Обобщен годишен доклад за дейността на съдилищата през 2006 година

 

Oбобщен годишен доклад
за дейността на съдилищата в страната
през 2006 година

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

 

 

 

 

 1. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Съгласно  чл. 27, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт  Висшият съдебен съвет    утвърждава  щатните бройки   за всеки  съд. През  2006 година щатната численост  на персонала във всеки един от съдилищата в страната  е  била както следва: 

                   

 

 

Б. Председател

Г. Съдии

Е. Съдия по вписвания

З.Съд.деловодител

Таблица 1

А.Магистрати

В.Зам.председател

Д. Младши съдии

Ж.Съдебен секретар

 

СЪДИЛИЩА

А Б В Г Д Е Ж З Общо

В К С

98

1

3

94

 

 

239

 49

337 

АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА

Апелативен съд София

49

1

3

45

 

 

44

25

93

Апелативен съд Бургас

13

1

3

 9

 

 

18

 3

31

Апелативен съд  Варна

15

1

3

11

 

 

21

 6

36

Апелатив.съд В.Търново

14

1

3

10

 

 

21

10

35

Апелативен съд Пловдив

22

1

3

18

 

 

27

10

49

Военно-Апелативен съд

 9

1

2

6

 

 

18

 7

27 

ВОЕННИ СЪДИЛИЩА 

Военен съд София 

11

1

1

 9

 

 

29

15

40

Военен съд Варна

 6

1

1

 4

 

 

18

8

24

Военен съд Плевен

 4

1

1

 2

 

 

15

6

19

Военен съд Пловдив

 6

1

1

 4

 

 

17

6

23

Военен съд Сливен

 5

1

1

 3

 

 

16

5

21

ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА

Софийски градски съд 

132

1

4

107

20

 

308

159

440

Окръжен съд София

29

1

4

21

3

 

36

23

65

Окръжен съд Благоевград

26

1

3

19

3

 

39

13

65

Окръжен съд Бургас

49

1

4

36

8

 

63

15

112

Окръжен съд Варна

65

1

4

53

7

 

78

50

143

Окръжен съд В.Търново

28

1

4

20

3

 

47

25

75

Окръжен съд Видин

14

1

3

9

1

 

34

4

48

Окръжен съд Враца

22

1

4

14

3

 

42

16

64

Окръжен съд Габрово

12

1

2

8

1

 

25

10

37

Окръжен съд Кюстендил

16

1

2

11

2

 

30

16

46

Окръжен съд Кърджали

10

1

2

6

1

 

22

10

32

Окръжен съд Ловеч

15

1

2

11

1

 

29

16

44

Окръжен съд Монтана

16

1

3

11

1

 

27

13

43

Окръжен съд Пазарджик

22

1

3

16

2

 

36

21

58

Окръжен съд Перник

16

1

2

12

1

 

35

14

51

Окръжен съд Плевен

25

1

4

18

2

 

42

24

67

Окръжен съд Пловдив

60

1

4

49

6

 

85

36

145

Окръжен съд Разград

13

1

2

8

2

 

24

10

37

Окръжен съд Русе

26

1

4

19

2

 

50

19

76

Окръжен съд Силистра

15

1

2

10

2

 

33

10

48

Окръжен съд Сливен

16

1

2

11

2

 

28

14

44

Окръжен съд Смолян

14

1

3

9

1

 

30

13

44

Окръжен съд Ст.Загора

24

1

3

18

2

 

44

27

68

Окръжен съд Добрич

21

1

2

17

1

 

34

18

55

Окръжен съд Търговище

14

1

3

9

1

 

26

11

40

Окръжен съд Хасково

21

1

2

15

3

 

35

21

56

Окръжен съд Шумен

19

1

3

13

2

 

35

15

54

Окръжен съд Ямбол 

21

1

2

13

5

 

35

17

56

ОБЩО В ОКРЪЖНИТЕ   СЪДИЛИЩА

761

28

82

563

88

 

1352

640

2113

 

* Съдия по вписванията - Съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител

 

 

 

Щатна численост на персонала  - РАЙОННИ СЪДИЛИЩА  

СЪДИЛИЩА

Брой съдилища

Магистрати
общо

Председател

Заместник
председател

Съдии

Съдия по вписвания *

Софийски съдебен район

10

178

10

6

162

80

Благоевградски съдебен район

5

45

5

3

37

13

Бургаски съдебен район

8

56

8

4

44

27

Варненски съдебен район

3

49

3

3

43

23

В.Търновски съдебен  район

5

38

5

5

28

17

Видински съдебен район

3

21

3

1

17

9

Врачански съдебен район

5

35

5

3

27

14

Габровски съдебен  район

4

19

4

2

13

10

Кюстендилски съдебен район

2

22

2

1

17

8

Кърджалийски съдебен район

4

15

4

1

10

11

Съдебен район – Ловеч

4

22

4

2

16

10

Монтански съдебен район

3

24

3

4

17

12

Пазарджишки съдебен район

4

26

4

1

21

13

Пернишки съдебен район

4

25

4

1

20

14

Плевенски съдебен район

5

39

5

2

32

19

Пловдивски съдебен район

4

73

4

5

64

28

Разградски съдебен район

3

15

3

2

10

8

Русенски съдебен район

2

28

2

3

23

15

Силистренски съдебен район

3

19

3

3

13

8

Сливенски съдебен район

3

23

3

2

18

14

Смолянски съдебен район

5

15

5

2

8

14

Старозагорски съдебен район

4

37

4

5

28

19

Добрички съдебен район

5

37

5

3

29

16

Търговищки съдебен район

3

20

3

4

13

9

Хасковски съдебен район

5

25

5

1

19

15

Шуменски съдебен район

6

25

6

2

20

12

Ямболски съдебен  район

3

24

3

2

19

12

 

* Съдия по вписванията - Съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител

 

При така утвърдената щатна численост, през 2006 година в апелативните съдилища на страната, в т.ч. Военно-Апелативен съд  са работили магистрати, назначени съобразно щата на всеки един от съдилищата, при заемане изцяло на утвърдения  брой съдийски места, с изключение на  Апелативен съд – София, където  шест  магистратски  места не са били заети и съдът е функционирал при намален  съдийски състав. 

С  допълване  разпоредбата на чл.127  от Закона за съдебната власт, през 2006 година се въвежда и е в сила  от 12 май 2006 година  конкурсното  начало за назначаването   на съдии.

 

Заетост на щатните магистратски бройки
в апелативните и окръщни съдилища

 СЪДИЛИЩА

Заети бройки *

Свободни магистратски бройки от тях  

магистрати

съдии

мл.съдии  

І. АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА

Апелативен съд София

43

6

6

 

Апелативен съд Варна

15

 

 

 

Апелативен съд Бургас

13

 

 

 

Апелативен съд Пловдив

22

 

 

 

Апелативен съд В.Търново

14

 

 

 

Военно-Апелативен съд

9

 

 

 

ІІ. ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА

Софийски градски съд

119

13

5

7

Софийски окръжен съд

27

2

 

 

Окръжен съд Благоевград

22

4

3

1

Окръжен съд Бургас

43

6

6

 

Окръжен съд Варна

53

11

6

4

Окръжен съд Велико Търново

26

2

 

1

Окръжен съд  Видин

13

1

1

 

Окръжен съд  Враца

22

-

-

-

Окръжен съд  Габрово

12

-

-

-

Окръжен съд  Кюстендил

15

1

1

-

Окръжен съд  Кърджали

10

-

-

-

Окръжен съд  Ловеч

12

3

2

1

Окръжен съд  Монтана

16

-

-

-

Окръжен съд  Пазарджик

19

3

2

-

Окръжен съд  Перник

14

2

2

1

Окръжен съд  Плевен

23

2

1

1

Окръжен съд  Пловдив

55

5

3

2

Окръжен съд  Разград

10

3

2

1

Окръжен съд  Русе

25

1

1

-

Окръжен съд  Силистра

14

1

-

1

Окръжен съд  Сливен

15

1

-

1

Окръжен съд  Смолян

14

-

-

-

Окръжен съд  Ст.Загора

22

2

2

-

Окръжен съд  Добрич

19

2

2

-

Окръжен съд  Търговище

14

-

-

-

Окръжен съд  Хасково

18

3

2

1

Окръжен съд  Шумен

18

1

-

-

Окръжен съд  Ямбол

20

1

1

-

 

* Заети бройки - включват председател, заместник председатели, съдии и младши съдии

 

Както се вижда от таблицата, от общо утвърдените от Висшия съдебен съвет 761 щатни бройки за магистрати в окръжните съдилища на страната, в т.ч. Софийски градски съд,  през 2006 година  заетите   бройки са 691, т.е  през годината са останали незаети  общо  70 щатни бройки, в т.ч. 22 бройки  за младши съдии.

          При щатна численост от 955 щатни бройки  за магистрати в районните съдилища, заетите бройки са 864, съответно незаетите от съдии за районните съдилища са  91  работни места. Най-голям брой незаети  магистратски места има  в Софийски районен съд. В началото на 2007 година  съдът  започва  работата си при незаети  от всичко утвърдените щатни бройки  20  работни места за съдии. Незаемането на щатни бройки от страна на съдии във всички нива на  съдебната власт води до увеличаване обема на работата на  назначените  съдии.

 

2.  ДЕЙНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА В СТРАНАТА

2.1 АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА

2.1.1 НАКАЗАТЕЛНИ  ДЕЛА (движение на делата, качество на съдебните актове)

На 01.01.2006 г. в петте апелативни съдилища на страната (без Военно-апелативния съд на Република България) е имало несвършени 419 бр. въззивни наказателни дела, разглеждани по общия ред. През 2006 г. са постъпили още 1829 бр. дела или подлежащи на разглеждане през годината са били 2248 бр. дела. От тях към 31.12.2006 г. са свършени 1875 бр. дела, поради което броят на висящите по-тежки дела е бил намален с 46 броя – на 373. От свършените дела с мотивирано въззивно решение са приключили 1832 бр., а прекратени са 43 броя. Около 79 % от делата са приключили в срок до три месеца, а останалите са били забавени поради отлагането им или необходимостта да бъдат събрани нови доказателства в допълнително съдебно следствие.

Освен това петте апелативни съдилища е трябвало да разгледат още 1886 бр. второинстанционни частни наказателни производства (жалби и протести против мерки за процесуална принуда, решения по спорове за прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза, определения на окръжни съдилища по разглеждани първоинстанционни наказателни дела). От тях към края на периода са свършени 1867 бр. и са останали несвършени само 10 броя. Всички дела са приключили в срок по-малък от три месеца.

На 01.01.2006 г. във Военно-апелативния съд  е имало несвършени 47 бр. въззивни наказателни дела, разглеждани по общия ред. През 2006 г. са постъпили още 251 бр. дела или подлежащи на разглеждане през годината са били 298 бр. дела. От тях към 31.12.2006 г. са свършени 260 бр. дела, поради което броят на висящите по-тежки дела е бил намален с 9 броя – на 38. От свършените дела с мотивирано въззивно решение са приключили 246 бр., а прекратени са 14 броя. Около 87 % от делата са приключили в срок до три месеца, а останалите са били забавени поради отлагането им или необходимостта да бъдат събрани нови доказателства в допълнително съдебно следствие.

Освен това Военно-апелативният съд е трябвало да разгледа още 107 бр. второинстанционни частни наказателни производства (жалби и протести против мерки за процесуална принуда, определения на окръжни съдилища по разглеждани първоинстанционни наказателни дела и пр.). От тях към края на периода са свършени 102 бр. и са останали несвършени само 5 броя. Всички дела са приключили в срок по-малък от три месеца.

Според статистиката на Върховния касационен съд през 2006 година по касационен ред са проверени общо 901 бр. съдебни актове, постановени от апелативните съдилища. От тях 546 бр. са оставени в сила или близо 61 %, а 164 бр. са изменени (прилагане на по-леко наказуем текст на закона, намаляване на наказанието и пр.) или около 18 %. Изцяло отменени от ВКС са били 162 бр. решения (близо 18 %), от които в 11 случая касационната инстанция сама е оправдала подсъдимия, а в останалите случаи е върнала делото за ново разглеждане. Данните за върнатите дела през 2006 г. не отразяват обективно качеството на проверените съдебни актове, защото по-голяма част от делата отмяната е произтичала от по-благоприятната редакция на чл. 78а от Наказателния кодекс след 29.04.2006 г. и правната невъзможност касационният съд сам да приложи института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. В останалите случаи касационното производство е било прекратено и подадените касационни жалби и протести са били оставени без разглеждане.

 

2.1.2 ГРАЖДАНСКИ  И ФИРМЕНИ ДЕЛА (движение на делата, качество на съдебните актове)

През 2006 год. постъпилите в апелативните съдилища (без Военно-Апелативния съд)   въззивни граждански дела са 3256 броя, частни граждански дела, втора  инстанция общо  2175 броя. Общият брой на постъпилите през периода  граждански дела в тези съдилища е общо 5431 (без жалби за бавност).

          Имайки предвид и висящите към 01.01.2006 год. в апелативните съдилища въззивни граждански дела и частни граждански дела, втора инстанция (без жалби да бавност) общо 1600, през 2006 год. в апелативните съдилища на страната (без Военно-Апелативния съд) са подлежали на разглеждане 7031 граждански дела. Свършените през 2006 год. дела от всички апелативни съдилища са общо 6647 дела.  Съдилищата за същия период от време са  разгледали   постъпили общо 263 жалби за бавност и  председателите на  съответните съдилища са постановили разпореждания по тях.

          В Апелативен съд-София  са подлежали на разглеждане  въззивни граждански дела през 2006 година   общо 2477 дела. За същия период частните граждански дела, втора инстанция подлежащи на разглеждане, са  били  1033. Така  посоченият брой дела  се определя   при  сбора на останалите висящи  в началото на  отчетния период дела и  броя на постъпилите през годината по видове. 

          Варненският апелативен съд  през 2006 година е разглеждал   общо 587 броя въззивни граждански дела и  423 броя  частни граждански дела, втора инстанция. Подадените жалби за бавност са 15 броя.

          През 2006 година  в Бургаския  апелативен съд през отчетния период са  разгледани  общо 274 въззивни граждански дела, от които 230 постъпили в периода, частните граждански дела, втора инстанция са 173 броя и жалби за бавност  12 броя.

          В Пловдивския апелативен съд  постъпленията за   2006 година са  били  както следва: 937 въззивни граждански дела и  410  частни граждански дела, втора.

          През 2006 година Великотърновският апелативен съд е  разглеждал общо  висящи  471 въззивни граждански дела и 246 частни граждански дела, втораинстанция.

 

ПОСТЪПИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА

СЪДИЛИЩА

Въззивни граждански дела

Частни
граждански дела
втора инстанция

ОБЩО

Жалби
за бавност 

К1

К2

К3 = К1+К2

К4

Апелативен съд София

1519

947

2466

186

Апелативен съд Варна

  506

399

  905

  15

Апелативен съд Бургас

  230

173

  403

  12

Апелативен съд Пловдив

  622

410

1032

  35

Апелативен съд В.Търново

  379

246

  625

  15

Общо:

3256

2175

5431

263

 

          Имайки предвид  общия брой на  подлежащите на разглеждане дела  пред апелативните съдилища на страната /без Военно-Апелативен съд/  щатната  численост на съдиите, натовареността по щат  на съдиите в тези съдилища  месечно е  по 8.43 дела. С оглед заетите  щатни бройки действителната натовареност  на тези съдии е  10.68 дела месечно.          

          Предмет на касационна проверка на съдебните актове, постановени от апелативни съдилища в открито съдебно заседания са  620 бр. дела.  От тях оставени в сила са 403 бр. решения, което представлява 65 % от обжалваните съдебни актове. Отменените въззивни  решения и постановени нови от касационната инстанция са 77 бр., които представляват 12,42 % от обжалваните съдебни решения. Обезсилени и върнати на първата инстанция са 1 бр. решения – 0,16 %. Обезсилени и прекратени са 4 бр. решения, представляващи  0,65 % от проверените решения. Отменени частично и върнати на въззивната инстанция са 33 бр., представляващи 5,32  % , а отменени и върнати на въззивния съд -  102 бр., представляващи 16,45 % или общият брой на оставените в сила  - 403 към коригираните 217  бр.  показва, че около  35 % от постановените съдебни решения  от апелативните съдилища са променени от касационния съд. Постановени са  и съдебни актове, с който се връща касационната жалба като недопустима – 37 бр., а по реда на чл. 231 ГПК е разгледано 1 бр. решение на САС.

Резултатите от качеството на правораздаване в отделните апелативни съдилища са посочени в таблица, като най-голям е процентът на оставените в сила съдебни актове спрямо проверените в Пловдивския апелативен съд – 69,47 %,  следван от  Софийския апелативен съд   -  68,23 %, Великотърновския  апелативен съд –  66,10 %, Варненския апелативен съд – 59,34 %  и на последно място  Бургаския  апелативен съд – 47,34 %. От частните производства са проверени 305 бр. определения – 80 бр. са отменени и върнати на първата инстанция, а  178 бр. са оставени в сила, без разглеждане са останали 40 бр. и по чл.192, ал. 4 ГПК – 7 бр., или оставените в сила към броя на всички проверени представлява  58,36 %, а отменените 26,23 %.  Най-малък е процентът на отменените спрямо всички проверени определения на Софийския апелативен съд – 21,71 %, следван от Варненския апелативен съд – 25,86 %,  Пловдивския апелативен съд – 26,83 %, Великотърновския апелативен съд   - 36,67 % и Бургаския  апелативен съд -   41,67  %.

Предмет на касационна проверка са били общо 1 579 съдебни актове, постановени от апелативни съдилища, от които по търговски дела общ характер 1 223 броя, а по частни производства – 356 броя. От актовете по търговски дела – общ характер са отменени и върнати на апелативен съд-127 броя или 10.38% от общия брой проверени дела, отменени частично и върнати на апелативен съд – 102 броя или 8.34% от общия брой проверени дела, обезсилени и прекратени – 25 броя или 2.04% от общия брой проверени дела, обезсилени и върнати на първа инстанция – 5 броя или 0.40% от общия брой проверени дела, отменени и постановени нови от касационния съд – 68 броя или 5.56% от общия брой проверени дела и оставени в сила 791 броя решения или 64.67% от общия брой проверени дела. Касационната жалба е върната по 92 броя дела и е постановена отмяна по чл.231 ГПК. Резултатите от касационната проверка на съдебните актове на всеки един от апелативните съдилища са отразени в сведение № 4.

          От частните производства са били проверени 356 броя определения – от тях 64 броя са отменени и върнати на първата инстанция,  237 броя са оставени в сила, а по 55 броя дела частните жалби са оставени без разглеждане. Оставените в сила към броя на обжалваните представляват 66.57% от постановените определения, а отменените – 17.98% от постановените определения. Резултатите от касационната проверка на постановените определения от всеки един от апелативните съдилища са отразени в сведение № 3.

 

2.2 ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА в  т.ч. .СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД  
                     (движение на делата, качество на съдебните актове)

2.2.1 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

На 01.01.2006 г. в 27-те окръжни съдилища на страната (без Софийски градски съд и военните съдилища) е имало несвършени 1308 бр. първоинстанционни наказателни дела, разглеждани по общия ред. През 2006 г. са постъпили още 3127 бр. дела или подлежащи на разглеждане през годината са били 4435 бр. дела. От тях към 31.12.2006 г. са свършени 3593 бр. дела, поради което броят на висящите по-тежки дела е бил намален с 466 броя – на 842. От свършените дела с мотивирана присъда са приключили 1878 бр. (над 52 %), а прекратени са 1715 броя. Около 62 % от делата са приключили в срок до три месеца. От прекратените дела с одобрено споразумение между прокурора и защитата са приключили 1299 бр. дела или 36 % от всички свършени дела. Върнати на прокурора са 260 бр. дела (7 % от всички свършени дела).    

Освен това 27-те окръжни съдилища е трябвало да разгледат още 8052 бр. първоинстанционни частни наказателни производства (мерки за процесуална принуда, обжалвани постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза, групиране на наказания по чл. 25 от НК и пр.). От тях към края на периода са свършени 7834 бр. и са останали несвършени 218 броя. Около 97 % от частните наказателни дела са приключили в срок по-малък от три месеца. Отделно са проведени още 2572 бр. досъдебни разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия.

На 01.01.2006 г. в 27-те окръжни съдилища е имало несвършени 1134 бр. въззивни наказателни дела от общ характер или образувани по тъжба на пострадалия. През 2006 г. са постъпили още 5553 бр. такива дела или подлежащи на разглеждане през годината са били 6687 бр. въззивни дела. От тях към 31.12.2006 г. са свършени 5550 бр. дела, поради което броят на висящите дела е бил увеличен с 3 броя – на 1137. От свършените дела с мотивирано въззивно решение са приключили 5231 бр., а прекратени са 319 броя. Около 76 % от делата са приключили в срок до три месеца, а останалите са били забавени поради отлагането им или необходимостта да бъдат събрани нови доказателства в допълнително съдебно следствие.

На 01.01.2006 г. в 27-те окръжни съдилища е имало несвършени 275 бр. частни второинстанционни дела (във връзка с взети мерки за процесуална принуда, спорове за прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза, обжалване на определения на районните съдилища и пр.). През 2006 г. са постъпили още 3714 бр. такива дела или подлежащи на разглеждане през годината са били 3989 бр. второинстанционни частни наказателни дела. От тях към 31.12.2006 г. са свършени 3688 бр. дела, поради което броят на висящите по-тежки дела е бил увеличен с 26 броя – на 301. От свършените дела с мотивирано второинстанционно решение са приключили 3516 бр., а прекратени са 172 броя. Около 95 % от делата са приключили в срок до три месеца.

Освен това 27-те окръжни съдилища на 01.01.2006 г. са имали висящи 1432 бр. административно-наказателни дела по чл. 63 и 70 от ЗАНН. През 2006 г. са били образувани още 8203 бр. дела с такъв характер или на разглеждане са подлежали общо 9635 бр. дела. От тях са били свършени 8446 бр., поради което в края на годината броят на висящите дела е увеличен с 243 бр. на 1189 бр. дела. Около 87 % от свършените дела са приключили в срок до три месеца. 

На 01.01.2006 г. в Софийския градски съд е имало несвършени 1071 бр. първоинстанционни наказателни дела, разглеждани по общия ред. През 2006 г. са постъпили още 1265 бр. дела или подлежащи на разглеждане през годината са били 2336 бр. дела. От тях към 31.12.2006 г. са свършени 1508 бр. дела, поради което броят на висящите по-тежки дела е бил намален с 243 броя – на 828. От свършените дела с мотивирана присъда са приключили 983 бр. (65 %), а прекратени са 525 броя. Около 39 % от делата са приключили в срок до три месеца. От прекратените дела с одобрено споразумение между прокурора и защитата са приключили 131 бр. дела или близо 9 % от всички свършени дела. Върнати на прокурора са 356 бр. дела (близо 24 % от всички свършени дела).  

Освен това Софийският градски съд е трябвало да разгледа още 2243 бр. първоинстанционни частни наказателни производства (мерки за процесуална принуда, обжалвани постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза, групиране на наказания по чл. 25 от НК и пр.). От тях към края на периода са свършени 2196 бр. и са останали несвършени 47 броя. Около 99 % от частните наказателни дела са приключили в срок по-малък от три месеца. Отделно са проведени още 386 бр. досъдебни разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия.

На 01.01.2006 г. в Софийския градски съд е имало несвършени 435 бр. въззивни наказателни дела от общ характер или образувани по тъжба на пострадалия. През 2006 г. са постъпили още 1197 бр. такива дела или подлежащи на разглеждане през годината са били 1632 бр. въззивни дела. От тях към 31.12.2006 г. са свършени 935 бр. дела, поради което броят на висящите по-тежки дела е бил увеличен с 262 броя – на 697. От свършените дела с мотивирано въззивно решение са приключили 784 бр., а прекратени са 151 броя. Около 56 % от делата са приключили в срок до три месеца, а останалите са били забавени поради отлагането им или необходимостта да бъдат събрани нови доказателства в допълнително съдебно следствие.

 На 01.01.2006 г. в Софийския градски съд е имало несвършени 34 бр. частни второинстанционни дела (във връзка с взети мерки за процесуална принуда, спорове за прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза, обжалване на определения на районните съдилища и пр.). През 2006 г. са постъпили още 1191 бр. такива дела или подлежащи на разглеждане през годината са били 1225 бр. второинстанционни частни наказателни дела. От тях към 31.12.2006 г. са свършени 1177 бр. дела, поради което броят на висящите по-тежки дела е бил увеличен с 14 броя – на 48. От свършените дела с мотивирано второинстанционно решение са приключили 1165 бр., а прекратени са 12 броя. Около 97 % от делата са приключили в срок до три месеца.

Освен това на 01.01.2006 г. в Софийския градски съд е имало висящи 1541 бр. административно-наказателни дела по чл. 63 и 70 от ЗАНН. През 2006 г. са били образувани още 1724 бр. дела с такъв характер или на разглеждане са подлежали общо 3265 бр. дела. От тях са били свършени 2517 бр., поради което в края на годината броят на висящите дела е намален с 793 бр. на 748 бр. дела. Около 34 % от свършените дела са приключили в срок до три месеца. 

 

2.2.2.ГРАЖДАНСКИ И ФИРМЕНИ ДЕЛА

През 2006 год. във всички окръжни съдилища са   регистрирани   за разглеждане от тези съдилища,  като първа инстанция общо  7411 броя  граждански дела. Частните  граждански дела, първа инстанция без жалби за бавност са общо 288 броя.Регистрирани  въззивни граждански дела  16529 броя, частни граждански дела,втора инстанция общо 8512 броя, касационни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ общо 395 дела. За периода като постъпления окръжните съдилища  разглеждат и  38648 броя фирмени дела.  Общият брой на  подлежащите на разглеждане през годината граждански и фирмени дела, имайки предвид  и останалите висящи в началото на отчетния период е съответно  42695 броя граждански дела  и 39035 фирмени дела.  Административните  дела през периода като  постъпления са  общо  14075 броя, а подлежащите на разглеждане  съответно 21310 броя, в т.ч. останалите несвършени  в началото на  2006 година  общо 7235 броя административни дела в съдилищата.

         

Подлежащи на разглеждане и свършени
в окръжните съдилище през 2006 год.
граждански и фирмени дела
 

Вид на делото

Всичко за
разглеждане

Свършени
 дела

   Висящи
към 31.12.2006 г. 

Граждански дела Първа инстанция

11075

7717

3358

Административни дела

21310

14346

6964

Частни граждански дела Първа инстанция

305

282

23

Въззивни граждански дела

21517

17267

4250

Частни  граждански дела втора инстанция

9267

8598

669

Касационни по ЗСПЗЗ

531

384

147

Фирмени дела

39035

38559

476

 

От всички свършени граждански дела, разгледани от окръжните съдилища като първа инстанция, съдът  се е произнесъл със съдебни актове  в срок до три месеца, което е  54% от общия брой разглеждани дела. По една значителна част - 69 % от общия брой  въззивни граждански дела  съдът   е постановил съдебните  си актове в срок до 3 месеца. Почти 100% - 99% съдебни решения  са постановени в рамките на 3 месеца  по всички  частни граждански  дела, първа  инстанция. Подадените  жалби за бавност  са разгледани  и постановени разпореждания в 100% от постъпилите такива.

По  49% от обявените за решаване  административни дела съдебни актове  са постановени в срок до 3 месеца.

Всички съдебни решения, постановени по фирмените дела – 38559 броя са в срок до 3 месеца.

Издадени са решения за промени по фирмени дела през 2006 год. общо - 37 486 броя. През 2006 година окръжните съдилища са разглеждали и дела за несъстоятелност, по които  има постановени  съдебни решения както следва: 

 

 Решения по дела за несъстоятелност
в окръжните съдилище през 2006 год.

По чл.630 от Търговският закон

104 броя

чл.632 ТЗ от Търговският закон

172 броя

чл.705 ТЗ от Търговският закон

5 броя

чл.710 ТЗ от Търговският закон

38 броя

чл.735 ТЗ от Търговският закон

76 броя

 

 

Обжалвани съдебни актове,
постановени от окръжните съдилища през 2006 година

СЪДИЛИЩА

Обжалвани или протестирани
дела

Окръжен съд Благоевград

  831 броя

Окръжен съд Бургас

1361 броя

Окръжен съд Варна

2722 броя

Окръжен съд Велико Търново

  917 броя

Окръжен съд Видин

  361 броя

Окръжен съд Враца

 466 броя

Окръжен съд Габрово

 361 броя

Окръжен съд Добрич

 455 броя

Окръжен съд Кюстендил

 631 броя

Окръжен съд Кърджали

 256 броя

Окръжен съд Ловеч

 285 броя

Окръжен съд Монтана

 269 броя

Окръжен съд Пазарджик

 644 броя

Окръжен съд Перник

 432 броя

Окръжен съд Плевен

 413 броя

Окръжен съд Пловдив

2553 броя

Окръжен съд Разград

  261 броя

Окръжен съд Русе

  679 броя

Окръжен съд Силистра

  180 броя

Окръжен съд Сливен

  228 броя

Окръжен съд Смолян

  306 броя

Софийски градски съд

5189 броя

Окръжен съд Ст.Загора

  633 броя

Окръжен съд Търговище

   71 броя

Окръжен съд Хасково

  546 броя

Окръжен съд Шумен

  390 броя

Окръжен съд Ямбол

  279 броя

`

Предмет на касационна проверка са   5 888 бр. решения -  окръжни съдилища и Софийски градски съд ( ОС+ СГС).  От тях 1 072  бр. са отменени и върнати на въззивния съд, частично отменени са 252  бр., обезсилени и прекратено производство – 108 бр., обезсилени и върнати на първата инстанция -   20 бр., отменени и постановено ново решение от касационния съд са 749 бр. Или общият брой на коригираните съдебни решения  е 2 201 бр. към всички проверени представлява 37,38 %, а оставените в сила – 3 687 бр., които представляват 62,62  %. Върнатите касационни жалби като недопустими, депозирани срещу решения на окръжните съдилища са   270 бр., като разгледаните по реда на чл. 231 ГПК са  145 бр.

Софийски градски съд  - Предмет на касационна проверка са 1315 броя решения. От тях  194 бр. са отменени и върнати на въззивния съд,   частично отменени са  59 бр., обезсилени и прекратено производството -  20 бр., обезсилени и върнати на първата инстанция  -  3 бр., отменено и постановено ново решение от касационния съд 164  бр. или общият брой на коригираните съдебни решения е 440 бр. към всичките проверени представлява   33,46 %, а оставените в сила  - 875  бр.,  които представляват 66,54  %. Върнатите касационни жалби като недопустими, депозирани срещу решения на СГС са 77 бр., а разгледаните по реда на чл. 231 ГПК са 31 бр.

За останалите окръжни съдилища данните се съдържат в приложените таблици.

Предмет на касационно обжалване на постановени в закрито заседания определения са били   2 182 бр., от които оставените в сила -  1 206 бр., или  55,27  %  и отменени и върнати на първата инстанция –  656 бр. или 30,06  %. , без разглеждане са останали   284 бр. (13,02 %). и по чл.192, ал. 4 ГПК –  36 бр. (1,65 %). Най-много проверени дела има Софийски градски съд  -  661 бр.,  от които  отменени 191  бр. или 28,90  % , оставени в сила  - 360 бр.  или  54,46  %, оставени без разглеждане – 93 бр. или 14,07 % и по чл. 192, ал. 4 ГПК – 17 бр. или 2,57 %.

Предмет на касационна проверка са били 971 броя съдебни актове, постановени по търговски дела общ характер. От тях отменени и върнати на въззивния съд са 121 броя или 12.46% от общия брой проверени дела, частично отменени са 40 броя или 4.12%  от общия брой проверени дела, обезсилени и прекратено производство – 20 броя или 2.06% от общия брой проверени дела, обезсилени и върнати на първата инстанция – 27 броя или 2.78% от общия брой проверени дела, отменени и постановено ново решение от касационния съд – 97 броя или 9.99% от общия брой проверени дела, оставени в сила 486 броя или 50.05% от общия брой проверени дела, касационната жалба е върната по 95 броя и предмет на отмяна по чл.231 ГПК са 85 броя. Резултатите от касационната проверка на съдебните актове на всеки един от окръжните съдилища и Софийския градски съд са отразени в сведение № 4.

Предмет на касационно обжалване на  постановени в закрито заседание определения на същите съдилища са били 337 броя определения, от които оставени в сила – 184 броя, което представлява 54.60% от всичките обжалвани определения, отменени и върнати на първата инстанция – 101 броя или 29.97% от общия брой проверени дела и по 52 броя съдебни актове частната жалба е оставена без разглеждане. Резултатите от касационната проверка на постановените определения от всеки един от окръжните съдилища и Софийския градски съд са отразени в сведение № 3.

  

2.3. ВОЕННИ СЪДИЛИЩА

На 01.01.2006 г. в 5-те военно-окръжни съдилища на страната (София, Сливен, Пловдив, Варна и Плевен) е имало несвършени 176 бр. първоинстанционни наказателни дела от общ характер. През 2006 г. са постъпили още 831 бр. дела или подлежащи на разглеждане през годината са били 1007 бр. дела. От тях към 31.12.2006 г. са свършени 846 бр. дела, поради което броят на висящите по-тежки дела е бил намален с 15 броя – на 161. От свършените дела с мотивирана присъда са приключили 502 бр. (над 59 %), а прекратени са 344 броя. Около 85 % от делата са приключили в срок до три месеца. От прекратените дела с одобрено споразумение между прокурора и защитата са приключили 82 бр. дела или близо 10 % от всички свършени дела. Върнати на прокурора са 199 бр. дела (близо 24 % от всички свършени дела).  

Освен това военно-окръжните съдилища е трябвало да разгледат още 36 бр. първоинстанционни наказателни производства, образувани по тъжба на пострадалия. От тях към края на периода са свършени 33 бр. и са останали несвършени 3 броя. Около 79 % от делата са приключили в срок по-малък от три месеца.

На разглеждане пред военните съдилища са подлежали 221 бр. дела по внесени предложения на прокурора по чл. 78а от НК. Свършени са 197 бр. дела и към края на годината са останали висящи 24 бр. дела или с 2 бр. по-малко от началото на годината. Около 97 % от делата са приключили в срок до три месеца.

Военните съдилища е трябвало да разгледат още 534 бр. първоинстанционни частни наказателни производства (мерки за процесуална принуда, обжалвани постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза, групиране на наказания по чл. 25 от НК и пр.). От тях към края на периода са свършени 518 бр. и са останали несвършени 16 броя. Всичките частните наказателни дела са приключили в срок по-малък от три месеца. Отделно са проведени още 724 бр. досъдебни разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия.

 

2.4. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА (движение на делата)

2.4.1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

а) Софийски районен съд

Към 01.01.2006 г. в Софийския районен съд са заварени 4373 бр. несвършени наказателни дела от общ характер по внесен обвинителен акт. През 2006 г. са постъпили още 6323 бр. дела с такъв характер. Следователно на разглеждане са подлежали 10696 бр. дела. От тях са свършени 6092 бр. дела, поради което в края на година броят на висящите дела е бил увеличен с 231 бр. на 4604 бр. С постановяване на мотивирана присъда са приключили 2439 бр. дела или 40 % от свършените дела. Само 19 % от свършените дела са приключени в срок до три месеца от образуването им. Общо са прекратени 3653 бр. дела. От тях с одобряване на споразумение между прокурора и защитата са приключени 1825 бр. дела (30 % от свършените дела). Върнати на прокурора за отстраняване на процесуални нарушения са 305 бр. дела или 5% от свършените дела.

Към 01.01.2006 г. в Софийския районен съд са заварени 386 бр. несвършени наказателни дела, образувани по тъжба на пострадалия. През 2006 г. са постъпили още 305 бр. дела с такъв характер. Следователно на разглеждане са подлежали 691 бр. дела. От тях са свършени 346 бр. дела, поради което в края на година броят на висящите дела е бил намален с 41 бр. дела на 345 бр. С постановяване на мотивирана присъда са приключили 138 бр. дела или 40 % от свършените дела. Само 4 % от свършените дела са приключени в срок до три месеца от образуването им. Общо са прекратени 208 бр. дела.

На разглеждане пред Софийския районен съд са подлежали 4045 бр. дела по чл. 78а от НК по предложение на прокурора за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. От тях са свършени 2860 бр. дела, от които 28 % са приключили в срок до три месеца. В края на годината броят на висящите дела спрямо началото на годината е увеличен с 262 бр. дела.

Освен това Софийският районен съд е трябвало да разгледа още 4689 бр. първоинстанционни частни наказателни производства (мерки за процесуална принуда, обжалвани постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза, групиране на наказания по чл. 25 от НК и пр.). От тях към края на периода са свършени 4473 бр. и са останали несвършени 216 броя или налице е увеличение спрямо началото на годината с 37 бр. дела. Всичките частни наказателни дела са приключили в срок по-малък от три месеца. Отделно са проведени още 472 бр. досъдебни разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия.

На 01.01.2006 г. в Софийския районен съд е имало висящи 3675 бр. първоинстанционни административно-наказателни дела. През 2006 г. са били образувани още 7283 бр. дела с такъв характер или на разглеждане са подлежали общо 10958 бр. дела. От тях са били свършени 7632 бр., поради което в края на годината броят на висящите дела е намален с 349 бр. на 3326 бр. дела. Около 36 % от свършените дела са приключили в срок до три месеца.

 

б) Районни съдилища в областните центрове.

Към 01.01.2006 г. в районните съдилища в областните центрове са заварени 7205 бр. несвършени наказателни дела от общ характер по внесен обвинителен акт. През 2006 г. са постъпили още 15241 бр. дела с такъв характер. Следователно на разглеждане са подлежали 22446 бр. дела. От тях са свършени 17383 бр. дела, поради което в края на година броят на висящите дела е бил намален с 2142 бр. на 5063 бр. С постановяване на мотивирана присъда са приключили 8185 бр. дела или 47 % от свършените дела. Около 62 % от свършените дела са приключени в срок до три месеца от образуването им. Общо са прекратени 9198 бр. дела. От тях с одобряване на споразумение между прокурора и защитата са приключени 7395 бр. дела (42 % от свършените дела). Върнати на прокурора за отстраняване на процесуални нарушения са 1252 бр. дела или 7% от свършените дела.

Към 01.01.2006 г. в районните съдилища в областните центрове са заварени 966 бр. несвършени наказателни дела, образувани по тъжба на пострадалия. През 2006 г. са постъпили още 1264 бр. дела с такъв характер. Следователно на разглеждане са подлежали 2230 бр. дела. От тях са свършени 1417 бр. дела, поради което в края на година броят на висящите дела е бил намален с 153 бр. дела на 813 бр. С постановяване на мотивирана присъда са приключили 641 бр. дела или 45 % от свършените дела. Около 39 % от свършените дела са приключени в срок до три месеца от образуването им. Общо са прекратени 776 бр. дела.

На разглеждане пред районните съдилища в областните центрове са подлежали 7137 бр. дела по чл. 78а от НК по предложение на прокурора за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. От тях са свършени 6386 бр. дела, от които 87 % са приключили в срок до три месеца. В края на годината броят на висящите дела спрямо началото на годината е намален с 239 бр. дела.

Освен това районните съдилища в областните центрове е трябвало да разгледат още 15736 бр. първоинстанционни частни наказателни производства (мерки за процесуална принуда, обжалвани постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза, групиране на наказания по чл. 25 от НК и пр.). От тях към края на периода са свършени 14154 бр. и са останали несвършени 1582 броя или налице е увеличение спрямо началото на годината с 322 бр. дела. Около 96 % от частни наказателни дела са приключили в срок по-малък от три месеца. Отделно са проведени още 10569 бр. досъдебни разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия.

На 01.01.2006 г. в районните съдилища в областните центрове е имало висящи 4959 бр. първоинстанционни административно-наказателни дела. През 2006 г. са били образувани още 17589 бр. дела с такъв характер или на разглеждане са подлежали общо 22548 бр. дела. От тях са били свършени 18922 бр., поради което в края на годината броят на висящите дела е намален с 1333 бр. на 3626 бр. дела. Около 72 % от свършените дела са приключили в срок до три месеца.

 

в) Районни съдилища извън областните центрове

Към 01.01.2006 г. в районните съдилища извън областните центрове са заварени 4677 бр. несвършени наказателни дела от общ характер по внесен обвинителен акт. През 2006 г. са постъпили още 13890 бр. дела с такъв характер. Следователно на разглеждане са подлежали 18567 бр. дела. От тях са свършени 14201 бр. дела, поради което в края на година броят на висящите дела е бил намален с 311 бр. на 4366 бр. С постановяване на мотивирана присъда са приключили 6985 бр. дела или 49 % от свършените дела. Около 72 % от свършените дела са приключени в срок до три месеца от образуването им. Общо са прекратени 7216 бр. дела. От тях с одобряване на споразумение между прокурора и защитата са приключени 5752 бр. дела (над 40 % от свършените дела). Върнати на прокурора за отстраняване на процесуални нарушения са 989 бр. дела или 7% от свършените дела.

Към 01.01.2006 г. в районните съдилища извън областните центрове са заварени 617 бр. несвършени наказателни дела, образувани по тъжба на пострадалия. През 2006 г. са постъпили още 1073 бр. дела с такъв характер. Следователно на разглеждане са подлежали 1690 бр. дела. От тях са свършени 1087 бр. дела, поради което в края на година броят на висящите дела е бил намален с 14 бр. дела на 603 бр. С постановяване на мотивирана присъда са приключили 408 бр. дела или 38 % от свършените дела. Около 48 % от свършените дела са приключени в срок до три месеца от образуването им. Общо са прекратени 679 бр. дела.

На разглеждане пред районните съдилища извън областните центрове са подлежали 5887 бр. дела по чл. 78а от НК по предложение на прокурора за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. От тях са свършени 5145 бр. дела, от които 91 % са приключили в срок до три месеца. В края на годината броят на висящите дела спрямо началото на годината е намален с 6 бр. дела.

Освен това районните съдилища извън областните центрове е трябвало да разгледат още 9279 бр. първоинстанционни частни наказателни производства (мерки за процесуална принуда, обжалвани постановления на прокурора за прекратяване на наказателното производство в досъдебната фаза, групиране на наказания по чл. 25 от НК и пр.). От тях към края на периода са свършени 8826 бр. и са останали несвършени 453 броя или налице е увеличение спрямо началото на годината с 85 бр. дела. Около 97 % от частните наказателни дела са приключили в срок по-малък от три месеца. Отделно са проведени още 7748 бр. досъдебни разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия.

На 01.01.2006 г. в районните съдилища извън областните центрове е имало висящи 2687 бр. първоинстанционни административно-наказателни дела. През 2006 г. са били образувани още 9635 бр. дела с такъв характер или на разглеждане са подлежали общо 12322 бр. дела. От тях са били свършени 9802 бр., поради което в края на годината броят на висящите дела е намален със 167 бр. на 2520 бр. дела. Около 75 % от свършените дела са приключили в срок до три месеца.

 

 

2.4.2 ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

а)  Софийски  районен съд

Постъпилите през 2006 година  граждански дела, образувани от общия исков ред  в Софийски районен съд са 16840 броя.  Производствата образувани по реда на чл.126а ГПК за същия период са съответно  като постъпление 703 броя, а по реда на чл.126ж -210 броя.  Регистрираните дела образувани по реда на чл.237 б в-з ГПК, са общо 12698 броя.

Общият брой постъпили в Софийски районен съд граждански, наказателни, частни наказателни дела, административни наказателни дела е  57544 броя. Броят на подлежащите на разглеждане през отчетния период дела  в този съд е бил съответно  84312 броя, тъй като са подлежали на разглеждане и останалите несвършени в началото на периода 01.01.2006 година дела.

От всичко образуваните  по общия исков ред дела,  24%,т.е. 4555 дела,  са приключили в постановени съдебни решения. Прекратените производство по тези дела  за периода са общо 4250  броя дела. Приключилите дела, образувани  по реда на чл. 126 ГПК за периода са 886 броя.

При щатната численост натовареността на  съдия  в Софийски районен съд по щат  е 58.55, а действителната натовареност,  с оглед броя на  постъпленията  и заетите щатни бройки е 72.25.

През 2006 година  във всички районни съдилища на страната са постъпили и регистрирани общо 28202 броя граждански дела по общия ред, производствата образувани на основание чл.126а ГПК са съответно  726 броя и  по  чл. 126ж ГПК  192 броя. Административните производства, образувани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ, са общо 3710 броя дела. Един значителен обем дела са регистрирани като частни граждански производства – 5411 броя.

По реда на чл. 231, ал. 1 ГПК са разгледани 138 бр. решения на районните съдилища. Най-много проверени дела има Софийски районен съд: отменени и върнати на въззивния съд – 2 бр.; оставено в сила – 1 бр. и по чл. 231, ал. 1 ГПК – 24 бр. На Бургаския  районен съд е отменено 1 бр. решение, обезсилено и върнато на първа инстанция – 1 бр., като по чл. 231, ал. 1 ГПК – 3 бр. Варненския районен съд – оставени в сила  2 бр. решения, отменено и върнато на първа инстанция – 1 бр., а по чл. 231, ал. 1 ГПК – 7 бр.  Районен съд гр. Пловдив: обезсилено и върнато на първа инстанция  - 1 бр.; по чл. 231, ал. 1 ГПК – 21 бр. Обезсилено и върнато на първа инстанция е 1 бр. решение на Добрички районен съд, по реда на чл. 231, ал. 1 ГПК – 3 бр. Отменено и върнато на въззивен съд – 1 бр. решение на Районен съд гр. Видин. За останалите данните се съдържат в приложените таблици.

 

 

3. ИЗВОДИ

а) Въпреки очакваните трудности във връзка с прилагането на влезлия в сила на 29 април 2006 г. нов Наказателно-процесуален кодекс съдилищата са продължили да разглеждат интензивно наказателни дела. В резултат на положените усилия в края на годината е налице общо снижаване на броя на висящите по-тежки дела от общ характер. Единственото изключение е Софийският районен съд, където потокът на дела е най-голям, а условията на труд – най-тежки.

б)Успешно се прилагат алтернативните способи за ускорено приключване на наказателното производство (диференцирани процедури) по новия НПК. Същевременно обаче проблемът с отлагането на делата и в тази връзка със забавянето на процеса продължава да е изключително актуален.

в)С изключение на Софийския градски съд, вероятно поради значително по-голямата сложност на делата, процентът на върнатите дела от общ характер на прокурора не предизвиква особено голяма тревога. Разбира се, че уеднаквяването на правните критерии между съда и прокуратурата трябва да бъде поощрено.

г)С изключение на апелативните съдилища, натовареността на съдилищата  продължава да е значителна. Може да се очаква запазване на тенденцията към увеличаване на делата, разглеждани от съдилищата.

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
Иван Григоров

 

 

Начало Отчети