Върховен касационен съд

Съдебен акт

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 480

[населено място], 11.12. 2020 г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на девети декември две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
ч.гр.дело № 3862/2020 г.
Производството е с правно основание чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК и е образувано въз основа на подадената частна жалба от В. К. В. от [населено място] чрез процесуалния представител - адвокат М., против въззивно определение № 3702 от 10.11.2020г. на Варненски окръжен съд по в.ч.гр.д.№3219/2020г., с което е потвърдено определение от 27.10.2020 г. по гр. д. № 9222/20 г. на Варненски районен съд, с което производството по делото е прекратено. Счита същото за неправилно, поради което искат то да бъде отменено и делото върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по реда на чл. 330 и сл. от ГПК .
Като основание за допустимост на подадената частна жалба сочи чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК по поставения въпрос за това, обобщен и уточнен от съда - основание ли е за прекратяване на производството по искане на развод по взаимно съгласие неявяването на съпрузите по уважителни причини, когато са представлявани от изрично упълномощен адвокат и следва ли в пълномощното да се възпроизведе целия текст на постигнатото споразумение.
Срещу така подадената частна жалба не е подаден отговор от ответната страна.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като прецени изложените в нея доводи и данните по делото, намира същата за основателна.
Гражданско дело № 9222/20 г. на Варненски районен съд е образувано въз основа на подадена от страните молба на 05.08.2020г. за развод по взаимно съгласие. Към молбата е приложено споразумение и пълномощно, с което упълномощават адв. М. да ги представлява в процеса.
Първото по делото /помирително/ заседание е било насрочено на 27.10.2020г., когато се е явила за молителите само мл.адв.В., преупълномощена от адв.М., която се е легитимирала с актуално пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителката Ф., направена на 29.09.2020г. преди заседанието/, като пълномощното съдържа и потвърждение на вече представения на съда с молбата вариант на споразумение и на изричната воля за развод. Представени са и доказателства за наличието на уважителни причини за неявяването на молителите – заболяване от COVID – 19 на молителя и отсъствие от страната за молителката, която живее в САЩ.
Със свое определение от същата дата /27.10.2020 г./ - ВРС е прекратил производството по делото, като е счел, че личното явяване на страните е задължително и липсват данни кога молителката ще бъде отново в България.
Последвала е частна жалба пред Варненски окръжен съд, който с обжалваното определение също е приел, че личното явяване на страните пред съда е задължително, и че по изключение и по уважителни причини при неявяването им, могат да се представляват от пълномощник с изрично пълномощно, което да съдържа текста на споразумението, тъй като следва да се прецени дали съгласието на страните за развод е сериозно и непоколебимо и каква е действителната им воля по точките от споразумението. Счел е, че в случая пълномощното не съдържа текста на споразумението. С тези мотиви е потвърдил определението на първата инстанция.
Достъпът до касационно обжалване на така постановеното определение е предпоставен от преценка на допустимостта на жалбата съобразно поставения процесуално правен въпрос за това - основание ли е за прекратяване на производството по искане на развод по взаимно съгласие неявяването на съпрузите по уважителни причини, когато са представлявани от изрично упълномощен адвокат и следва ли в пълномощното да се възпроизведе целия текст на постигнатото споразумение.
Съгласно чл. 330, ал. 1 ГПК, при искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съдебно заседание. Съгласно чл. 330, ал. 2 ГПК, когато някой от съпрузите не се яви без уважителна причина, делото се прекратява. Личното явяване на молителите е предвидено с оглед задължението на съда да се убеди, че съгласието за развод е сериозно и непоколебимо. Текстът обаче не изключва възможността, при наличие на уважителни причини, молителите да бъде представлявани по силата на изрично пълномощно. Характерът на производството налага да е ясно очертан обемът на представителна власт на пълномощника – да изрази непоколебимото желание за развод на молителите и волята им по всички точки от споразумението по чл.51 СК. Не е задължително текстът на споразумението да бъде възпроизведен в пълномощното. Достатъчно е от текста на пълномощното да може да се изведе действителната воля по споразумението, като това може да стане и чрез препращане към конкретен друг документ, в който същото е възпроизведено. Преценката относно наличие на уважитилни причини и относно обема на представителна власт на пълномощника е конкретна за всеки случай и се прави от съответния съд. При съмнение относно обема на представителната власт на пълномощника, който се е явил и е заявил, че представлява страните и е изрично упълномощен, съдът преди да прекрати производството по делото следва да даде на пълномощника възможност да удостовери представителната си власт и нейният обем.
В случая - нито районния, нито въззивния съд са обсъждали този въпрос.
По поставения от жалбоподателя въпрос е налице неточно тълкуване, необходимо е създаването на съдебна практика, съобразно новите обществено-икономически условия, което мотивира настоящият съдебен състав да приеме, че е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК и следва да се допусне до разглеждане по същество подадената частна жалба.
При положение, че е безспорно установено, че са налице уважителни причини за неявяването на молителите и от завереното пълномощно, съдържащо потвърждение на вече представения на съда с молбата вариант на споразумение - се установява, че и двамата молители не са се разколебали в изразената /с подписването на споразумението/ воля за прекратяване на брака, следва да се счете, че в конкретния случай - неявяването в помирителното съдебно заседание на съпрузите е поради уважителна причина - по смисъла на чл. 330, ал. 2 от ГПК . Постоянното пребиваване на едно лице в чужбина и ангажиментите му там, както и продължителното заболяване на другия съпруг от остро вирусно заболяване с пандемичен характер, при положение, че не съществува съмнение в желанието им за развод - не може да бъде непреодолима пречка за прекратяване на брака в днешния динамичен живот, когато всеки европейски гражданин може да се ползва от гарантираната свобода на движение на хора, стоки, пари и капитали. В случая е ясно изразена и несъмнена и волята им да бъде утвърдено постигнатото и приложено към молбата споразумение. Като е приел обратното, без в случай на съмнение да даде възможност на адвоката да удостовери обема на представителната си власт, въззивния съд е постановил неправилен акт, който следва да бъде отменен. Делото следва да се върне на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

Допуска до разглеждане по същество частната жалба, подадена от В. К. В. от [населено място] чрез процесуалния представител - адвокат М., против въззивно определение № 3702 от 10.11.2020г. на Варненски окръжен съд по в.ч.гр.д.№3219/2020г.
Отменя въззивно определение № 3702 от 10.11.2020г. на Варненски окръжен съд по в.ч.гр.д.№3219/2020г., и потвърденото с него определение от 27.10.2020 г. по гр. д. № 9222/20 г. на Варненски районен съд за прекратяване на производството по гр. д. № 9222/20 г. на ВРС.
Връща делото на Варненски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ :