Върховен касационен съд

Съдебен акт


3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№.754
С., 02.11.2010 година
Върховният касационен съд на Р. Б., второ търговско отделение , в закрито заседание на осемнадесети октомври две хиляди и десета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО БОБАТИНОВ
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
МАРИЯ СЛАВЧЕВА


при участието на секретаря
в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията М.Славчева
ч.т.дело № 410/2010 година


Производството е по чл. 274, ал.2, пр.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. В. Д. срещу определение № 39 от 30.03.2010 г. по т.д. № 115/2010 г. на ВКС, Търговска колегия, Първо отделение.
Частният жалбоподател поддържа довод за незаконосъобразност на направения с обжалваното определение извод, че Арбитражната комисия при ответника [фирма] не е арбитражен съд според разпоредбите на ЗМТА и с постановяваните от него актове не се разрешават спорове по смисъла на чл.19, ал.1 ГПК и на чл.7, ал.1 ЗМТА. Излагат се и съображения в подкрепа на становището си, че надлежна страна по предявения от него иск по чл.47 ЗМТА е именно [фирма], в договора с който се съдържа арбитражната клауза, а не лицето, в полза на което е отнет регистрираният от него домейн, както неправилно било прието с атакуваното определение.
Ответникът по частната жалба [фирма] изразява становище за оставянето й без уважение по съображения, изложени в депозирания по реда на чл.276, ал.1 ГПК писмен отговор.
Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК от надлежна страна в процеса и е процесуално допустима.
Разгледана по същество тя е неоснователна.
С обжалваното определение е прекратено производството по т.д.№ 115/2010 г. по описа на ВКС, ТК, І-во отд, образувано по иск на настоящия жалбоподател за отмяна по реда на чл.47 ЗМТА на решение от 16.10.2009 г. по арб.д.№ 34/2009 г. на Арбитражна комисия при [фирма]-Варна. С решението, чиято отмяна се иска комисията уважила заявка за арбитриране № 55 от 07.09.2009 г. на [фирма] – С., като е предложила на [фирма] да прекрати регистрацията на домейн sleepshop.bg в полза на ищеца, както и след заличаването му да регистрира същия на името на [фирма].
В съобразителната част на определението, чиято отмяна се иска е посочено, че арбитражната комисия при [фирма] не е арбитраж по смисъла на чл.19, ал.1 ГПК и чл.7, ал.1 ЗМТА, а нейното решение не разрешава спор по смисъла на чл.19, ал.1 ГПК и чл.7, ал.1 ЗМТА, а прави предложение до [фирма], който взема решение по заявката. Освен това последният не е надлежна страна, доколкото спорът относно принадлежността на процесния домейн следва да се разреши с участието на трето на процеса лице - [фирма].
Определението е правилно.
Арбитражът – институционен и ad hoc e частноправно образувание и неговата правораздавателна власт произтича от общата воля на страните да му възложат разрешаването на възникнал между тях спор – чл.19, ал.1 ГПК. Действащата правна уредба приравнява решенията, постановени от местен арбитраж на решенията на държавните съдилища – чл.51 ЗМТА. Това се отнася до всички последици – сила на пресъдено нещо, изпълнителна сила и конститутивно (преобразуващо) действие.
[фирма] е търговско дружество, на което е предоставено правото да предлага регистрационни услуги, включващи регистриране, прехвърляне, подновяване и управление на домейн имена.bg при условията на Общи условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта bg и подобластите. Според т.1.13 и т.11.14 от същите, споровете между заявител на домейн и регистрант (лице, на чието име е регистриран спорния домейн) се разглеждат от сформирана от търговското дружество арбитражна комисия, която излиза със становище, въз основа на което окончателното решение по спора се взема от [фирма].
Съгласно Регламент (ЕO), № 874/2004 г. от 28.04.2004 г., регламентиращ правилата на обществената политика за въвеждането и функцията на eu.домейн и принципите, които ръководят регистрирането им, споровете във връзка с регистрацията на име на домейн.eu се разрешават от държавен съд или чрез извънсъдебно решаване на спорове чрез процедурата “Алтернативно разрешаване на спорове”, които се извършват от Чешкия арбитражен съд, независим орган, избран от EURid. Участието в процедурата е задължително и за Регистъра, а решенията на арбитражния съд обвързват страните в нея, освен ако загубилата страна не обжалва решението пред държавен съд.
Независимо че цитираният Регламент № 874/2004 г. е неприложим по отношение регистрацията на имената домейн.bg, която услуга се извършва от [фирма], очевидно е, че последният в качеството си на Регистратор не е оправомощен сам или чрез сформираната от него арбитражна комисия да разрешава спорове между заявители на домейн и регистрант. О. повече, че при провеждане на процедура за алтернативно разрешаване на спорове относно име на домейн от независим орган, какъвто по отношение на домейн.bg в Р. Б. не е конструиран, ТД [фирма] в качеството си на регистратор също следва да участва в нея, наред със страните, оспорващи регистрирацията му.
Изложеното позволява да се приеме, че арбитражната комисия няма статута на независимо частноправно образувание по смисъла на чл.1 и чл.4 ЗМТА, тъй като тя е само помощен орган на [фирма]. С постановяваните от нея актове се предлага на Регистъра приемането на решение по конкретен спор, а не се разрешават самите спорове, и то с присъщата на арбитражните решения сила на пресъдено нещо, следователно те не подлежат на отмяна по реда на чл.47 ЗМТА.
Постановеното в този смисъл определение на ВКС, І т.о. е законосъобразно и следва да се остави в сила.
Водим от горното настоящият състав на Второ отделение при Търговска колегия на ВКС


О П Р Е Д Е Л И:


ОСТАВЯ В СИЛА определение № 39 от 30.03.2010 г. по т.д. № 115/2010 г. на ВКС, Търговска колегия, Първо отделение.
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: