Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

ОБЯВИ

22.11.2017 г. Срокът за подаване на оферти се удължава до 29.11.2017 г. включително!

 

27.10.2017 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти на стойности съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствието на „Инвестиционен проект за външни асансьори на Съдебна палата София, бул. „Витоша“ №2“.

Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти могат да бъдат подавани, в срок до 10 работни дни от публикуване на настоящата обява на сайта на ВКС, на адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, Регистратурата на ВКС, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Прогнозна стойност – 1 833,33 лв. без вкл. ДДС.

Срок на изпълнение на услугата – 15.12.2017г.

Участниците следва да отговарят на изискванията за изпълнение на услугата: „Изготвяне на оценка за съответствие на „Инвестиционен проект за външни асансьори на Съдебна палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2““, съгласно техническата спецификация.

Преди подаване на офертите е задължително посещение на обекта за оглед, с предварително уговорен ден и час на тел: 02/ 92 19 502 – г-н Цветан Цветанов- експерт, инженер в отдел „Управление на собствеността“.

Участникът подал оферта, но не подписал декларация за оглед няма да бъде допуснат до разглеждане на офертата.

Критерии за възлагане: „най- ниска цена“.

 

Приложения

Техническа спецификация

Виза за проектиране

Протокол за оглед

 

27.10.2017 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти на стойности съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Изработка на Инвестиционен проект за външни асансьори на Съдебна палата, гр. София, бул. „Витоша“ № 2“.

Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти могат да бъдат подавани, в срок до 10 работни дни от публикуване на настоящата обява на сайта на ВКС, на адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, Регистратурата на ВКС, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Прогнозна стойност – 25 000,00 лв. без вкл. ДДС.

Срок на изпълнение на услугата – 08.12.2017г.

Участниците следва да отговарят на изискванията за изпълнение на услугата: „Изработка на Инвестиционен проект за външни асансьори на Съдебна палата, гр. София, бул. „ Витоша“ № 2“, съгласно техническата спецификация.

Преди подаване на офертите е задължително посещение на обекта за оглед, с предварително уговорен ден и час на тел: 02/ 92 19 502 – г-н Цветан Цветанов- експерт, инженер в отдел „Управление на собствеността“.

Участникът подал оферта, но не подписал декларация за оглед няма да бъде допуснат до разглеждане на офертата.

Критерии за възлагане: „най- ниска цена“.

 

Приложения:

Техническа спецификация

Виза за проектиране

Протокол за оглед

 

26.10.2017 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти на стойности съгласно чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци от сградата на Съдебната палата – София“, съгласно чл. 24, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Върху плика участника записва „ОФЕРТА“, посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти могат да бъдат подавани в срок до 10 работни дни от публикуване на настоящата обява на сайта на ВКС, на адрес: гр. София - 1000, бул. „Витоша“ №2, Съдебна плата, Върховен касационен съд, регистратура на ВКС, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа. Ако участникът изпраща оферта чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Преди подаване на офертите и задължително посещение на сградата на Съдебната палата – София за оглед на място. Участник подал оферта, но не подписал декларация за оглед няма да бъде допуснат до разглеждане на офертата.

Прогнозна стойност за една година 13 415,00 лв. без ДДС.

Критерий за оценка на офертите: „най-ниска предложена цена“.

Срок на договора за календарната 2018 година.

 

За контакти: Съдебна палата, ВКС, етаж сутерен, стая №18, тел. 02/92 19 233.

техническо задание