Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

ОБЯВИ

17.12.2018 г.

ОБЯВА

Върховния касационен съд обявява чрез публичният си сайт обява за събиране на оферти за избор на изпълнител на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на анализ, проучване и изработка на идеен проект, съгласно Чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Обн., ДВ бр.51 от 2001г. посл. Изм., ДВ бр. 44 от 2 Юни 2017г.) за подмяна на 3 (три) броя термопомпени агрегати в Съдебна палата - София“.

Оферти могат да бъдат подавани до 15.01.2019 г. включително от публикуването на настоящата обява на сайта на ВКС, след технически огледи на съоръженията, направени на място при Възложителя, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа , което се удостоверява с декларация Приложение № 1.

Всички оферти следва да бъдат подадени в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименованието на поръчката: „Извършване на анализ, проучване и изработка на идеен проект, съгласно Чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Обн., ДВ бр.51 от 2001г. посл. Изм., ДВ бр. 44 от 2 Юни 2017г.) за подмяна на 3 (три) броя термопомпени агрегати в Съдебна палата - София“, адрес на участника за кореспонденция, телефон, електронен адрес, по-възможност факс, подадени на адрес: гр. София, Съдебна палата, Върховен касационен съд, бул. Витоша № 2, регистратура на ВКС, сутеренен етаж, от към ул.“Алабин“.

Прогнозна стойност 20 000,00 лв. с ДДС.

Критерият за оценка на офертите – „най- ниска цена“.

Срок за изпълнение: 2 месеца от подписване на договор за изпълнение.

 

За контакт: инж.Стефан Иванов

тел.02/9219502

Fax.02/9813604

E-mail: stefan_ivanov@vks.bg

 

10.09.2018 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти на стойности съгласно чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци от сградата на Съдебната палата – София“, съгласно чл. 24, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Върху плика участника записва „ОФЕРТА“, посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти могат да бъдат подавани в срок до 10 работни дни от публикуване на настоящата обява на сайта на ВКС, на адрес: гр. София - 1000, бул. „Витоша“ №2, Съдебна плата, Върховен касационен съд, регистратура на ВКС, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа. Ако участникът изпраща оферта чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Преди подаване на офертите и задължително посещение на сградата на Съдебната палата – София за оглед на място. Участник подал оферта, но не подписал декларация за оглед няма да бъде допуснат до разглеждане на офертата.

Прогнозен брой контейнери: 360 бр.

Прогнозна стойност за една година 16 666,00 лв. без ДДС.

Критерий за оценка на офертите: „най-ниска предложена цена“.

Срок на договора за календарната 2019 година.

 

За контакти: Съдебна палата, ВКС, етаж сутерен, стая №18, тел. 02/92 19 430.

техническо задание

 

06.07.2018 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти за избор на изпълнител, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП, за сключване на договор с предмет: „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Върховен касационен съд“.

Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на обществената поръчката, за която подава оферта, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти могат да бъдат подавани при условията и изискванията посочени в пълното описание - техническата спецификация на възложителя в срок до 20.07.2018 г. - 17:00 часа, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа, на адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, регистратура на ВКС. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Прогнозна стойност на поръчката – 25 000,00 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без включен ДДС;

Критерий за възлагане: „най ниска цена“;

Срок на изпълнение – 12 месеца;

 

За контакти:

Съдебна палата, сутерен, ст.21; тел: 02/ 92-19-606; факс: 02/98-13-604.

 

Приложение: Пълно описание - техническа спецификация

 

18.05.2018 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти за избор на изпълнител, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП, за сключване на договор с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на хладилни и ел. съоръжения, намиращи се в Учебна база на Върховен касационен съд в с. Лозенец, обл. Бургас“.

Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на обществената поръчката, за която подава оферта, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти могат да бъдат подавани при условията и изискванията посочени в пълното описание и техническата спецификация на възложителя в срок до 01.06.2018 г., всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа, на адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, регистратура на ВКС. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Прогнозна стойност на поръчката – 3 150,00 лв. (три хиляди сто и петдесет лева) без включен ДДС;

Критерий за възлагане: „най ниска цена“;

Срок на изпълнение – 12 месеца;

 

За контакти:

Съдебна палата, сутерен, ст.21; тел: 02/ 92-19-606; факс: 02/98-13-604.

 

Приложение: Пълно описание и техническа спецификация

 

17.04.2018 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти за избор на изпълнител, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП, за сключване на договор с предмет: „Доставка на нова, неупотребявана периферна техника и преносими компютри, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на принтери - среден клас“, Обособена позиция № 2 „Доставка на мултифункционално устройство от среден клас“, Обособена позиция № 3 „Доставка на преносим компютър“, Обособена позиция № 4 „Доставка на високопроизводителен, двустранен документен скенер“.

Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на обществената поръчката и обособената позиция за която подава оферта, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти могат да бъдат подавани, в срок до 04.05.2018 г., всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа, на адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, регистратура на ВКС. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Обща прогнозна стойност – 27 500,00 лв. (двадесет и седем хиляди и петстотин лева) с включен ДДС.

Критерии за възлагане: „най- ниска цена“.

Техническа спецификация

 

25.03.2018 г.

ОБЯВА

Върховния касационен съд обявява чрез публичният си сайт обява за събиране на оферти за избор на изпълнител на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Ремонт и профилактика на термопомпени агрегати - Чилъри“ съгласно приложеният списък Приложение № 1.

Оферти могат да бъдат подавани до 30.04.2018 г. включително от публикуването на настоящата обява на сайта на ВКС, след технически огледи на съоръженията, направени на място при Възложителя, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа , което се удостоверява с декларация Приложение № 2.

Всички оферти следва да бъдат подадени в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват наименованието на поръчката: „Ремонт и профилактика на термопомпени агрегати - Чилъри“, адрес на участника за кореспонденция, телефон, електронен адрес, по-възможност факс, подадени на адрес: гр. София, Съдебна палата, Върховен касационен съд, бул. Витоша № 2, регистратура на ВКС, сутеренен етаж, от към ул.“Алабин“.

Критерият за оценка на офертите – „най- ниска цена“.

Срок за изпълнение: 1 месец от подписване на договор за изпълнение.

 

За контакт: инж.Стефан Иванов

тел.02/9219502

Fax.02/9813604

E-mail: stefan_ivanov@vks.bg

 

16.03.2018 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти на стойности съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Върховен касационен съд“.

Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти могат да бъдат подавани при условията и изискванията, посочени в техническата спецификация на поръчката, в срок до 10 работни дни от публикуване на настоящата обява на сайта на ВКС, на адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, Регистратурата на ВКС, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Кандидатите следва да представят мостри за конкретни предлагани изделия, съгласно техническата спецификация.

Прогнозна стойност: 18 000 лв. без ДДС.

Критерии за възлагане: „най- ниска цена“.

Срок на изпълнение - 12 месеца.

 

За контакти : Съдебна палата, сутерен, ст. 21 или тел. 02/92 19 430.

Приложение: техническа спецификация