Профил на купувача | Предварителни обявления | Процедури | Процедури след 15.04.2016 | Пазарни консултации | Публични покани | Становища на АОП | Друга информация

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

Профил на купувача -
Процедури

01029 05/ 22.08.2016 г.
Възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, във връзка с чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.4 от ППЗОП, с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН ОТ КАНАЛИЗЦИОННО СЪОРЪЖЕНИЕ В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, ГР. СОФИЯ, ВТОРИ СУТЕРЕН, ПОСОКА ОТКЪМ "ПОЗИТАНО".

Документи:

 

 

 

 

Документи по възлагане на общ.поръчка

 

 

Документи по изпълнение на възложената поръчка

 

 

01029 04 / 15.06.2016 г.
Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обектите, предоставени за стопанисване на ВКС, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ВКС – за обекти - Съдебната палата гр. София, бул. "Витоша" №2, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня;

Обособена позиция № 2:

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти - Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас

Документи:

 

 

 

 

Документи по възлагане на общ.поръчка

 

 

Документи по изпълнение на възложената поръчка

 

 

01029 03 / 29.03.2016 г.
Доставка на топлинна енергия за нуждите на органите на съдебната власт в сградата на Съдебната палата, гр. София

01029 02 / 16.03.2016 г.
Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд -Съдебната палата гр. София, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня и Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево

01029 17/30.09.2015г.
Ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата в гр. София

01029 16/28.08.2015г.
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на 2бр. стационарни рентгенови системи за инспекция на ръчен багаж в сградата на Съдебната палата в гр. София

01029 15/05.08.2015г.
Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Върховния касационен съд

01029 14/23.07.2015г.
Доставка на леки автомобили за нуждите на Върховния касационен съд

01029 13/14.07.2015г.
Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградата на Почивна и учебна база на ВКС в с. Лозенец, община Царево, област Бургас

Документи:

     
 

Документи по възлагане на общ.поръчка

 
 

Документи по изпълнение на възложената поръчка

 

 

 

01029 12/13.07.2015г.
Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградата на Съдебната палата в гр. София

01029 11/12.06.2015г.
Техническа поддръжка на комуникационни устройства, компютри и Интернет сайт за нуждите на Върховния касационен съд

 

01029 10/10.06.2015г.
Доставка на леки автомобили за нуждите на Върховния касационен съд

01029 08/21.05.2015г.
Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата в гр. София, съгласно Заповед №ЛС-04-153/11.02.2008г. на МП, от координатор на балансираща група

01029 06/07.05.2015г.
Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Върховния касационен съд и гаранционна поддръжка

29.09.2014 г.
ВКС обявява обществена поръчка за почистване на Съдебната палата  

Документи:

     
 

Решение за откриване на процедура ID 625898

29.09.2014 г.

 

Обявление за обществена поръчка ID 625900

29.09.2014 г.

 

Документация за участие в процедурата

29.09.2014 г.

 

Разяснение изх.No 646 / 28.10.2014 г.

28.10.2014 г.

 

Протокол No 1 / 07.11.2014 г.

07.11.2014 г.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

19.11.2014 г.

 

Протокол No 2 / 18.11.2014 г.

27.11.2014 г.

 

Протокол No 3 / 25.11.2014 г.

27.11.2014 г.

 

Решение за определяне на изпълнител

27.11.2014 г.

 

Договор

18.12.2014 г.

 

Техническо предложение

18.12.2014 г.

 

Ценово предложение

18.12.2014 г.

 

Образец на констативен протокол за ежедневно приемане на извършената работа

18.12.2014 г.

 

Образец на обобщен месечен констативен протокол

18.12.2014 г.

 

Пълно описание и техническа спецификация на поръчката

18.12.2014 г.

 

Декларация за техническото оборудване с технически спецификации на машините

18.12.2014 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. януари 2015 г.

14.01.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. февруари 2015 г.

10.02.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. март 2015 г.

27.03.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. април 2015 г.

08.04.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. май 2015 г.

15.05.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. юни 2015 г.

19.06.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. юли 2015 г.

17.07.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. август 2015 г.

13.08.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. септември 2015 г.

30.09.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. октомври 2015 г.

16.10.2015 г. 
 

Извършени плащания по Договор през м. ноември 2015 г.

24.11.2015 г. 
 

Извършени плащания по Договор през м. декември 2015 г.

12.12.2015 г.  
 

Информация за изпълнен договор - ID 705606

06.01.2016 г.

 

Справка относно върната гаранция за изпълнение

06.01.2016 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. декември 2015 г.

07.01.2016 г.

     

 

03.06.2014 г.
ВКС обявява обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на ВКС 

Документи:

     
 

Решение за откриване на процедура ID 606739

 
 

Обявление за обществена поръчка ID 606740

 

 

Пълно описание и спецификация на процедурата

 

 

Указания за провеждане на процедурата  

 
 

Проект на договор

 
 

Приложения

 
 

Разяснение

 
 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 
 

Информация за извършени плащания след 01.10.2014 г.

04.02.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. януари 2015 г.

17.02.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. февруари 2015 г.

09.03.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. март 2015 г.

27.03.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. април 2015 г.

08.05.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. май 2015 г.

04.06.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. юни 2015 г.

03.07.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. юли 2015 г.

13.08.2015 г.

 

Справка относно върната гаранция за изпълнение

27.08.2015 г.

 

Извършени плащания по договор през м. август 2015 г.

28.08.2015 г.

 

Информация за изпълнен договор ID 687016

11.09.2015 г.

     

 

07.05.2014 г.
ВКС открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия в базата на съда в с. Лозенец, община Царево

Документи:

     
 

Решение за откриване на процедура ID 602111

 
 

Информация за извършени плащания след 01.10.2014 г.

04.02.2015 г.
 

Извършени плащания по договор през м. януари 2015 г.

16.02.2015 г.
 

Извършени плащания по договор през м. февруари 2015 г.

20.02.2015 г.
 

Извършени плащания по договор през м. март 2015 г.

27.03.2015 г.
 

Извършени плащания по договор през м. април 2015 г.

22.04.2015 г.
 

Извършени плащания по договор през м. май 2015 г.

15.05.2015 г.
 

Извършени плащания по договор през м. юни 2015 г.

19.06.2015 г.
 

Извършени плащания по договор през м. юли 2015 г.

13.08.2015 г.
 

Извършени плащания по договор през м. август 2015 г.

13.08.2015 г.
 

Извършени плащания по договор през м. септември 2015 г.

30.09.2015 г. 
 

Извършени плащания по договор през м. октомври 2015 г.

16.10.2015 г. 
 

Извършени плащания по договор през м. ноември 2015 г.

24.11.2015 г. 

 

Извършени плащания по Договор през м. декември 2015 г.

12.12.2015 г. 

 

Извършени плащания по Договор през м. януари 2016 г.

27.01.2016 г. 

 

Извършени плащания по Договор през м. февруари 2016 г.

12.02.2016 г. 

 

Извършени плащания по Договор през м. март 2016 г.

29.03.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. април 2016 г.

13.04.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. май 2016 г.

08.06.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. юни 2016 г.

28.06.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. юли 2016 г.

15.07.2016 г.
 

Информация за приключил договор по процедура - ID 740555

15.07.2016 г.

 

07.05.2014 г.
ВКС открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия в сградата на Съдебната палата в гр. София и базата на съда в Паничище, община Сапарева баня

Документи:

     
 

Решение за откриване на процедура ID 602110

 
 

Информация за извършени плащания след 01.10.2014 г.

04.02.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. януари 2015 г.

17.02.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. февруари 2015 г.

09.03.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. март 2015 г.

27.03.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. април 2015 г.

22.04.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. май 2015 г.

15.05.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. юни 2015 г.

19.06.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. юли 2015 г.

17.07.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. август 2015 г.

13.08.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. септември 2015 г.

30.09.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. октомври 2015 г.

16.10.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. ноември 2015 г.

24.11.2015 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. декември 2015 г.

07.01.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. януари 2016 г.

27.01.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. февруари 2016 г.

07.03.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. март 2016 г.

29.03.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. април 2016 г.

12.05.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. май 2016 г.

08.06.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. юни 2016 г.

28.06.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. юли 2016 г.

15.07.2016 г.
 

Информация за приключил договор по процедура - ID 740557

15.07.2016 г.

 

27.03.2014 г.
ВКС обявява обществена поръчка по договаряне без обявление по ЗОП, за доставка на топлинна енергия в Съдебната палата

Документи:

     
 

Решение за откриване на процедура ID 595139, по преписка в АОП № 01029-2014-0002

 
 

Информация за извършени плащания след 01.10.2014 г.

04.02.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. януари 2015 г.

17.02.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. февруари 2015 г.

20.02.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. март 2015 г.

27.03.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. април 2015 г.

24.04.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. май 2015 г.

27.05.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. юни 2015 г.

03.07.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. юли 2015 г.

17.07.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. август 2015 г.

28.08.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. септември 2015 г.

30.09.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. октомври 2015 г.

03.11.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. ноември 2015 г.

02.12.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. декември 2015 г.

15.01.2016 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. януари 2016 г.

27.01.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. февруари 2016 г.

07.03.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. март 2016 г.

29.03.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. април 2016 г.

12.05.2016 г.
 

Извършени плащания по Договор през м. май 2016 г.

08.06.2016 г.
 

Информация за приключил договор

13.06.2016 г.

 

10.03.2014 г.
ВКС обявява обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия на органите на съдебната власт в Съдебната палата”

Документи:

     
 

Решение за откриване на процедура ID 590697

 

 

Обявление за обществена поръчка ID 590698

 

 

Документация за участие в процедурата

 

 

Приложения

 
 

Разяснение от 18.03.2014 г.

 

 

Разяснение от 31.03.2014 г.

 

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

 

Решение за определяне на изпълнител

 

 

Информация за извършени плащания след 01.10.2014 г.

04.02.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. януари 2015 г.

17.02.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. февруари 2015 г.

20.02.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. март 2015 г.

27.03.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. април 2015 г.

22.04.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. май 2015 г.

15.05.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. юни 2015 г.

03.07.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. юли 2015 г.

17.07.2015 г.

 

Информация за изпълнен договор ID 682375

13.08.2015 г.

 

Извършени плащания по Договор през м. август 2015 г.

20.08.2015 г.

 

Справка относно върната гаранция за изпълнение

27.08.2015 г.