Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Разположение на обектите по организации

Върховен касационен съд (ВКС)

Регистратура

Входящи дела: (+359 2) 9219 493, сутерен, стая 12

Входяща коресподенция и експедиция: (+359 2) 9219 799, сутерен, стая 12

Разпределение на дела на Гражданска колегия: (+359 2) 9219 762

Адвокатска стая

(+359 2) 9219 400, партер, стая 80

Библиотека

(+359 2) 9219 337, сутерен, стая 23

Каса

(+359 2) 9219 368, сутерен, стая 14

Обща архива и такси по адвокатски пълномощия

(+359 2) 9219 484, партер, стая 80

Информационна служба на Наказателна колегия

(+359 2) 9219 304, сутерен, стая 11

Информационна служба на Гражданска и Търговска колегия

(+359 2) 9219 315, сутерен, стая 11

Съдебни секретари на Наказателна колегия

(+359 2) 9219 375, 9219 707;
(+359 2) 988 48 24 факс, етаж 3, стая 50

Съдебни секретари на Гражданска колегия

Първо отделение: (+359 2) 9219 492, сутерен, стая 24

Второ отделение: (+359 2) 9219 286, сутерен, стая 15

Трето отделение: (+359 2) 9219 759, 9219 257, сутерен, стая 18

Четвърто отделение: (+359 2) 9219 371, 9219 721, сутерен, стая 17

Съдебни секретари на Търговска колегия

Първо отделение: (+359 2) 9219 446, етаж 2, стая 82

Второ отделение: (+359 2) 9219 251, (+359 2) 980 08 96 факс, етаж 2, стая 82

Деловодство на Наказателна колегия

(+359 2) 9219 474, сутерен, стая 8

Деловодство на Гражданска колегия:

Първо отделение: (+359 2) 9219 680, сутерен, стая 9

Второ отделение: (+359 2) 9219 255, сутерен, стая 9

Трето отделение: (+359 2) 9219 255, сутерен, стая 9

Четвърто отделение: (+359 2) 9219 680, сутерен, стая 9

Петчленен състав: (+359 2) 9219 255, сутерен, стая 8

Деловодство на Търговска колегия:

(+359 2) 9219 303, сутерен, стая 10

Председател:

(+359 2) 9219 256

Зам председатели:

(+359 2) 9219 259, етаж 2, стая 8а

(+359 2) 9219 817, етаж 2, стая 8б

(+359 2) 9219 758, етаж 3, стая 9

Главен секретар:

(+359 2) 9219 782, етаж 2, стая 84

Гл. специалист-организатор и координатор:

(+359 2) 9219 346, (+359 2) 988 39 85 факс

Директор на дирекция "ФС":

(+359 2) 9219 366, сутерен, стая 23

Експерт обществени поръчки:

(+359 2) 9219 813, етаж 1, стая 84

Главен експерт икономист:

(+359 2) 921 9651, сутерен, стая 16

Началник отдел "Счетоводство":

(+359 2) 921 9264, етаж 2, 14-та съв.зала

Софийски апелативен съд (САС)

Регистратура:

(+359 2) 9219 752, партер, стая 73

Административен секретар:

(+359 2) 9219 731, 9814217, партер, стая 14

Адвокатска стая:

(+359 2) 9219 754, партер, стая 102, e-mail: appellate.sofia@gmail.com

Наказателно деловодство:

(+359 2) 9219 753, партер, стая 74

(+359 2) 9219 763, партер, стая 74а

(+359 2) 9818341 факс

Гражданско деловодство:

(+359 2) 9219 755 и факс, партер, стая 77

(+359 2) 9219 766 факс, партер, стая 77

Търговско деловодство:

(+359 2) 9219 766 и факс, партер, стая 76

(+359 2) 9814027 факс, партер, стая 76

Пресаташе:

(+359 2) 9219 730, партер, стая 81

Гл.счетоводител:

(+359 2) 9219 749, 9814313, партер, стая 70

Съдебни секретари:

(+359 2) 9219 751, 9219 761, партер, стая 72

Председател- секретар:

(+359 2) 9219 731, партер, стая 14

Зам председатели:

(+359 2) 9219 732, партер, стая 15

(+359 2) 9219 733, партер, стая 16

(+359 2) 9219 734, партер, стая 17

Пропуск:

(+359 2) 9219 717

Софийски градски съд (СГС)

Регистратура:

(+359 2) 9219 410, етаж 1, стая 85

Фирмена регистратура:

(+359 2) 9219 309, етаж 1, стая 69

Съдебен администратор:

(+359 2) 9219 535, етаж 1, стая 11

Административен секретар:

(+359 2) 9219 332, 9807 091, етаж 1, стая 11

(+359 2) 9813 740 факс, етаж 1, стая 11

Пресаташе:

(+359 2) 9219 554, (+359 2) 98090598 факс, етаж 1, стая 70

Наказателно деловодство:

(+359 2) 9219 288, етаж 1, стая 74

Досъдебно производство:

(+359 2) 9219 796, етаж 1, стая 86

Секретно деловодство:

(+359 2) 9219 471, етаж 1, стая 81

Гражданско деловодство:

(+359 2) 9219 459, етаж 1, стая 64

Въззивни състави:

(+359 2) 9219 578, етаж 1, стая 66

Брачни състави:

(+359 2) 9219 405, сутерен, стая 71

Търговско деловодство:

(+359 2) 9219 382, етаж 1, стая 65

Фирмени състави:

(+359 2) 9219 536, сутерен, стая 75

(+359 2) 9219 591, сутерен, стая 79

Административно отделение:

(+359 2) 9219 414, етаж 1, стая 70

Статистика:

(+359 2) 9219 348, сутерен, 10-та съв.зала

Бюро призовки:

(+359 2) 9219 448, сутерен, стая 81

Зав. служба:

Призовкари:

(+359 2) 9219 590, сутерен, стая 80

Деловодство:

(+359 2) 9219 590, сутерен, стая 80

Гл.счетоводител:

(+359 2) 9219 427, партер, стая 6 с.з.

Съдебни секретари::

(+359 2) 9219 333, етаж 1, стая 67

(+359 2) 9219 586, етаж 1, стая 68

(+359 2) 9219 318, 399, етаж 1, стая 75

(+359 2) 9219 585, етаж 1, стая 76

(+359 2) 9219 586, етаж 1, стая 80

(+359 2) 9219 587, етаж 1, стая 85

(+359 2) 9219 588, етаж 1, стая 92

(+359 2) 9219 583, етаж 1, стая 94

Личен Състав:

(+359 2) 9219 463, етаж 1, стая 86

Старши специалист, стажанти и съдебни заседатели:

(+359 2) 9219 417, етаж 1, стая 84

Стара архива:

(+359 2) 9219 479, сутерен, стая 84

Счетоводство:

(+359 2) 9219 627, сутерен, стая 79а

Домакин:

(+359 2) 9219 319, сутерен, стая 79б

Каса:

(+359 2) 9219 398, сутерен, стая 80

Каса фирмено отделение:

(+359 2) 9219 419, сутерен, стая 73

Уредници зали:

(+359 2) 9219 528, етаж 1, стая 91

Ксерокс:

(+359 2) 9219 527, етаж 1, стая 96

Вписване в ТР:

(+359 2) 9219 589, сутерен,

Адвокатска стая:

(+359 2) 9219 552, етаж 1, стая 8

Председател:

етаж 1, стая 10

Зам председатели:

етаж 1, стая 12, 13, 14, 15, 16

Софийски окръжен съд (СОС)

Регистратура

(+359 2) 9219 438, сутерен, стая 74б

Съдебен Администратор

(+359 2) 9212 242, 9862368, партер, стая 55, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg

Административен секретар

(+359 2) 9219203, партер, стая 55

Наказателно деловодство

(+359 2) 9219 572, сутерен, стая 74б

Гражданско деловодство

(+359 2) 9219 204, 986 23 29, сутерен, стая 74б

Търговско деловодство

(+359 2) 9219 215, сутерен, стая 74

Фирмено отделение

(+359 2) 9219 215, сутерен, стая 74

Гл.счетоводител

(+359 2) 9219 451, сутерен, стая 65

Съдебни секретари

Гражданско отделение: (+359 2) 9219 438, сутерен, стая 74 б

Наказателно отделение: (+359 2) 9219 572, сутерен, стая 74 б

Председател:

(+359 2) 9219 203, (+359 2) 9815742 факс, партер, стая 53

Зам председател:

(+359 2) 9219 574, партер, стая 53

Военно-апелативен съд (ВАС)

Регистратура:

(+359 2) 9219 715, партер, стая 35

Деловодство:

(+359 2) 9219 607, 617; (+359 2) 980 99 98 факс, партер, стая 67

Гл.счетоводител:

(+359 2) 9219 618, партер, стая 68

Съдебни секретари:

(+359 2) 9219 619, партер, стая 69

Съдебен администратор:

(+359 2) 9219 611, партер, стая 42

Председател:

(+359 2) 9219 610, партер, стая 41

Зам председатели:

(+359 2) 9219 613, партер, стая 43

Софийски военнен съд (СВС)

Съдебен администратор:

(+359 2) 9219 358, партер, стая 57

Деловодство:

(+359 2) 9219 498, (+359 2) 980 00 61 факс, партер, стая 63

Гл. специалист- човешки ресурси:

(+359 2) 9219 340, партер, стая 57

Регистратура КИ:

(+359 2) 9219 361, етаж 2, стая 100

Гл.счетоводител:

(+359 2) 9219 497, партер, стая 66

Съдебни секретари:

(+359 2) 9219 713, (+359 2) 9219 349, партер, стая 64 и 65

Системен администратор:

(+359 2) 9219 713, партер, стая 64

Председател:

партер, стая 62

Зам председател:

партер, стая 56

Върховна касационна прокуратура (ВКП)

Регистратура:

(+359 2) 9219 476, етаж 4, стая 58

Дирекция:

(+359 2) 8036032, пл. „Света Неделя“ 1, етаж 2

Човешки ресурси:

(+359 2) 8036036, пл. „Света Неделя“ 1, етаж 2

Счетоводство:

(+359 2) 9817145, пл. „Света Неделя“ 1, етаж 6

Каса:

(+359 2) 8036026, пл. „Света Неделя“ 1, етаж 6

Отдел "Връзки с общественността":

e-mail: press@prb.bg

(+359 2) 9219 209, (+359 2) 9815832 факс, етаж 4, стая 62

Софийска градска прокуратура (СГП)

Информационен център:

(+359 2) 9219 473, партер, стая 79

Регистратура:

(+359 2) 9219 249, етаж 2

Съдебен администратор:

(+359 2) 9219 200, 297, етаж 2, стая 49

Деловодства:

(+359 2) 9219 507, 207, 372, етаж 2, стая 73

(+359 2) 9219 211, 210, етаж 2, стая 72

Гл.счетоводител:

(+359 2) 9219 377, етаж 2, стая 47

Регистратура КИ:

(+359 2) 9219 343, 634, етаж 2, стая 8

Охрана на съдебната власт, Областно звено, София град

Дежурен:

(+359 2) 9219 595

Информационно обслужване АД

Изчислителен център:

(+359 2) 9219 314, сутерен, стая 77

Инфо магазин 2:

(+359 2) 980 42 90, сутерен, стая 77

РАЗПОЛОЖЕНИЕ
По организации По етажи Съдебни зали
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Тълкувателни дела Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Разположение на обектите в сградата История и архитектура