Върховен касационен съд

Съдебен акт

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

39

 

София 30.03.2010 година

 

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, І т.о., в съдебно заседание на 22 март  две хиляди и  десета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Никола Хитров

           ЧЛЕНОВЕ:    Елеонора Чаначева

                                     Емил Марков

                                                       

при секретар

и с участието  на прокурора

изслуша докладваното от съдията Никола Хитров

т. дело № 115 /2010 год.

 

Производството е по реда на чл.47 и сл. ЗМТА.

Образувано е по молба на В. В. Д. от София, с която е предявен иск по чл.47,точки 3, 4 и 6 ЗМТА за отмяна на решение от 16.10.2009 г. по арб.д. № 34/2009 г. на арбитражна комисия при Р. БГ ООД В. , с което: 1.важава заявка за арбитриране № 55/7.09.2009 г. на Х. дримз ЕООД-София, като предлага на Р. БГ О. да прекрати регистрация на домейн С. бг в полза на регистранта Вл. Д. , 2. П. на Р. БГ О. след заличаване на регистрацията на домейна в полза на Вл. Д. и при спазване условията на т.11.16 от “ОУ за регистрация и поддържане на домейни в областта БГ и подобластите” на Р. БГ О. да регистрира същия на името на Х. дримз ЕООД.

Ответникът по молбата Р. БГ ООД В. е подал отговор, че същата е недопустима, като претендира за разноски.

ВКС-І т.о., за да се произнесе, взе предвид следното:

Арбитражната комисия при Р. БГ О. не е арбитраж по смисъла на чл.1 и 4 от ЗМТА. Нейното решение не разрешава спорове по смисъла на чл.19,ал.1 ГПК и на чл.7,ал.1 ЗМТА, а прави предложение до Р. БГ О. , който взема решение по заявките.

Посоченият ответник Р. БГ О. е органа към който е изградена помощната арбитражна комисия, а спорът относно домейна е между Вл. Д. и Х. Д. ЕООД-София.

По изложените съображения, искът за отмяна по чл.47 ЗМТА е недопустим и затова производството по делото следва да бъде прекратено със законните последици на основание чл.78,ал.4 ГПК.

Водим от горното, ВКС-І т.о.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

О. определението за даване ход по същество.

Прекратява производството по т.д. № 115/2010 г. на ВКС-І т.о.

Осъжда В. В. Д. от София да заплати на Р. БГ ООД- В. сумата 300 лв. възнаграждение за един адвокат.

Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на молителя пред друг състав на ВКС-ТК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: