Върховен касационен съд

Съдебен акт

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 148

Гр.София, 12.04.2021г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети февруари през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря .., като разгледа докладваното от съдията Русева ч.г.д. N.306 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.3 ГПК.
С определение №.235/14.10.20 по ч.г.д.№.277/20 на АС Велико Търново е потвърдено определение №.0-202/20.07.20 по г.д.№.319/20 на ОС В.Търново за прекратяване на производството по делото като недопустимо.
Постъпила е частна касационна жалба от Д. Р. П., в която се твърди, че определението е незаконосъобразно, и се моли за неговата отмяна.

Частната касационната жалба е процесуално допустима - подадена е в законоустановения срок, от лице, имащо право и интерес от обжалване, и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл.280 ГПК вр. с чл.274 ал.3 ГПК за допускане на касационно обжалване на атакуваното определение, Върховният касационен съд съобрази следното:
С въззивното определение е прието, че неправилно исковата молба е била подведена от ищеца под чл.29 ЗЗД. Налице е специална разпоредба – чл.67 СК, която урежда възможността за унищожаване на припознаването поради порок на волята-грешка, измама, заплашване, недееспособност-и общите правила на ЗЗД /чл.28-чл.31 ЗЗД/ за унищожаване на договорите на същите основания не намират приложение към правната уредба за оспорване на биологичната връзка между родител и дете. Посочено е, че краткият преклузивен срок на чл.67 СК, през който законът допуска да бъде поискано унищожаване на този акт поради грешка или измама /1г./, и то с начален момент само извършването на припознаването, но не и последващо узнаване за наличието на някакъв порок на волята, е предвиден с оглед интереса на детето и стабилизиране на произхода му от бащата като факт с правно значение за цели групи правоотношения от всички клонове на обективното право. Отразено е, че сроковете за оспорване на произхода в останалите уредени от СК хипотези са също кратки - т.е. правната уредба дава приоритет на принципа за стабилност на произхода пред принципа за истинност на биологичната връзка между родителя и детето-именно защото интересите на детето са над обективния факт на биологичната връзка между тях. С изтичане на преклузивния срок за предявяване на съответния иск произходът на едно лице от конкретен родител се счита за установен. В случая припознаване е извършено от ищеца с декларация от 20.04.10 и преклузивният срок по чл.67 СК е изтекъл на 20.04.11. При тези обстоятелства е формиран извод, че е налице процесуална пречка за съществуване на правото на иск за унищожаване на припознаването и исковата молба /предявена на 28.05.20/ се явява недопустима предвид чл.130 ГПК.
Съгласно чл.274 ал.3 вр. с чл.280 ГПК решенията, респективно определенията на въззивните съдилища, подлежат на касационно обжалване, ако са налице предпоставките на чл.280 ГПК. Касаторът се позовава на чл.280 ал.1 т.2 и т.3 ГПК във връзка с въпрос за приоритета на принципа на стабилност на произхода пред принципа за истинност на биологичната връзка между родителя и детето предвид възможността за унищожаване на припознаване при условията на чл.67 СК и на чл.280 ал.2 пр.3 ГПК; сочи решение на Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/ от 5.04.2018г. по жалба №.15074/08 по дело „Докторов срещу България“.
Настоящият състав намира, че предпоставките на чл.280 ГПК за допускане на касационно обжалване не са налице.
Доколкото се сочи основанието на чл.280 ал.1 т.2 ГПК, цитираното от касатора решение не съставлява такова на Съда на Европейския съюз - каквото визира чл.280 ал.1 т.2 ГПК – а на друг международен орган – ЕСПЧ /правораздавателна институция на Съвета на Европа/. Предвид изложеното не е налице твърдяната хипотеза на чл.280 ал.1 т.2 ГПК.
Не е налице и основанието на чл.280 ал.1 т.3 ГПК. Въпросът се задава във връзка със законовото изискване на чл.67 СК искът, с който се оспорва припознаване поради измама, да бъде предявен в едногодишен срок от припознаването и подразбиращото се желание на жалбоподателя да се позове директно пред българския съд на правото на зачитане на личния и семеен живот, установено в чл.8, ал.1 ЕКЗП, изисквайки защита на същото. В тази връзка, предварително следва да се посочи, че настоящият съдебен състав споделя вече установената практика /вж.определения по гр.д.№ 4764/2019г.на ІІІ г.о. и цитираните в същото такива по гр.д.№ 3310/2017г.на ІІІ г.о. и гр.д.№ 1634/2019г.на ІІІ г.о./, съгласно която – именно защото Конвенцията е директен източник на права, всеки български гражданин, претендиращ че е носител на установено в нея право, което не е предоставено и защитено в националното законодателство, може да се позове на Европейската конвенция за защита на правата, ратифицирана през 1992г., за да получи защита. Настоящият случай е такъв, защото жалбоподателят е извършил припознавенето през 2010г. и е предявил настоящият иск за по чл.67 СК за унищожаването му, десет години след изтичане на законоустановения срок/. При преценката си за допустимостта на така предявения иск, мнозинството от настоящия състав счита, че следва да се съобрази следното:
Безспорно определянето на правната връзка на бащата с предполагаемото му дете се отнася до неговия “личен живот” (вж. Rasmussen v. Denmark, 28 ноември 1984г., § 33, Серия A № 87, и R.L. and Others v. Denmark, №.52629/11, § 38, 7 март 2017г .)., доколкото при такива обстоятелства също може да има намеса в “семейния живот”, въпросът несъмнено се отнася до “личния живот” на жалбоподателя (вж. Yildirim v. Austria (решение за допустимост), №.34308/96, 19 октомври 1999г.) - и съответно фактите по настоящото дело попадат в обхвата на чл.8 ЕКЗПЧОС. Доколкото, това право на жалбоподателя е в тясна връзка и засяга правния статут на детето, което той вече е припознал, съдът има по-голяма свобода на преценка. В трайната си практика по дела, свързани с оспорване и признаване на произход, ЕСПЧ отчита това и приема, че при проверката си за допустимостта на производството, съдът следва да се ръководи от спецификите на всеки конкретен случай, като е необходимо всякога да се извърши конкретна преценка дали и доколко е засегнато правото на ищеца на личен и семеен живот, като същевременно не се позволява прекомерна интервенция в този на ответниците. Извършването на тази предварителна преценка е необходимо, за да бъде постигнат справедлив баланс в интересите на двете страни в производството и най-вече за да се защитят интересите на участващото в спора дете. В контекста на касатора, който иска да оспори съществуващото статукво, отнасящо се до родството му с дете, ограниченията на индивидуалното право на личен живот са оправдани по съображения за правна сигурност в семейните отношения; освен това съображението за това кое е в най-добрия интерес на детето е от първостепенно значение във всяко дело от този вид в зависимост от неговото естество и сериозност, респективно най-добрият интерес на детето може да надделее над тези на родителите (вж. „Doktorov v.Bulgaria“, § 20, Sommerfeld v. Germany, N.31871/96, § 64, и G цrgьlь v. Germany, №.74969/01, § 43, 26 февруари 2004).
При приложението на тези принципи към настоящото дело следва да се има предвид, че се касае за хипотеза, в която припозналият претендира унищожаване на припознаването - т.е. цели се заличаване на наличен регистриран произход на припознато дете, което води до оставането му без установен произход от бащата. Законодателят /изхождайки от националните обществени характеристики/ е преценил, че допускане на подобно оспорване би било оправдано в срок от една година от извършване на припознаването. Това ограничение безспорно съставлява намеса в правото на личен живот на бащата, установено е в закона и може да се приеме, че преследва легитимна цел - стриктното прилагане на едногодишния срок за образуване на съдопроизводството може да се счита за обосновано с оглед осигуряване на правната сигурност що се отнася до установения произход от бащата, свързаната с това подкрепа, както и вземайки предвид общия интерес на обществото от укрепване на стабилността на гражданските отношения поради наличието на трайно установен произход на частноправните субекти /Doktorov v. Bulgaria, § 22/. Гарантира се приоритет на принципа за стабилност на произхода пред вид характеристиките на припознаването като извънсъдебен способ за установяване на произхода на детето въз основа на заявление на родителя пред длъжностното лице по гражданското състояние.
В изпълнение на задължението си - да се ръководи от спецификите на конкретния случай, търсейки справедлив баланс между различните интереси и за да не бъде лишен жалбоподателя от възможност за разглеждане на неговия случай и обстоятелствата по него, съдебният състав съобрази следното :
Припознаването е извършено от ищеца през 2010г. – пет години след раждането на детето и десет години преди предявяването на иска по чл.67 СК за унищожаването му. Същата година той е сключил граждански брак и е заживял заедно с детето и неговата майка, т.е. жалбоподателят е установил родителски отношения с детето, както от правна гледна точка, така и на практика. Впоследствие, отношенията са се влошили и ищеца се е развел със съпругата си през 2011г. Независимо от това, той не твърди да е прекъснал връзките си с детето, което е родено през 2005г. Понастоящем е на 15 години и в продължение на целия си живот е познавало ищеца като свой баща. Не може да не се отчете, че с оглед особеностите на психиката, развитието и формирането като личност в посочената възраст, детето е много по-чувствително и по-трудно би понесло факта на оставането без произход от бащата. При всички случаи, както с оглед собственото му чувство за самоопределеност, семейна връзка и родова принадлежност, така и с оглед самочувствието му в социалната среда, в която ежедневно попада, то би се чувствало по-спокойно и комфортно при установен произход от бащата. В негов интерес е да може да разчита на стабилността, сигурността и непрекъснатостта на отношенията си със своя родител.
Следва да се отчете и че настоящата искова молба за унищожаване на припознаването е предявена през 2020г., т.е. след продължителен период от време след припознаването през 2010г. Тази отдалеченост във времето на искането би затруднила както успешното му провеждане, така и евентуално изначално започване на действия във връзка с търсене и установяване на произход от друг баща. Същевременно ищецът не излага ясно твърдение, че е узнал за съответните измамливи действия, които са го мотивирали да извърши припознаването, непосредствено преди предявяването на иска – сочи общо, че за същите е разбрал „на по-късен етап“ след развода през 2011г. с майката на детето. Освен това, въпреки твърдяното въвеждане в заблуждение, сам не изключва по категоричен начин възможността и той да е действителния биологичен баща. Към исковата молба не са представени никакви доказателства, които да подкрепят тезата му и да правят разрешение, предоставящо възможност за оспорване на припознаването в гъвкав - непривързан към датата на извършването му срок, оправдано и наложително /какъвто е случая по делото „Докторов срещу България“ при който жалбоподателя е представил ДНК анализ, установяващ, че той не е биологичен баща на детето/. Следва да се има предвид и че, за разлика от хипотезата, когато се предявява иск за оспорване на припознаване от лице, което твърди, че е родител на припознатия - който трябва да бъде задължително съединен с такъв за установяване на произход от оспорващия /чл.66 ал.5 СК/ и интересът на детето е по-добре защитен, в случай като настоящия- когато се търси само унищожаване на припознаване, той е по-слабо защитен - и следователно обстоятелствата, при които следва да се даде възможност за упражняване на това право, трябва да бъдат подлагани на по-строга преценка.
Предвид така изложените съображения, след разглеждане на фактите в настоящето производство за преценка на основанията за допустимост, при отчитане конкретните особености на случая и преценка на различните интереси на детето и на припознаващия, съдът намира, че ограничението на възможността на касатора да унищожи припознаването - в случая до една година, която започва да тече от извършването му, а не от момента на узнаване за съответните измамливи действия, опорочили волята да припознае - представлява пропорционално балансиране на съответните засегнати конкуриращи се интереси. Изборът на законодателя да ограничи тази възможност във времето не може да бъде квалифициран като нерационален или произволен; не може да се смята и за непропорционален предвид заложените конкретни интереси. При тези обстоятелства, доколкото е налице ясна законова разпоредба, ограничаваща срока на унищожаване на припознаването - която в разглежданата хипотеза, предвид установения приоритет на принципа за стабилност на произхода пред принципа за истинност на биологичната връзка между родителя и детето и конкретните обстоятелства, не съставлява непропорционална намеса в правата по чл.8 ЕКЗПЧОС на касатора, не е налице основанието по чл.280 ал.1 т.3 ГПК.
Доколкото касаторът се позовава и на хипотезата на чл.280 ал.2 пр.3 ГПК, атакуваният акт не е постановен нито в явно нарушение на закона, нито извън закона, нито е явно необоснован с оглед правилата на формалната логика - и следователно не може да се приеме, че се касае за очевидна неправилност.
С оглед всичко изложено по-горе, касационно обжалване на въззивното определение не следва да се допуска.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение


ОПРЕДЕЛИ :НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение №.235/14.10.20 по ч.г.д.№.277/20 на АС Велико Търново.

Определението е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ :1.2.

Особено мнение на съдия Майя Русева:

Не споделям становището, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване и отмяна на атакуваното определение.

В конкретния случай касаторът е сезирал първоинстанционния съд с претенция за унищожаване на извършено от него припознаване поради порок на волята - измама. Българското законодателство предвижда подобна възможност - в чл.67 СК е посочено, че припозналият може да иска унищожаване на припознаването поради измама - но установява едногодишен срок за предявяване на иска, който следва да тече от извършване на припознаването. В разглежданата хипотеза производството е прекратено като недопустимо поради неспазване на този срок - независимо от твърденията на касатора, че е научил за обстоятелствата във връзка с твърдения порок на волята след изтичане на повече от една година от припознаването, без да са разгледани и проверени конкретните особености на случая, респективно позицията на касатора и на останалите страни /на които исковата молба не е била и връчвана/, без да са събрани и обсъдени представените и поискани доказателства и без да бъдат претеглени конкуриращите се интереси след разглеждане на спора по същество. Изводът за приоритет на принципа на стабилност на произхода пред принципа за истинност на биологичната връзка между родителя и детето предвид поставяне интересите на детето над обективния факт на биологичната връзка между тях е направен от предходните инстанции само на база на установения в закона твърд срок. Подобно процедиране намирам за несъответно на установената в чл.8 ЕКЗПЧОС защита на правото на личен и семеен живот и практика на Европейския съд по правата на човека в тази връзка, в това число по дела срещу България.
Целта на производството, образувано от кастора, е да определи правната му връзка с дъщерята на бившата му съпруга, която, по силата на извършено от него припознаване, е негова законна дъщеря.
Съгласно константната практиката на ЕСПЧ определянето на правната връзка на бащата с предполагаемото му дете се отнася до неговия “личен живот” (вж. Doctorov v. Bulgaria, 5 април 2018, § 18, Rasmussen v. Denmark, 28 ноември 1984, § 33, Серия A №.87, и R.L. and Others v. Denmark, №.52629/11, § 38, 7 март 2017), доколкото при такива обстоятелства също може да има намеса в “семейния живот”, въпросът несъмнено се отнася до “личния живот” на жалбоподателя (вж. Yildirim v.Austria (решение за допустимост), №.34308/96, 19 октомври 1999) - и съответно фактите по настоящото дело попадат в обхвата на чл.8 ЕКЗПЧОС.
В разпоредбата на чл.8 ал.2 от ЕКЗПЧОС е посочено, че намесата на държавните власти в упражняването на това право е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на обществената сигурност, за защита на обществения ред, здравето и морала и за защита на правата и свободите на другите. С оглед предвидената в разпоредбата на чл.8 ЕКЗПЧОС защита е необходимо да се постигне справедлив баланс между конкуриращите се интереси на лицето и общността като цяло. По принцип ограниченията на индивидуалното право на личен живот са оправдани от съображения за правна сигурност в семейните отношения, като съображението за това кое е в най-добрия интерес на детето е от първостепенно значение; в зависимост от неговото естество и сериозност, най-добрият интерес на детето може да надделее над тези на родителите.
Прекратяването на производството за унищожаване на припознаване поради образуването му след изтичане на едногодишен срок от припознаването представлява намеса в правото на касатора по чл.8 ЕКЗПЧОС. То е “предвидено в закона” и преследва легитимна цел - стриктното прилагане на едногодишния срок за образуване на съдопроизводството може да се счита за обосновано с оглед на осигуряване на правната сигурност предвид установения произход от бащата, свързаната с това подкрепа, както и вземайки предвид общия интерес на обществото от укрепване на стабилността на гражданските отношения поради наличието на трайно установен произход на частноправните субекти (вж ., mutatis mutandis, Mizzi v. Malta, № 26111/02, § 88, ЕСПЧ 2006I (откъси); Rasmussen, цитирано по-горе § 41, Shofman v.Russia, №.74826/01, § 39, 24 ноември 2009). Следва да се установи, обаче, и дали недопускането за разглеждане на иск с предмет унищожаване на припознаване поради измама чрез позоваване на абсолютната строгост на приложимото право е “необходимо в едно демократично общество”, т.е. дали със същото се постига справедлив баланс между различните интереси.
Прекомерно строгото законово ограничение на възможността на касатора да оспори припознаването чрез иска за унищожаването му в едногодишен срок, който започва да тече от припознаването на детето - а не от момента, в който е узнал, че е налице съответния порок на волята и той може да не е биологичния баща /какъвто в случая е смятал, че е, и това го е мотивирало да извърши припознаването/ не може да се твърди, че представлява пропорционално балансиране на съответните засегнати конкуриращи се интереси, още повече без разглеждане на особеностите на конкретния случай по същество. Въпреки че изборът на законодателя да ограничи тази възможност във времето не може да бъде квалифициран като нерационален или произволен, той не може да се смята сам по себе си за пропорционален предвид конкретни интереси и избрания безалтернативен подход, който се следва. Това е така, доколкото в закона не е предвидена никаква процедура, която би позволила разглеждането на индивидуалните обстоятелства на лица, които, подобно на касатора, твърдят, че са пропуснали законоустановения преклузивен срок, течащ от припознаването, поради независещи от тях причини.
В разглежданата хипотеза припознаването, което се оспорва, е извършено когато детето е било на 5г.; твърди се, че то е било последвано от брака на страните, който впоследствие /след една година/ е бил прекратен, и едва на по-късен етап ищецът е разбрал за обстоятелствата, във връзка с които е бил измамен и които поставят под съмнение биологичния произход на детето от него. Предвид изложените твърдения за около едногодишно брачно съжителство може да се предполага, че припозналият е имал установени родителски отношения с детето и е било в интерес на последното да разчита на стабилността и непрекъснатостта на тези отношения, въпреки последвалия развод на родителите. ЕСПЧ е имал възможност да се произнесе - по делото Yildirim v.Austria - че след изтичане на преклузивен срок за иск на жалбоподател за оспорване на бащинство по-голяма тежест се придава на интересите на детето, отколкото на интереса на жалбоподателя да оспори бащинство. Този извод, обаче, е направен при законодателна уредба, при която срокът тече от узнаването на съответните обстоятелства, пораждащи съмнение, предвид които се оспорва произхода, и при условие, че жалбоподателят е знаел, че не е биологичен баща на детето още от раждането му - но поради несвързани със закона причини не е предприел никакви действия за оспорването му в законоустановения срок /каквато не е разглежданата хипотеза/. Същевременно ЕСПЧ е намирал, че установяването на негъвкави срокове вероятно противоречи на важността на въпросния засегнат личен интерес във връзка с правото на личен живот. Поради това и е констатирал нарушение на чл.8 ЕКЗПЧОС в резултат на невъзможността - поради прилагането на стриктни срокове, които започват да текат от раждането на детето - за оспорване на бащинството, когато жалбоподателите са узнали за обстоятелствата в подкрепа на исковете си или са получили съответните научни доказателства едва след изтичането на този срок (вж. Doktorov v.Bulgaria, § 29, Mizzi, цитирано по-горе, §§ 112-114, и Tavl э v. Turkey, № 11449/02, §§ 333636, 9 ноември 2006г.).
В конкретния случай се твърди узнаване на съответните релевантни обстоятелства след изтичане на предвидения в закона едногодишен срок от припознаването, както и невъзможност на касатора, въпреки многобройни опити, да извърши ДНК изследване поради несъгласие на майката; правят се и съответни доказателствени искания в тази връзка. Прекратяването на производството на настоящия етап – на фаза предявена искова молба, без да се разгледат детайлно личните обстоятелства на касатора – в това число след уточняване и проверка на изложените от него факти във връзка с узнаването на обстоятелствата, обосноваващи твърдения порок /доколкото се сочи и, че след получаването на информация относно горните обстоятелства ищецът е спрял да плаща издръжка за детето-за което е бил осъден/, без да се съберат поисканите доказателства за установяването на този порок и за наличието на действителна биологична връзка, както и на фактическа такава между припозналия родител и детето предвид конкретните обстоятелства, без участието и изслушването на останалите страни, без на тази база да се извърши съответна преценка на конкуриращите се интереси - не би могло да се приеме за хипотеза, в която е постигнат справедлив баланс между тези конкуриращи се интереси по смисъла на чл.8 ЕКЗПЧОС /вж., mutatis mutandis, Koichev v.Bulgaria, 13.10.20, §§ 66-67 (където подобно процедиране е намерено за проблематично); ВКС в своята практика (опр.№.484/17.12.20 по ч.г.д. №.1941/20, IV ГО) по повод отношения във връзка с правото на лице да оспори съществуващо припознаване с твърдения, че то (а не припозналият) е биологичен родител на детето, също вече е приемал, че един от конкуриращите се интереси - този на детето, следва да се преценява от съда при разрешаването на спора по същество, а не представлява предпоставка за допустимостта на иска – като от това следва, че ако бъде установено, че оспорването на припознаването не е в интерес на детето, искът трябва да бъде отхвърлен, а не производството да бъде прекратено като недопустимо, тъй като това не разрешава спора за произход, а запазването му не е в интерес на детето; преценката на обстоятелството изградена ли е социална и семейна връзка между майката, детето и припозналия го родител е част от преценката на интересите на детето, поради което също трябва да се преценява при разрешаването на спора заедно с всички останали установени по делото обстоятелства от значение за същата/. При такова прекратяване касаторът не разполага с практическа възможност за разглеждане и обсъждане - след съответна преценка на доводите на страните и на евентуалните събрани доказателства съобразно посоченото по-горе - на претенцията му по същество. Именно след подобно разглеждане - а не такова, каквото може да се направи от касационната инстанция в настоящата фаза по селекция на касационните жалби - т.е. на база единствено на едностранни, не подробно уточнени и непроверени твърдения в искова молба (други обстоятелства не биха и могли да се изследват и съобразяват предвид фазата на производството, на която е постановено прекратяването-предявена и некомуникирана искова молба) - съдът би могъл да извърши реално и обосновано и съобразено с ангажираните доказателства, позициите на всички страни и особености на случая притегляне на конкуриращите се интереси - в това число и за евентуално спазване на приетия като меродавен от законодателя едногодишен срок за предявяване на претенцията – но не от извършването на припознаването, а от узнаването за съответния порок на волята /тълкуване в смисъл, че едногодишният срок следва да се преценява считано от узнаването, би могло да намери опора по аналогия и в последните законодателни изменения на чл.62 и чл.66 ал.5 СК с ДВ бр.103/20 (предвиждащи съответно възможност за оспорване на бащинството от съпруга на майката до една година от узнаването за раждането, а ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини – до изтичане на една година от узнаване на тези обстоятелства, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето, и възможност за оспорване на припознаване от лице, което твърди, че е родител на припознатия, чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването на припознаването) и в уредбата в чл.67 СК относно срока при останалите хипотези за оспорване на припознаване при пороци на волята заплашване и недееспособност (в които случаи едногодишният срок тече от момента на отпадане на съответната пречка за предявяване на иск – съответно от прекратяване на заплашването и от придобиване на дееспособността)(в разглежданата хипотеза пречката е незнанието за порока на волята измама)/. Такова процедиране би позволило да се съвместят както строгия подход за ограничаване във времето на евентуални искания за оспорване на произход на дете с кратък срок /при зачитане на продължителността на фиксирания от законодателя такъв - една година/, така и възможността за съобразяване на конкретните особености на случая, когато ищецът не е могъл да спази едногодишен срок от припознаването поради независещи от него причини. В противен случай предоставената с разпоредбата на чл.67 СК възможност за оспорване на припознаване предвид порок във волята на припознаващия измама на практика би била илюзорна - несъществуваща, нереална и неприложима - по отношение на лица, които са узнали за порока повече от една година след припознаването. Това би ги лишило от достъп до съд и защита на признато от чл.8 ЕКЗПЧОС тяхно право, като същевременно би представлявало неравно третиране /чл.14 вр. с чл.8 ЕКЗПЧОС/ спрямо други лица в подобно положение /с опорочена воля при извършване на припознаване, но научили за порока измама към момента на припознаването или до изтичане на една година от него, респективно с други лица, чиято воля е опорочена, но по причина заплашване и недееспособност/, без да има за това обективно и разумно обосноваване, респективно пропорционалност между преследваната цел и използваните средства.
Предвид изложеното, доколкото при лишаването на жалбоподателя от възможност за разглеждане на неговия случай и конкретните обстоятелства по него по същество намесата не би била пропорционална на преследваната от законодателя легитимна цел да поддържа стабилност в социалните отношения като дава превес на вече установен произход, считам, че прекратяването на производството на фаза искова молба е преждевременно и незаконосъобразно /вж., mutatis mutandis, решение от 5.04.18 по дело Doktorov v. Bulgaria, с което е намерено нарушение на чл.8 ЕКЗПЧОС поради невъзможност за разглеждане на случая на жалбоподателя и конкретните обстоятелства по него в хипотеза, при която същият е узнал, че не е биологичен баща на родено през брака му дете предвид извършен ДНК тест след изтичане на предвидения в действащото тогава законодателство строг едногодишен преклузивен срок от раждането на детето/. Поради това и недопускането до разглеждане на предявения иск на настоящия етап - на който в конкретния случай извършена от касационната инстанция проверка на конкуриращи се интереси не би могла да съставлява изискуемата такава - след разглеждане на спора по същество, и да санира липсата й - не може да се приеме за пропорционална и необходима в едно демократично общество намеса в защитеното от чл.8 ЕКЗПЧОС право на касатора. При тези обстоятелства атакуваното въззивно определение би следвало да се допусне до касационно обжалване и да се отмени, а делото – да се върне на първоинстанционния съд за извършване на по-нататъшни процесуални действия съобразно гореизложените мотиви.


Съдия:

/Майя Русева/