение. Издаването на такова невярно /непълно/ удостоверение обаче не се отразява на валидността на вписването на нотариалния акт на първия купувач- И. И., а би могло само да е основание за ангажиране на отговорността на Службата по вписванията за нанесените в резултат на това невярно /непълно/ удостоверяване вреди на втория купувач- „Б. систем“ Е..
Поради всичко гореизложено предявеният от И. И. срещу И. М. и „Б. систем“ Е. установителен иск за собственик на имота е основателен и следва да бъде уважен.
С оглед изхода на делото и на основание чл.81 ГПК във връзка с чл.78 ГПК ответниците дължат и следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените разноски по делото за трите съдебни инстанции в размер на 3800 лв., представляващи 50 лв. държавна такса за завеждане на иска, 320 лв. възнаграждение за вещо лице по СТЕ, 150 лв. възнаграждение за вещо лице за СГрЕ, 600 лв. адвокатско възнаграждение за първата инстанция, 600 лв. адвокатско възнаграждение за втора инстанция, 30 лв. държавна такса за допускане на касационното обжалване, 50 лв. държавна такса за разглеждане на касационната жалба и 2000 лв. адвокатско възнаграждение за касационната инстанция.
Воден от горното, настоящият състав на Върховния касационен съд, ГК, първо г.о.


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ решение № 2964 от 23.11.2020 г. по в.гр.д.№ 843 от 2020 г. на Благоевградския окръжен съд, втори въззивен граждански състав И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо И. К. М.- ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица], ет.2 и „Б. систем“ Е. със седалище и адрес на управление: [населено място], [улица], къща 5.6, че И. Н. И.- ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица], вх.А, ап.4 е собственик на основание покупко-прожаба с нотариален акт № ...., том IV, рег.№ 8385 по нот.д.№ 653 от 2015 г., поправен с нотариален акт № ...., том I, рег.№ 2958 по нот.д.№ 149 от 23.03.2016 г. на следния недвижим имот:
НИВА с площ от 1,170 дка, находящ се в землището на [населено място], общ.Б., м.“Полето“ , съставляваща имот с пл.№ ..... по картата на землището на [населено място], при граници по скица: имот № ....- автомагистрала на държавата, имот № .....- нива на наследници на Д. С. Х., имот № ....- полски път на [община], имот № .....- нива на наследниците на С. К. К., който имот съгласно кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-139 от 13.03.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, понастоящем представлява имот с идентификатор .... .
ОСЪЖДА И. К. М. и „Б. систем“ Е. с с горепосочените адреси да заплатят на И. Н. И. на основание чл.78 ГПК сумата 3800 лв. /три хиляди и осемстотин лева/, представляваща разноски по делото за трите съдебни инстанции.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.