Върховен касационен съд

Съдебен акт


2
решение по гр.д.№ 1845 от 2018 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

Р Е Ш Е Н И Е№ 35

София, 05.03.2019 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА СОКОЛОВА ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

при участието на секретаря Емилия Петрова, след като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 1845 по описа за 2018 г. приема следното:


Производството е по реда на чл.290 и сл. от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Й. Г. Б. срещу решение № 88 от 08.01.2018 г. по в.гр.д.№ 476 от 2017 г. на Благоевградския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 255 от 14.11.2016 г. по гр.д.№ 1099 от 2014 г. на Районен съд- [населено място], поправено за допусната в него очевидна фактическа грешка с решение № 781 от 28.04.2017 г. по същото дело, в частта за отхвърляне на предявения от Й. Г. Б. срещу С. Т. С., А. П. С., Д. А. Т. и Г. А. Т. отрицателен установителен иск за собственост за над 1/50 ид.ч. /тоест за 49/50 ид.ч./ от следния недвижим имот: нива с площ от 5,429 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.П., м.“Златарево“, представляваща имот № 000591 по картата на землището на [населено място], общ.П. при граници: имот № ..... -нива на [община], имот № ..... - нива на наследниците на А. Б. А., имот № ..... - нива на наследниците на А. Б. А., имот № ..... - нива на К. Н. К. и имот № ..... - път III клас на Държавата.
В касационната жалба се твърди, че решението на Благоевградския окръжен съд е неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 от ГПК.
Ответниците А. П. С., Д. А. Т., Г. А. Т., Д. С. С. и Т. И. С. /последните двама конституирани като наследници на починалия в хода на въззивното производство ответник С. Т. С./ не вземат становище по жалбата.
С определение № 541 от 03.12.2018 г. касационното обжалване на решението е допуснато поради съмнение за неговата допустимост.

По допустимостта на съдебното решение настоящият състав на ВКС, ГК, първо г.о. счита следното: С обжалваното решение на Благоевградския окръжен съд е потвърдено първоинстанционното решение в частта му за отхвърляне като неоснователен на предявения от Й. Г. Б. срещу С. Т. С., А. П. С., Д. А. Т. и Г. А. Т. отрицателен установителен иск за собственост върху 49/50 ид.ч. от нива с площ от 5,429 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.П., м.“З.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място], общ.П..
Предвид твърденията на ищцата в исковата й молба /че като наследник на дядо си И. Т. С., починал на 04.02.1973 г., е собственик на 1/50 ид.ч. от процесния имот и че първоначалният ответник С. Т. С. неправомерно се е снабдил с констативен нотариален акт за собственост на този имот и впоследствие го е продал на ответника Д. А. Т., който пък от своя страна го е дарил на майка си и наследодателка на останалите ответници Я. Г. С./ настоящият състав на ВКС счита, че предявеният отрицателен установителен за 49/50 ид.ч. от процесния имот е недопустим поради следното: Положителна процесуална предпоставка за предявяване на установителен иск за собственост е наличието на правен интерес за ищеца от този иск. Правен интерес за предявяване на отрицателен установителен иск е налице, когато ищецът претендира да е собственик, респективно съсобственик на имота и твърди, че ответникът заявява права върху този имот, които засягат правата на ищеца. Според приетото в т.1 от Тълкувателно решение № 8 от 27.11.2013 г. по тълк.д.№ 8 от 2012 г. на ОСГТК на ВКС такъв правен интерес е налице и когато ищецът се позовава на фактическо състояние или има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника.
В хипотезата на предявен отрицателен установителен иск за собственост от лице, което претендира да е собственик не на целия имот, а само на посочена от него идеална част от имота, такъв правен интерес за ищеца ще е налице /освен когато ищецът се позовава на фактическо състояние или на възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника/, само ако той твърди, че ответникът претендира и се легитимира пред трети лица за собственик на такава идеална част от вещта, която превишава притежаваната от ищеца идеална част от тази вещ. В настоящия случай ищцата Й. Г. Б. твърди, че притежава по наследство от наследодателя си И. Т. С. 1/50 ид.ч. от процесната нива, а ответниците неоснователно претендират, че са собственици на целия имот /първоначалният ответник С. Т. С. на основание давностно владение, признато с констативен нотариален акт № ..... от 02.04.2013 г., а останалите ответници А. П. С., Д. А. Т. и Г. А. Т.- на основание договор за покупко-продажба на имота, сключен със С. Т. С. и обективиран в нотариален акт № ..... от 05.04.2013 г. и договор за дарение, сключен между ответника Д. А. Т. и наследодателката на другите ответници Я. Г. С. и обективиран в нотариален акт № ..... от 30.12.2013 г./. Претендираните от ответниците 49/50 ид.ч. от имота не засягат по никакъв начин притежаваните от ищцата права върху 1/50 ид.ч. от имота, поради което предявеният от Й. Б. отрицателен установителен иск за собственост на тези 49/50 ид.ч. от имота е недопустим поради липса на правен интерес.
Неоснователно е твърдението на ищцата, че има правен интерес от отричане на правата на ответниците върху 49/50 ид.ч. от имота, тъй като бил настъпил нов юридически факт- издаването на нотариален акт за признаване правото на собственост на имота на трето лице, което не е в кръга на наследниците и последващо прехвърляне на имота. Издаването на констативен нотариален акт за право на собственост върху имота в полза на първоначалния ответник С. Т. С. и последващото прехвърляне на целия имот на ответника Д. А. Т. обосновават правния интерес на ищцата да води срещу тези ответници отрицателен установителен иск за претендираната и притежавана от нея 1/50 ид.ч. от имота /за която идеална част искът й е уважен с влязлото в сила поради необжалването му в тази част решение по гр.д.№ 1099 от 2014 г. на Районен съд- [населено място]/, но не и за останалите 49/50 ид.ч. от този имот, за които ищцата не претендира права.
Неоснователно е и твърдението на ищцата, че има правен интерес от отричане правата на ответниците върху 49/50 ид.ч. от имота, тъй като участието на другите наследници по това дело не било задължително. Действително, останалите сънаследници на имота не са задължителни другари на ищцата по настоящото дело по предявения от нея отрицателен установителен иск за собственост. Ищцата обаче не е процесуален субституент на другите наследници, поради което на основание чл.26, ал.2 ГПК няма право да предявява искове за защита на техните права върху имота. Ето защо, предявеният от нея отрицателен установителен иск за притежаваните от тези други наследници права върху имота е недопустим, съответно недопустими са и постановените по този иск съдебни решения.
Поради всичко гореизложено предявеният отрицателен установителен иск за собственост върху 49/50 ид.ч. от имота е недопустим и съответно недопустими се явяват постановените по този иск решения на първоинстанционния и въззивния съд. Като такива тези решения следва да бъдат обезсилени, а производството по делото по иска в тази му част следва да бъде прекратено.
По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА решение № 88 от 08.01.2018 г. по в.гр.д.№ 476 от 2017 г. на Благоевградския окръжен съд и потвърденото с него решение № 255 от 14.11.2016 г. по гр.д.№ 1099 от 2014 г. на Районен съд-гр.П., поправено за допусната в него очевидна фактическа грешка с решение № 781 от 28.04.2017 г. по същото дело, В ЧАСТТА МУ за отхвърляне на предявения от Й. Г. Б. срещу С. Т. С., А. П. С., Д. А. Т. и Г. А. Т. отрицателен установителен иск за собственост върху 49/50 ид.ч. от следния недвижим имот: нива с площ от 5,429 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.П., м.“З.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място], общ.П. при граници: имот № ..... -нива на [община], имот № ..... - нива на наследниците на А. Б. А., имот № ..... - нива на наследниците на А. Б. А., имот № ..... - нива на К. Н. К. и имот № ..... - път III клас на Държавата и ПРЕКРАТЯВА производството по делото В ТАЗИ ЧАСТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.