Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

ОБЯВИ

16.03.2018 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти на стойности съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Върховен касационен съд“.

Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти могат да бъдат подавани при условията и изискванията, посочени в техническата спецификация на поръчката, в срок до 10 работни дни от публикуване на настоящата обява на сайта на ВКС, на адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, Регистратурата на ВКС, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Кандидатите следва да представят мостри за конкретни предлагани изделия, съгласно техническата спецификация.

Прогнозна стойност: 18 000 лв. без ДДС.

Критерии за възлагане: „най- ниска цена“.

Срок на изпълнение - 12 месеца.

 

За контакти : Съдебна палата, сутерен, ст. 21 или тел. 02/92 19 430.

Приложение: техническа спецификация

 

12.03.2018 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти на стойности съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Изработване на акцидентни материали за нуждите на ВКС”.

Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти могат да бъдат подавани при условията и изискванията, посочени в техническата спецификация на поръчката, в срок до 10 работни дни от публикуване на настоящата обява на сайта на ВКС, на адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, Регистратурата на ВКС, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Прогнозна стойност на поръчката – 6 400,00 лв. без вкл. ДДС.

Критерии за възлагане: „най - ниска цена“.

Приложение: техническа спецификация

За контакти: г-жа Анна Янева, Съдебна палата - София, ВКС, партер, стая № 80, тел: 02/ 9219 320.

 

07.03.2018 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти по реда на чл. 20, ал.4, от ЗОП за определяне на Изпълнител по договор с предмет: „Извършване на ПЕСТ КОНТРОЛ”: 1. ДЕЗИНСЕКЦИЯ против вредни битови инсекти - хлебарки, мравки, бълхи, мухи и др. в затворени помещения. 2. ДЕРАТИЗАЦИЯ против вредни гризачи в затворени помещения.

Дезинсекцията и дератизацията да се извършват в обект: Сградата на Съдебна палата, гр.София 1000, бул. „Витоша” № 2.

Оферти могат да бъдат подавани при условията и изискванията посочени в описанието и техническата характеристика на обекта в срок до десет календарни дни от публикуване на настоящата обява в сайта на ВКС на адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, в регистратурата на ВКС, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа.

Прогнозна стойност: 26 500 лв. без ДДС при три годишен срок на договора.

При подаване на офертите е задължително посещение на сградата за оглед.

Лица за контакти:

Димитър Димитров – тел. 02 9219 420

Цветан Цветанов – тел. 02 9219 606 .

описание и техническа характеристика