28 години затвор за убиеца на Мирослава от Перник

 
     
     

Годишен доклад за дейността на ВКС през 2007 година

 

Годишен доклад за дейността
на
Върховния касационен съд
през 2007 година

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

Използвайте левия бутон на мишката за бърз преход до съответния раздел

 

УВОД

1. ДЕЙНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНАТА КОЛЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

1.1.Постъпления

а) Организация по образуване и насрочване на делата

б) Брой на образуваните дела - средна натовареност на съдиите

в) Видове образувани дела според техния предмет

1.2.Насрочени и приключени дела

а) Насрочени дела в открито съдебно заседание

б) Свършени дела

в) Срочност на изготвяне на касационните съдебни актове

1.3.Уеднаквяване на съдебната практика.Прозрачност на правораздаването

1.4.Други дейности

1.5.Администриране на движението на наказателните дела от образуването им до приключването им

1.6.Изводи

2. ДЕЙНОСТ НА ГРАЖДАНСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

2.1.Изводи

а) Организация по образуване и насрочване на делата

б) Брой на образуваните дела – средна натовареност на съдиите

в) Видове образувани дела според техния предмет

2.2.Насрочени и приключени дела

а) Насрочени дела в открито съдебно заседание

б) Свършени дела

в) Срочност на изготвяне на касационните съдебни актове

г) Брой на решените касационни дела по същество, анализ по видове

д) Брой върнати дела, причини

е) Брой отменителни, брой изменителни, брой потвърдителни обжалвани решения

2.3.Уеднаквяване на съдебната практика.Прозрачност на правораздаването

2.4.Други дейности

2.5.Администриране на движението на гражданските дела от образуването им до приключването им

2.6.Изводи

3. ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

3.1 Изводи

а) Организация по образуване и насрочване на делата

б) Брой на образуваните дела-средна натовареност на съдиите

в) Видове образувани дела според техния предмет

3.2 Насрочени и приключени дела

а) Насрочени в открито съдебно заседание

б) Свършени дела

в) Срочност на изготвяне на касационните съдебни актове

3.3 Уеднаквяване на съдебната практика

3.4 Други дейности

3.5 Администриране на движението на търговските дела от образуването им до приключването им

3.6 Изводи

3.7 Качество на правораздавателната дейност

а) Апелативни съдилища

б) Софийски градски съд и окръжни съдилища

 

 

 

 

 ВЪРХОВЕН  КАСАЦИОНЕН  СЪД

 

            УВОД

 

2007 г. беше поредната изключително динамична година в дейността на Върховния касационен съд на Република България, включително и с оглед динамиката в законодателния процес. Влезе в сила изменение на Конституцията, пряко свързано с дейността на съдебната власт (ДВ, бр. 12 от 2007 г.). С него беше създаден изцяло нов орган – инспекторат към Висшия съдебен съвет (ВСС), който проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите. На конституционно ниво се разписаха правомощията на ВСС.

В началото на годината новият НПК се прилагаше едва от няколко месеца. Беше приет нов ГПК и своевременно, с активното участие на съдии от ВКС, започна обучението по него. Беше приет нов Закон за съдебната власт, прекратен мандата на стария и избран нов, постоянно действащ ВСС. Тази динамика в законодателството, както и неизбежните трусове около смяната на състава не позволиха на ВСС ритмично и навременно да осъществява своето основно конституционно правомощие, свързано с назначаването, повишаването, преместването и освобождаването от длъжност на съдиите. Всичко това, както и големия брой дела за разглеждане имаше като неизбежна последица прекомерното увеличаване натовареността на съдиите от ВКС. Въпреки претовареността през отчетния период съдиите, съзнавайки своята отговорност, положиха огромни усилия за навременното и в разумен срок приключване на делата.

Докладът е структуриран по колегии в поредността съгласно чл. 109, ал. 2 ЗСВ и е изготвен на базата на отчетите на зам.председателите на ВКС – ръководители на съответните колегии. Новият председател на ВКС встъпи в длъжност на 21 ноември 2007 г.

 

1.ДЕЙНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНАТА КОЛЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

 

1.1. ПОСТЪПЛЕНИЯ

а) Организация по образуване и насрочване на делата

В наказателната колегия на Върховния касационен съд са формирани три отделения, които разглеждат делата без специализация по наказателноправна материя. По щат съдиите в колегията са 31 – по 10 в отделение и 1 заместник на председателя – ръководител на колегията, който последователно разглежда дела на свой доклад във всяко отделение. Поради освобождаване на съдии при пенсиониране (О.Ризов) или преминаване на друга работа (Б.Сукнаров) щатът не винаги е бил изцяло попълнен. Към 31.12.2007 г. в колегията са работили 29 съдии. Като правило ежемесечно всеки съдия е участвал най-малко в по три съдебни заседания, а само ръководителят на колегията - в по две съдебни заседания (всеки месец последователно в различно отделение).

Делата се получават в регистратурата на съда и незабавно (още на същия или най-късно на следващия ден) се докладват по реда на постъпването им на тримата председатели на отделения поравно. Председателите на отделения проверяват дали са налице формалните условия за образуване на касационно производство. По тяхно разпореждане някои преписки се връщат за комплектоване или се изпращат на компетентния орган, а редовните преписки се образуват в касационни дела. Председателите на отделения се подпомагат в тази си дейност от двама съдебни помощници. Годните за образуване дела се разпределят на принципа на случайността чрез използване на компютърна програма. Така се изпълнява едно от основните изисквания от страна на Европейския съюз.

По правило е прието, че ежемесечно в рамките на три открити съдебни заседания всеки съдия от наказателната колегия като член на троен съдебен състав участва в разглеждането, включващо самостоятелно проучване на делото и съвместно произнасяне на решението, на средно по 33 дела. От тях е докладчик средно по 11 дела, по които изготвя проект за окончателен съдебен акт. При спазване на тази разумна норма новообразуваните дела се насрочват по предварително изготвен график на откритите съдебни заседания по реда на постъпването им. Отклонение от този принцип се допуска само по изключение със съгласието или по разпореждане на ръководителя на наказателната колегия. Такъв случай през 2007 г. няма.

При отчитане на горепосочения ред за образуване и насрочване на делата, срокът, в който приключват касационните производства и производствата за възобновяване на влезли в сила съдебни актове, изцяло зависи от броя на постъпилите и образуваните дела и броя на съдиите. През годината този срок е варирал между 3 и 4 месеца, а това положение в общи линии надхвърля стандартите за върховните съдилища на държавите, членуващи в Европейския съюз. Същевременно делата, които подлежат на разглеждане в закрито заседание (спорове за подсъдност, а при действието на новия НПК и спорове за редовност на касационната жалба или протест), приключват в рамките на 1-2 седмици.

б) Брой на образуваните дела - средна натовареност на съдиите

През 2007 г. в наказателната колегия на ВКС са образувани общо 2244 нови дела. Налице е намаление спрямо 2006 г. с 1030 броя дела. Намалението се дължи на това, че с новия НПК (в сила от 29.04.2006 г.) от непосредствен касационен контрол бяха изключени въззивните актове (без новите присъди), постановени от окръжните съдилища. Вероятно става въпрос за временно явление, тъй като новият НПК предвижда и възможност в рамките на шест месеца от влизането в сила на всички съдебни актове, непроверени по касационен ред, искане за възобновяване да могат да правят и самите осъдени лица. Следователно в бъдеще може да се очаква ново увеличение на броя на постъпващите наказателни дела във Върховния касационен съд.

На отделен съдия от наказателната колегия през годината са били възложени да докладва и съответно изготви мотивите на съдебните актове на средно 75-80 новообразувани дела. Оттук следва, че в троен състав всеки е участвал в разглеждането на около 225-240 новообразувани дела. Същевременно трябва да се отчете, че от предходната година към 01.01.2007 г. са останали несвършени още 1022 дела или по още 34-35 стари дела на съдия. Натовареността продължава да надхвърля средната за върховните съдилища в държавите, членуващи в Европейския съюз.

в) Видове образувани дела според техния предмет

Най-много са образуваните дела за престъпления против личността - 278 (над 12%). От тях 151 са били за умишлени убийства и 30 - за сексуални посегателства. Делата за сводничество (чл. 155 от НК) са 6. Постъпило е само едно дело за трафик на хора (чл. 159а – чл. 159б от НК).

От постъпилите дела 266 (близо 12 %) са за престъпления против собствеността. Най-много са кражбите (чл. 194-197 от НК) – по 51 дела, от които извършени в условията на “опасен рецидив” по чл. 196 от НК са престъпленията по 10 дела. Делата за грабеж са 147. Само 5 от делата са имали за предмет особено тежки случаи на длъжностно присвояване (чл. 203 от НК), а делата за документна измама (чл. 212 от НК) са 9.

Делата за престъпления, свързани с производство, държане, контрабандиране и разпространение на наркотици, са 118. (над 5 %).

Постъпили са общо 25 дела за подкуп. Делата за пасивен подкуп са общо 15, като от тях по по-тежко наказуемия състав на чл. 302 от НК са 5. Делата за активен подкуп (чл. 304 от НК) са 10.

През 2007 г. във Върховния касационен съд е разгледано само 1 дело за “изпиране на пари” по чл. 253 от НК.

Делата за престъпления по транспорта са 172. (към 8 %).

 

1.2. НАСРОЧЕНИ И ПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА

а) Насрочени дела в открито съдебно заседание.

През 2007 г. наказателната колегия на ВКС е разгледала в открито съдебно заседание общо 3088 дела или със 862 дела по-малко от предходната 2006 г. Новият НПК предвиди задължителност на адвокатската защита по всички наказателни дела, разглеждани от Върховния касационен съд. Това наложи създаване на организация още с образуването на делото да се изисква от органите на адвокатурата да посочат служебен защитник, който съответно да бъде назначен от съда. Благодарение на усилията на докладчиците и председателите на съставите предпоставките за отлагане на делото за назначаване на служебен защитник са сведени до минимум.

Не са установени случаи на неоснователно отлагане на делата от съставите на наказателната колегия на Върховния касационен съд. От насрочените дела по обективни причини (установено с документ внезапно заболяване на страна, неявяване на защитник и т.н.) са били отложени 442 дела (14 % от насрочените). Без да е изрично регламентиран в НПК, принципът на “концентрацията”, възприет като стандарт в повечето европейски системи, се практикува от наказателните състави. По същество той се състои в скъсяване на сроковете, в които се насрочва следващото съдебно заседание по отложените дела. Постижение на наказателната колегия е, че още към средата на отчетния период са били приключени всички дела, заварени висящи на 1.01.2007 г.

б) Свършени дела

През отчетния период са свършени общо 3118 дела или със 770 по-малко от предходната 2006 г. Повечето дела са приключили с постановяване на решение след проведено открито съдебно заседание – 2590 броя или около 83 %. В останалите случаи са постановени мотивирани актове по спорове за подсъдност, спорове във връзка с редовността на касационните жалби и протести или определения за прекратяване на наказателното производство. През 2007 г. всеки съдия като докладчик е изготвил проект за мотиви на съдебен акт средно по 110-115 приключени дела и същевременно е трябвало да проучи като участник в съдебен състав средно на 330-345 дела.

в) Срочност на изготвяне на касационните съдебни актове

С малки изключения инструктивните срокове за изготвяне на съдебните актове се спазват. Към края на отчетния период няма забавяне, което да надхвърля три месеца, а в тези редки случаи делата наистина са изключително обемни и се отличават със своята фактическа и правна сложност. Сериозно постижение на наказателната колегия е, че към средата на месец март 2008 г. бяха изготвени и обявени всички решения и определения по делата, разгледани през предходната 2007 г.

 

1.3.УЕДНАКВЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА.ПРОЗРАЧНОСТ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО.

През 2007 г. наказателната колегия беше сезирана двукратно с искания за постановяване на тълкувателно решение за отстраняване на неправилна и противоречива съдебна практика.

По искане на министъра на правосъдието беше постановено тълкувателно решение № 1/12.12.2007 г., с което бяха установени рамките на съдебния контрол по отношение преценката на административнонаказващия орган при определяне на нарушението като “маловажен случай” по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Важно е да се отбележи, че освен на доводи, основани на вътрешноправната уредба, за първи път колегията се позова и на практиката на Европейския съд по правата на човека по прилагането на чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

По искане на главния прокурор и министъра на правосъдието беше постановено тълкувателно решение № 2/29.11.2007 г. С него беше прието, че институтът на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а НК е неприложим в случаите на управление на моторно превозно средство в пияно състояние.

Наред с горепосочената тълкувателна дейност на своите редовни заседания наказателната колегия обсъди спорни проблеми на правораздаването с цел да не се допускат противоречиви тълкувания на закона от страна на различните състави на ВКС. Съществена роля за уеднаквяване на съдебната практика в страната играе и Бюлетинът “Съдебна практика на ВКС”. От значение също така е и преподавателската дейност на съдиите в организираните от Националния институт на правосъдието курсове, семинари и конференции.

Решенията по делата, предизвикващи по-голям обществен интерес, бяха публикувани в Интернет страницата на ВКС. Това са актовете по делото “Луканов”, делото за злополуката при река Лим в Сърбия, делото “Филчевгейт” и делото “Иво Недялков”. През 2008 г. предстои да бъде изпълнено изискването по чл. 64, ал. 1 от новия Закон за съдебната власт, с което всички съдебни актове на ВКС, включително и постановените от наказателната колегия, ще станат достъпни за широката общественост.

 

1.4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Наказателната колегия е дала писмено становище по различни законопроекти – за амнистия, за изменения и допълнения на Наказателния кодекс, за нов Закон за изпълнение на наказанията и други.

Съдии от наказателната колегия представляваха страната на различни международни форуми, свързани с наказателното правораздаване - по въпросите на “изпиране на пари”, придобити чрез престъпления, незаконния трафик на хора, корупцията и пр. Членове на колегията бяха включени като експерти в работни групи по подготовката на различни нормативни актове в областта на наказателното право. Ангажирани бяха и в комисиите по изработването на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Закона за борба с трафика на хора, Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство и пр.

През цялата 2007 г. съдиите от наказателна колегия многократно бяха ангажирани в различни изпитни комисии - за кандидати за съдии, държавни изпити в различните правни факултети и т.н. Някои от тях бяха основните лектори на Националната конференция на магистратите в България, а други - на програмите за обучение на магистрати и дознатели от МВР на Националния институт на правосъдието и Министерството на правосъдието.

 

1.5. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ОТ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕТО ИМ

Наказателната колегия се обслужва от квалифицирани и добросъвестни съдебни служители. Почти незабавно след постъпването им в регистратурата чрез съдебните помощници преписките се докладват на председателите на отделения. Образуваните дела се насрочват своевременно. В много редки случаи се допускат пропуски при изготвяне на съобщенията до страните. Качеството на съдебните протоколи е добро.

 

1.6. ИЗВОДИ

а) През 2007 г. наказателната колегия на ВКС е работила интензивно и в общи линии качествено. В края на годината е постигнато сериозно намаляване на висящите дела по отношение на началото на отчетния период.

б) Макар и с известни затруднения в съда са създадени условия за ефективното прилагане на новия Наказателнопроцесуален кодекс и промените в Наказателния кодекс

в) Необходимо е да продължат усилията на колегията, насочени към подобряване на качеството на постановяваните съдебни актове, тълкувателната практика на съда и участието в обучението на магистратите чрез Националния институт на правосъдието.

 

СВЕДЕНИЕ
за постъпилите, свършени и висящи дела в НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ на ВКС за 2007 година

 

 

СВЕДЕНИЕ
за резултатите от касационната проверка на ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД,
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, през 2007 година


 

 

СВЕДЕНИЕ
за постъпилите през 2007 година дела в НАКАЗАТЕЛНАТА КОЛЕГИЯ
на ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
по характер 

2. ДЕЙНОСТ НА ГРАЖДАНСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

 

2.1 ПОСТЪПЛЕНИЯ

а) Организация по образуване и насрочване на делата

В гражданска колегия на Върховния касационен съд са формирани пет отделения, които разглеждат делата без специализация по гражданскоправната материя. По щат съдиите в колегията са разпределени по 9 съдии в първо, трето, четвърто и пето отделение, 8 са съдиите във второ отделение, и 1 щатна бройка заместник на председателя на Върховния касационен съд – председател на колегията. Поради освобождаване на съдии при пенсиониране (Йорданка Йорданова Данова и Милена Николова Жабинска) щатът не винаги е бил изцяло попълнен. Към 31.12.2007 г. в колегията са работили 45 съдии, между които петимата председатели на отделения и председателят на колегията. Председателят на колегията и по изключение председател на отделение ръководи откритите заседания на петчленните състави.

Като правило ежемесечно всеки съдия е участвал най-малко в по 4 съдебни заседания в троен съдебен състав и най-малко веднъж на два месеца в съдебни заседания като член на 5-членен състав, а председателят на колегията – в по 4 съдебни заседания месечно на 5-членен състав.

Делата се получават в регистратурата на съда и незабавно (още на същия или най-късно на следващия ден) се докладват по реда на постъпването им на петимата председатели на отделения поравно, а делата на петчленните състави - на председателя на колегията. Проверява се дали са налице формалните условия за образуване на касационното производство, съответно формалните условия за образуване на производства пред петчленните състави. По разпореждане на петимата председатели, съответно на председателя на колегията, някои преписки се връщат за комплектоване или се изпращат на компетентен орган, а редовните преписки се образуват в касационни дела.

Гражданска колегия се подпомага в тази си дейност от един съдебен помощник. Годните за образуване касационни дела се разпределят на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им. Така се изпълнява едно от основните изисквания на Европейския съюз.

По правило е прието, че ежемесечно в рамките на 4 открити заседания всеки съдия от гражданска колегия участва като член на троен съдебен състав в разглеждането, включващо съвместно произнасяне на съдебния акт, на средно по 830-831 дела. От тях е докладчик средно по 276-277 дела, по които изготвя проект за окончателен съдебен акт. При спазване на тази норма новообразуваните дела се насрочват по предварително изготвен график на откритите съдебни заседания по реда на постъпването им. Отклонение от този принцип се допуска само по изключение със съгласието или по разпореждане на председателя на гражданска колегия.

При отчитане на горепосочения ред за образуване и насрочване на делата срокът, в който приключват касационните производства и производствата пред петчленен състав, изцяло зависи от броя на постъпилите и образуваните дела и броя на съдиите.

б) Брой на образуваните дела – средна натовареност на съдиите

През 2007 г. в гражданска колегия на ВКС са образувани общо 9 884 нови дела, от които 861 са образуваните пред петчленен състав, а пред тричленен състав – 9 023. Новообразуваните граждански дела са 7 399, а новообразуваните частни производства - 2 485. Налице е увеличение спрямо 2006 г. с 1 437 дела и намаление с 1 241 дела спрямо 2005 г.

Към 01.01.2007 г. общият брой на несвършените от предходен период дела е бил 11 873 или новообразуваните през 2007 г. дела са приблизително 83 % спрямо несвършените към 01.01.2007 г. дела. Общият брой на делата в гражданска колегия (новообразувани и несвършени дела) за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г. е бил 21 757, при 20 424 общ брой дела за 2006 г. и 23 816 дела за 2005 г.

На отделен съдия от гражданска колегия през годината са били възложени да докладва и съответно да изготви мотивите на съдебните актове на средно 219-220 новообразувани дела. В троен състав всеки е участвал в разглеждането на около 602-603 новообразувани дела, а в петчленен състав - на около 99-100 дела. Същевременно трябва да се отчете, че от предходната година към 01.01.2007 г. са останали несвършени още 11 873 дела или по още 263-264 стари дела на съдия. Натовареността продължава да надхвърля средната за върховните съдилища в държавите-членки на Европейския съюз.

в) Видове образувани дела според техния предмет

През 2007 г. най-много са образуваните дела по Закона за собствеността (ЗС) – 1 613, по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) – 1 158, по Кодекса на труда (КТ) – 766. Образуваните през 2007 г. дела с правно основание по ГПК (отм.) са 1 516 броя, а делбените дела - 412. През 2007 г. са образувани 310 дела с правно основание по Семейния кодекс (СК), 271 – по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), 98 – по Закона за наследството (ЗН), 218 – по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), 33 – по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), 18 – по Закона за гражданската регистрация (ЗГР), 16 – по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ). През 2007 г. са образувани и по 6 дела съответно по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и Закона за териториално и селищно устройство - отм. (ЗТСУ), 6 дела по начети, както и 4 дела по Закона за държавния служител (ЗДСл), 3 – по Закона за кооперациите (ЗК) и 3 дела по Закона за лицата и семейството (ЗЛС) и 2 дела по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), по Закона за жилищностроителните кооперации (ЗЖСК) – 12 дела, Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост (ПУРНЕС) – 9, по Закона за амнистия и връщане на отнети имущества (ЗАВОИ) – 3 дела, по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) – 5 дела, по Закона за наемите – 1 дело, по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАвПСП) – 3 дела, по Закона за адвокатурата (ЗА) – 17 дела, по Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ) – 1 дело, по Закона за защита от дискриминацията (ЗЗДискр) – 1 дело, по Конституцията на Република България – 1 дело, по Закона за съдебната власт (ЗСВ) – 1 дело и 25 дела – по други нормативни актове.

Общият брой образувани дела през 2007 г. е 9 884 дела, от които горепосочените 6 538 дела, според техния предмет, 861 дела на петчленен състав и 2 485 частни производства.

 

2.2. НАСРОЧЕНИ И ПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА

а) Насрочени дела в открито съдебно заседание

През 2007 г. гражданска колегия на ВКС е разгледала в открито съдебно заседание общо 8 868 дела или със 740 броя повече от 2006 г. и със 135 броя повече в сравнение с 2005 г.

Не са установени случаи на неоснователно отлагане на делата от съставите на гражданска колегия на Върховния касационен съд. От насрочените дела по обективни причини са били отложени 439 дела, което представлява 4,9 % от общия брой на насрочените в гражданска колегия дела.

б) Свършени дела

През отчетния период са свършени общо 13 202 дела или с 2 094 дела повече от предходната 2006 г. и с 2 220 дела повече в сравнение с 2005 г. Повечето дела са приключили с постановяване на решение след проведено открито съдебно заседание – 8 270 или около 62 % от общия брой на свършените дела, като 7 868 са решените в открито съдебно заседание дела на тричленен състав, а 402 дела на 5-членен състав са решени в открито съдебно заседание. В останалите случаи са постановени мотивирани актове по 1 574 дела – 51 дела на тричленен състав са прекратени в открито съдебно заседание, 1 518 дела на тричленен състав са прекратени в закрито заседание и 5 дела на петчленен състав са прекратени в открито заседание. От общо решените в 5-членен състав 745 дела, 740 дела са решени след проведено открито или закрито съдебно заседание.

През 2007 г. всеки съдия като докладчик е изготвил проект за мотиви на съдебен акт средно по 276-277 приключени дела на тричленен състав и по 16-17 дела на 5-членен състав. Същевременно е трябвало да проучи като участник в съдебен състав средно по 830-831 дела на тричленен състав и 82-83 дела на петчленен състав.

Към 31.12.2007 г. висящите дела в гражданска колегия са 8 555 броя, което представлява приблизително 39 % от общия брой от 21 757 дела в колегията през 2007 г. Наблюдава се тенденция към намаляване на висящите дела предвид обстоятелството, че останалите несвършени дела към 01.01.2005 г. са били 12 061, а към 01.01.2006 г. – 11 977 броя, при 11 873 несвършени дела към 01.01.2007 г. и 8 555 висящи дела към 31.12.2007 г.

в) Срочност на изготвяне на касационните съдебни актове

Инструктивните срокове за изготвяне на съдебните актове като цяло се спазват с изключение на делата, характеризиращи се с фактическа и правна сложност.

От свършените през 2007 г. общо 12 457 дела на тричленен състав и 745 на петчленен състав решените с постановяване на решение след открито съдебно заседание дела на тричленен състав са 7 868, а тези на петчленен състав са 402 или общо 8 608 дела. От тях решените в 30-дневен срок от датата на съдебното заседание са 5 706, решените в 3-месечен срок от датата на съдебното заседание са 2 013, а решените след 3-месечния срок са 551. Делата, решени в 30-дневен срок, представляват 66,2 % от общия брой на решените през 2007 г. дела, решените в 3-месечен срок от датата на съдебното заседание представляват 23,3 % от общия брой на решените през 2007 г. дела, а решените след 3-месечния срок дела представляват 6,4 % от общия брой на решените през 2007 г. дела.

г) Брой на решените касационни дела по същество, анализ по видове

От общо 6 503 решени касационни дела по същество, 2 033 от тях са по трудови дела (по КТ, ЗМВР, ЗОВСРБ и ЗДСл), 2 400 от решенията са по вещни и реституционни дела (ЗС, ЗВСОНИ, ЗТСУ, ЗСПЗЗ и чл. 97 ГПК (отм.)), 1 555 по облигационни искове и искове по Семейния кодекс (ЗЗД, СК, ЗОДОВ и начети), делбените дела са 411, делата по ЗГР - 21, по ЗК - 12, делата по ЗЛС - 6, а по ЗКИР – 1. Относително най-голям е броят на гражданскоправните спорове, образувани по вещни и реституционни дела и най-малък – броят на делата по ЗГР и ЗЛС.

д) Брой върнати дела, причини

Върнатите на долустоящата инстанция дела са общо 814 поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила. От тях върнати поради прогласена нищожност на обжалваните решения са 13, а поради процесуална недопустимост на обжалваните решения - 32. Поради неправилност на обжалваните решения са върнати 769 дела. Относително най-голям е делът на неправилните съдебни актове, отменени поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, и по-малък е делът на обезсилените поради процесуална недопустимост съдебни актове, както и прогласените за нищожни съдебни актове. При това положение се налага изводът, че е малък броят на решенията, засегнати от по-тежки пороци, допуснати при разглеждане на гражданскоправни спорове от въззивните съдилища, което е индикация за по-добро качество на правораздавателната дейност.

е) Брой отменителни, брой изменителни, брой потвърдителни обжалвани решения

Общият брой потвърдителни решения, постановени през 2007г. по касационни дела, е 4 891. Общият брой отменителни решения е 1 176, а изменителните решения са 1 205.

От горепосочените 4 891 потвърдителни решения по трудови дела са постановени следните решения: 1 558 са постановени по дела по КТ, 7 – по ЗМВР и ЗОВСРБ, 9 са потвърдителните решения по ЗДСл. По дела с предмет искове за собственост и реституционни дела са постановени следните потвърдителни решения: 1 112 - по ЗС, 29 - по чл. 7 от ЗВСОНИ, 214 са потвърдителните решения по ЗСПЗЗ, 6 са постановените решения по ЗТСУ, 425 – по чл. 97, ал. 1, 3 и 4 ГПК (отм.). Потвърдителните решения по делбени дела са общо 311. Потвърдителните решения, постановени по облигационни дела, са: 879 – по ЗЗД, 148 дела по ЗОДОВ и 19 потвърдителни решения по дела за начети. Потвърдителните решения по СК са 148, по ЗК – 7, по ЗЛС – 2, по ЗГР – 16 и по ЗКИР – 1.

Отменителните решения (общо 1 176 броя), разгледани съобразно касационните основания по ГПК (отм.) и по видовете дела, по които са постановени, са следните:

общо 259 отменителни решения, постановени поради извършено от предходната инстанция нарушение на материалния закон – касационно основание по чл. 218б, ал. 1, б. „в”, пр. първо ГПК (отм.), като 47 от тези решения са постановени по дела по КТ, 68 са по ЗС, 3 – по чл. 7 ЗВСОНИ, 24 – по ЗСПЗЗ, 1 – по ЗТСУ, 20 – по чл. 97, ал. 1, 3 и 4 ГПК (отм.); 20 – по делбени дела; 58 – по ЗЗД, 8 – по чл. 1 ЗОДОВ, 3 – по дела за начет, 4 – по СК, 1 – по ЗК, 2 – по ЗЛС;

- общо 769 отменителни решения, постановени поради извършено съществено нарушение на съдопроизводствените правила – касационно основание по чл. 218б, ал. 1, б. „в”, пр. второ ГПК (отм.), като 111 от тези отменителни решения са постановени по дела по КТ, 227 от отменителните решения са по ЗС, 9 – по чл. 7 ЗВСОНИ, 61 – по ЗСПЗЗ, 3 – по ЗТСУ, 88 – по чл. 97, ал. 1, 3 и 4 ГПК (отм.); 62 – по делбени дела; 156 – по ЗЗД, 20 – по чл. 1 ЗОДОВ, 3 – по дела за начет, 16 – по СК, 1 – по ЗК, 5 – по ЗЛС, 4 – по ЗКИР, 3 – по ЗГР;

-  общо 148 отменителни решения, постановени поради необоснованост – касационно основание по чл. 218б, ал. 1, б. „в”, пр. трето ГПК (отм.), като 15 от тези отменителни решения са постановени по дела по КТ, 59 по ЗС, 1 – по чл. 7 ЗВСОНИ, 10 – по ЗСПЗЗ, 15 – по чл. 97, ал. 1, 3 и 4 ГПК (отм.); 2 – по делбени дела; 29 – по ЗЗД, 2 – по чл. 1 ЗОДОВ, 1 – по дела за начет, 12 – по СК, 1 – по ЗК, 1 – по ЗГР.

Изменителните решения (общо 1 205 броя), разгледани съобразно касационните основания по ГПК (отм.) и по видовете дела, по които са постановени, са следните:

- общо 786 изменителни решения, постановени поради извършено от предходната инстанция нарушение на материалния закон – касационно основание по чл. 218б, ал. 1, б. „в”, пр. първо ГПК (отм.), като 271 от тези изменителни решения са постановени по дела по КТ, 2 – по ЗМВР и ЗОВСРБ, 182 – по ЗС, 15 – по чл. 7 ЗВСОНИ, 23 – по ЗСПЗЗ, 2 – по ЗТСУ, 54 – по чл. 97, ал. 1, 3 и 4 ГПК (отм.); 41 – по делбени дела; 122 – по ЗЗД, 45 – по чл. 1 ЗОДОВ, 21 – по СК, 3 – по ЗК, 5 – по ЗЛС;

- общо 263 изменителни решения, постановени поради извършено съществено нарушение на съдопроизводствените правила – касационно основание по чл. 218б, ал. 1, б. „в”, пр. второ ГПК (отм.), като 81 от тези решения са постановени по дела по КТ, 66 от изменителните решения са по ЗС, 11 – по ЗСПЗЗ, 11 – по чл. 97, ал. 1, 3 и 4 ГПК (отм.); 12 – по делбени дела; 55 – по ЗЗД, 9 – по чл. 1 ЗОДОВ, 15 – по СК, 1 – по ЗЛС, 2 – по ЗГР;

- общо 156 изменителни решения, постановени поради необоснованост – касационно основание по чл. 218б, ал. 1, б. „в”, пр. трето ГПК (отм.), като 43 от изменителните решения са постановени по дела по КТ, 34 – по ЗС, 1 – по чл. 7 ЗВСОНИ, 4 – по ЗСПЗЗ, 10 – по чл. 97, ал. 1, 3 и 4 ГПК (отм.); 25 – по делбени дела; 25 – по ЗЗД, 4 – по чл. 1 ЗОДОВ, 8 – по СК, 2 – по ЗГР.

От изложените по-горе данни се налага изводът, че в сравнение с оставените в сила съдебни решения броят на отменените съдебни актове е по-малък, което е показател за едно по-добро качество на правораздаването, въпреки че все още броят на отменените съдебни актове е в размер, който обуславя полагането на по-големи усилия за постигането на по-високи резултати с оглед подобряване на дейността по разглеждания показател.

 

2.3. УЕДНАКВЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА. ПРОЗРАЧНОСТ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

През 2007 г. гражданска колегия не е била сезирана с искания за постановяване на тълкувателно решение за отстраняване на неправилна и противоречива съдебна практика.

Съществена роля за уеднаквяване на съдебната практика в страната играе и бюлетинът „Съдебна практика на ВКС”. От значение също така е и преподавателската дейност на съдиите и организираните от Националния институт на правосъдието курсове, семинари и конференции.

През 2008 г. предстои да бъде изпълнено изискването по чл. 64, ал. 1 от новия Закон за съдебната власт, с което всички съдебни актове на ВКС, включително и постановените от гражданска колегия, ще станат достъпни за широката общественост.

 

2.4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Съдии от гражданска колегия участваха в работната група по изготвяне на проект за новия Граждански процесуален кодекс. Гражданската колегия е дала писмени становища по различни законопроекти – за новия Граждански процесуален кодекс, както и за Закона за съдебната власт.

Съдии от гражданска колегия представляваха страната на различни международни форуми – участие в среща в Люксембург във връзка с 50 години от подписването на Римския договор, също така участие в съдебно обучение по линията на Европейската мрежа за съдебно обучение в Брюксел. Беше реализирано и участие в Международна конференция за устойчиво развитие на Средиземноморско-Черноморската екосистема в Италия, Венеция. Членовете на колегията бяха включени като експерти в работни групи по подготовката на различни нормативни актове в областта на гражданското и гражданскопроцесуалното право.

През цялата 2007 г. съдиите от гражданска колегия многократно бяха ангажирани в различни изпитни комисии – за кандидати за съдии, държавни изпити в различните правни факултети и т.н. Някои от тях бяха лектори по програмите за обучение на магистрати в Националния институт на правосъдието.

 

2.5. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА ОТ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕТО ИМ

Гражданска колегия се обслужва от квалифицирани и добросъвестни служители. Тя се обслужва от 31 съдебни служители: един административен секретар, 15 съдебни секретари, 8 съдебни деловодители, 2 съдебни информатори и 5 куриери. Почти незабавно след постъпването им в регистратурата преписките се докладват на председателя на колегията и на председателите на отделения. Образуваните дела се насрочват своевременно. В много редки случаи се допускат пропуски при изготвяне на съобщенията до страните. Качеството на съдебните протоколи е добро. Молбите, невръчените призовки, съобщенията и други съдебни книжа се докладват на съдията-докладчик, който се произнася по тях. Съдебните протоколи се изготвят след съдебни заседания. Качеството на съдебните протоколи е добро.

 

2.6. ИЗВОДИ

а) През 2007 г. Гражданска колегия на Върховния касационен съд е работила при по-голям обем работа в сравнение с предходния отчетен период. Положени са максимални усилия за намаляване на висящите дела, като съдиите са осъществявали дейността си при прекомерна натовареност. В края на годината е постигнато намаляване на висящите дела по отношение на началото на отчетния период. Проблемът със забавяне разглеждането на делата е резултат от обективни причини - голямото постъпление, което с оглед капацитета на съда да ги приключва, обуславя отдалеченото им насрочване във времето. Този проблем ще се разреши с приложението на новия ГПК, предвиждащ възможността да бъдат селектирани касационните жалби, които Върховният касационен съд ще разглежда по същество, като отклонява предварително жалбите, по отношение на които не са налице основания за приемането им за разглеждане.

б) И понастоящем основен приоритет е точното и правилно приложение на законите въпреки динамичните им промени, както и разглеждането на правните спорове в разумни срокове.

в) Необходимо е да продължат усилията на колегията, насочени към подобряване на качеството на постановяваните съдебни актове, тълкувателната практика на съда и участието в обучението на магистратите чрез Националния институт на правосъдието.

 

СВЕДЕНИЕ
за дейността на Гражданска колегия, ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
за периода 01.01.2007 г.-31.12.2007 г.

 


СВЕДЕНИЕ
за дейността на Гражданската колегия, ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
за периода 01.01.2007 г.-31.12.2007 г.
Относно причините за връщане на делата по видове гражданско-правни спорове.

 

3. ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

 

3.1. ПОСТЪПЛЕНИЯ

а) Организация по образуване и насрочване на делата

В търговска колегия са формирани две отделения, които разглеждат всички търговски дела, разпределени между съдиите на случаен принцип. И двете отделения се състоят от по три състава, но единият състав в първо търговско отделение не е попълнен, поради което първо отделение се състои от осем съдии, а второ - от девет. Към 31.12.2007 г. в колегията работят общо 17 съдии, включително нейният председател и председателите на двете отделения. Ежемесечно всеки съдия, включително и ръководителите, по правило е участвал в най-малко по четири съдебни заседания. Почти всеки месец има насрочени открити съдебни заседания на петчленни състави, които се председателстват от председателя на колегията или от председателите на отделенията. През 2007 г. са проведени осем заседания на петчленни състави.

Делата се получават в регистратурата на съда и незабавно (още същия ден или на другия) се докладват по реда на постъпването им на двамата председатели на отделенията за насрочване съобразно бройката на съдиите в отделенията. Делата се разпределят по равно по докладчици на случаен принцип включително и на председателя на колегията, който само получава по-малко постъпление. Поради незапълнената бройка на съдия от първо търговско отделение и фактически общо по-малкия брой на съдии в това отделение, по-малък е общият брой както на постъпилите дела, така и съответно на свършените. Постъпилите дела в първо търговско отделение са 1152, във второ търговско - 1531, а в петчленни състави - 257.

Председателите на отделения проверяват редовността на касационната жалба и дали са налице основанията за образуване на касационно производство, за да се избегне излишно образуване на дела по недопустими касационни жалби и задръстването с тях на откритите съдебни заседания. В дела се образуват само преписките по редовни касационни жалби. Когато подадената касационна жалба е нередовна - най-често поради невнасяне на държавна такса, жалбата се оставя без движение до отстраняване нередовността й. В случаите, когато има достатъчно данни, че тя е просрочена, председателите на отделенията с разпореждане я връщат обратно, без да образуват отделни дела. По този начин се ускорява производството, като не се изчаква постановяване на същото по съдържание определение от тричленния състав при евентуално насрочване на делото в открито съдебно заседание, въпреки че касационната жалба е недопустима. Правата на страните са охранени, защото това разпореждане на председателите на отделенията подлежи на самостоятелно обжалване по реда, по който би подлежало на обжалване и определението на тричленния състав.

В дейността си председателите на отделенията се подпомагат от съдебни помощници. Делата се разпределят по равно по докладчици на случаен принцип с изключение на председателя на колегията, който получава по-малко постъпление.

При спазване на посочения ред за образуване и насрочване на делата в търговска колегия те се насрочват за открити съдебни заседания в около 3-4 месечен срок от постъпването на касационната жалба. Това се дължи на спазването на технологичното време за призоваването на сраните чрез Държавен вестник по реда на чл.218д, ГПК (отм.), което е около два месеца преди насроченото съдебното заседание и евентуално на съдебната ваканция. По тези причини фактически е невъзможно по-ранното насрочване на делата в открито съдебно заседание. Постановените съдебни актове в тези заседания в по-голямата си част се изготвят в 30-дневен срок от датата на съдебното заседание – 78,65% от всички свършени дела, в тримесечен срок се изготвят – 17,63% и над три месеца - само 5,31%, обикновено това са съдебни актове по дела с изключителна правна и фактическа сложност.

Делата, които подлежат на разглеждане в закрито заседание, каквито в преобладаваща си част са за разглеждане на частни касационни жалби, приключват в месечен срок.

б) Брой на образуваните дела - средна натовареност на съдиите

През 2007 г. в търговска колегия на ВКС са постъпили (новообразувани) през тази година 2940 дела. Този брой спрямо броя на постъпилите дела през 2006 г. - 3039, показва, че през 2007 г. са постъпили с около 99 дела или с 3,25 % по-малко. През 2007 г. са свършени общо 3468 дела, който брой спрямо този през 2006 г. - 3548 е с 80 дела по-малък или с 2,25%.

През 2007 г. са свършени общо 3468 дела, който брой спрямо този през 2006 г. - 3548 е с 80 дела или с 2,25% по-малък. От общия брой свършени дела спрямо броя на съдиите в търговска колегия следва, че всеки съдия като докладчик е написал мотивиран съдебен акт по средно 204 приключени дела и същевременно е участвал като член на тричленен съдебен състав при постановяването на 612 дела. Най-много свършени дела, в това число и прекратени, имат съдиите Дария Проданова - 231, Лидия Иванова - 228, Росица Ковачева – 221, Камелия Ефремова – 218 и Никола Хитров - 214.

в)Видове образувани дела според техния предмет

От общия брой постъпили дела в търговската колегия на Върховния касационен съд най-голям е броят на делата с предмет облигационни спорове с правно основание чл.79 ЗЗД за уреждане на последиците от неизпълнение на сключените между страните договори - 169, което е 8,81% от всичките постъпили дела. Делата с правно основание чл.92 ЗЗД за присъждане на неустойка за неизпълнение или лошо изпълнение са на второ място - 129, т.е. 6,73% от общия брой постъпили дела. Почти всичките от тези дела са образувани по искове, предявени от Агенция за следприватизационен контрол, с които се претендира неустойка поради неизпълнение на задълженията по приватизационните сделки за осигуряване на трудова заетост и влагане на инвестиции в приватизираните дружества. Значителен е и броят на делата с правно основание чл.407 ТЗ, (отм.), по които се претендира застрахователно обезщетение по сключените договори за застраховка - общо 92 дела, т.е. 4,80% от общия брой постъпили дела за разглеждане в открито съдебно заседание.

Значителен е и броят на образуваните дела по повод постъпили молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения на основание различните хипотези на чл.231, ал.1 ГПК, (отм.) - 204, което съставлява 10,64% от всички постъпили дела. Този процент доказва нуждата от това особено производство, насочено към отмяна на влезли в сила съдебни актове, поради наличието на изчерпатално изброените от законодателя предпоставки, насочено към по-пълното осъществяване на принципа на законност и разкриване на истината по делото. Най-честите поддържани отменителни основания са по чл.231, ал.1, б.”а” и б.”е” ГПК. Характерно за тях е, че непопълването на делото с доказателства не се дължи на виновното поведение на страните, а на нововъзникнали факти и доказателства, с които страна не е могла да се снабди при разглеждането на делото във въззивната инстанция. Другото най-често поддържано отменително основание е нарушено правото на участие на страната в процеса, поради неправилно приложение от съда на презумпцията по чл.51, ал.2, и 4 ГПК (отм.), за редовност на призоваването на страната, когато призовката не е могла да й бъде връчена, поради промяна на адреса или седалището на търговското дружество, без да е изпълнено задължението му за вписване на тази промяна в търговски регистър.

Заслужава да се отбележи и броят на постъпилите дела за откриване производство по несъстоятелност - общо 88, т.е. около 4,59% от всичките постъпили дела. Тези дела с оглед особения им предмет са от съществено стопанско значение, тъй като с приключването им търговецът излиза от пазара, т.е той престава да съществува като такъв. Поради липса на точна статистика за отделните видове образувани дела по несъстоятелност за 2006 г., а и поради многофазната същност на това производство - различните дела са образувани по отделните фази, точната цифра за съотношението им в сравнение с предходните години не може да се посочи. Налице е обаче тенденция за трайното им намаляване, което е резултат на икономическа стабилност и извършената приватизация на държавните предприятия.

През 2007 г. са постъпили 27 дела с правно основание чл.97, ал.1 във вр. с чл.431, ал.2 ГПК, които съставляват 1,41% от общо образуваните дела. Тези дела, както и тези с правно основание чл.70 ТЗ( 3 броя за 2007 г.), имат за предмет установяване пороци при вписване на търговските дружества: недействителност на учредяването, нищожност и недопустимост на вписването или вписване на несъществуващи обстоятелства. Макар и с относително малък дял тези дела са с голям обществен интерес, защото последица от тях е заличаване в търговския регистър на търговското дружество или на отделни обстоятелства, подлежащи на вписване в търговския регистър, поради което тези решения влияят на сигурността на търговския обмен. Броят на тези дела както и тенденциите, които ще се отбележат през следващите години за намаляване или за увеличаването им ще докажат правилността на извършената реформа за изваждането на търговския регистър от системата на съдилищата.

Сравнително малък е броят на постъпилите дела в защита на интелектуалната собственост по ЗАПСП - 6, или 0,32% от общия брой постъпили дела, и тези за защита на търговските марки по ЗМГО, р.п. по ЗТМПО (отм.) - 26 или 1,36% от всичките постъпили дела. Макар техният относителен дял да е малък като абсолютна бройка бележат тенденция на увеличаване, което се обяснява с наложителната съдебна защита на търговските марки след установеното свободно движение на стоки и капитали след присъединяването на страната към ЕС.

Броят на постановените решения по изброените дотук видове дела е почти равен на броя на постъпилите дела. В някои случаи обаче броят на постановените решения по отделните видове дела е по-голям от броя на постъпилите дела, какъвто е случаят с по-големия брой решени дела по несъстоятелност, по облигационните спорове, по застраховки, което се обяснява с останалите висящи дела от предходната 2006 г.

Постъпилите частни жалби, по които са образувани частни касационни производства, включително и пред петчленни състави, са общо 1022 дела. В сравнение с постъпилите дела за разглеждане в открито съдебно заседание те са с 896 дела или с 46,72% по-малко. Предмет на частните производства са предимно процесуални въпроси, свързани с допустимостта на въззивната и касационната жалба, законосъобразността на допуснатите обезпечителни мерки, спорове за подсъдност. Броят на решените частни производства е 1106, т.е решени са с 84 дела повече от образуваните за 2007 г. 1022 частни производства.

В търговска колегия са образувани частни производства на основание чл.218в, ал.5 ГПК (отм.) пред петчленни състави по 194 дела по повод постъпили частни жалби за разглеждане, което представлява около 18,98% от общия брой постъпили частни жалби за разглеждане в закрити заседания. През 2007 г. са решени 204 дела от частните производства, образувани пред петчленни състави, като по-големият брой на решени дела от този вид (10 броя) спрямо новообразуваните се дължи на останали висящи дела, образувани на това основание от предходния отчетен период. Предмет на тези дела са постановени прекратителни определения от тричленни състави търговската колегия на Върховния касационен съд или разпореждания на председателя на колегията и на председателите на отделенията, свързани с допустимостта на касационните жалби и на молбите за отмяна на основание чл.231, ал.1 ГПК (отм.) на влезлите в сила съдебни решения. От общия брой на всички решени частни производства от петчленни състави уважените частни жалби съставляват 14,07%.

Пред петчленни състави търговката колегия на Върховния касационен съд са постъпили молби с правно основание чл.231 ал.1, ГПК (отм.) за отмяна на влезли в сила актове на тричленните състави на същата колегия - 257 броя. Това представлява около 8,7% от общия брой постъпили дела. Отменените съдебни актове на тричленните състави от петчленните състави съставлява около 11,21 % от всички постановени съдебни актове от петчленни състави. Постановената отмяна в повечето случаи се дължи на представяне на нови доказателства на основание чл.231, ал.1, б.”а” ГПК (отм.), които са останали неизвестни на съда поради обективната невъзможност на страната да ги представи в заседание пред тричленния състав, или на представяне на доказателства за отстраняване нередовността на касационни жалби и др.

През 2007 г. общият брой на висящи(несвършени) дела е 3893 (сборът от останалите към 31.12.2006 г. - 953 дела + постъпилите до 31.12.2007 г. - 2940 дела). Този брой спрямо общия брой на висящите(несвършени) дела през 2006 г. - 4 481 е намалял със 588 дела, или с 13,12%. Това се дължи както на запазване на интензивността, с която е работил съставът на търговска колегия, така и на по-малкия брой постъпили дела. През 2007 г. са свършени общо 3 468 дела, който брой спрямо броя на свършените през 2006 г. от 3548 е по-малък с 80 дела или с 2,25%. Останалите несвършени(висящи) дела към 31.12.2007 г. са 797, като към останалите несвършени към 31.12.2006 г. 953 дела са със 156 дела по-малко, или с 16,36 % по-малко. Това означа, че през отчетния период търговска колегия на Върховния касационен съд е работила с почти същата интензивност и е намалила броя на останалите несвършени дела

 

3.2 НАСРОЧЕНИ И ПРИКЛЮЧЕНИ КАСАЦИОННИ ДЕЛА

а) Насрочени в открито съдебно заседание

През 2007 г. търговска колегия на ВКС е насрочила в открито съдебно заседание 2080 дела, разглеждани в тричленен състав, и 78 дела за разглеждане в петчленен състав, или общо 2158 дела, които в сравнение със 2006 г. – 2254 дела, са с 96 или с 4,26% по-малко. Общият брой на висящи дела - 3893 (сборът от останалите към 31.12.2006 г. - 953 дела + постъпилите до 31.12.2007 г. - 2940 дела) спрямо този през 2006 г. 4 481, е намалял със 588 дела, или с 13,12%. Това се дължи на запазване броя на свършените дела и по-малкия брой на постъпили дела.

От насрочените дела по обективни причини - поради доказано внезапно заболяване на страната и пълномощникът й, са отложени 159 дела. В сравнение с броя на отложените дела през 2006 г. – 192, броят на отложените дела през 2007 г. е намалял с 33 дела или със 17,19%. Съотношението на отложените спрямо свършените дела за 2007 г. е 4,58 %, който процент спрямо този през 2006 г. – 5,41%, е по-малък с 0,83%.

б) Свършени дела

През 2007 г. са свършени общо 3468 дела, който брой спрямо този през 2006 г. – 3548, е по-малко с 80 дела или с 2,25%.

в) Срочност на изготвяне на касационните съдебни актове

Повечето съдебни актове се изготвят в законоустановения месечен срок – 73,58% от всички решения са постановени в месечен срок. До три месеца са решени – 21,66% дела, а над 3 месеца – 4,76%. Забавяне има при дела с фактическа и правна сложности редовността на касационната жалба.

 

3.3. УЕДНАКВЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

За уеднаквяване на съдебната практика в търговска колегия се провежда почти ежемесечно съвместно обсъждане от всички членове на колегията на спорна съдебна практика и нови теоретични постановки. Такива съвещания са проведени на следните теми: ”Отменителните искове в производството по несъстоятелността”, “Допустимост на предявяване на иска с правно основание чл.19, ал.3, ЗЗД за обявяване на окончателен договор срещу длъжник, за който е открито производството по несъстоятелност”, “Правна същност на приватизационната сделка”, “Приложение на института на “непреодолима сила” по смисъла на чл.306, ал.2 ТЗ и чл.81, ал.1, ЗЗД в приватизационните сделки” и др. Съдията Тотка Калчева изготви обобщение на практиката на търговска колегия по прилагане на Закона за марките и географските обозначения с цел подготовка на тълкувателно решение по спорната и противоречива съдебна практика.

Съществена роля за уеднаквяване на практиката играе и бюлетинът „Съдебна практика на ВКС”. От значение е преподавателската дейност на съдиите в Националния институт по правосъдие. От състава на търговска колегия като нещатен преподавател по търговско право и съдебна етика участва съдията Татяна Върбанова.

 

3.4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

През 2007 г. съдиите от търговска колегия на ВКС Татяна Върбанова, председател на второ търговско отделение, и съдията Никола Хитров са участвали в работната група към правната комисия на Народното събрание за изработване на проект за нов ГПК. Съдията Камелия Ефремова е участвала в Комисията по убежищата към Вицепрезидента на Република България.

Съдии от търговска колегия са извършвали и преподавателска дейност като съдията Марио Бобатинов в качеството си на професор в ЮЗУ ”Неофит Рилски”. Съдии от търговска колегия са вземали участие в обществени форуми, съвещания, национални и международни семинари по проблеми на търговското право.

 

3.5.АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА ОТ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕТО ИМ

Търговската колегия се е обслужвала от 12 съдебни служители: 6 съдебни секретарки, 3 деловодителки, 2 куриерки и 1 информаторка. Всичките са квалифицирани и изпълняват добросъвестно задълженията си. Делата се образуват веднага след постъпването им в регистратурата. Образуваните дела се насрочват своевременно. Всички молби, невръчени призовки и съобщения са докладвани на съдията-докладчик и той се произнася по тях. Съдебните протоколи са изготвяни веднага след съдебните заседания.

 

3.6. ИЗВОДИ

а) През 2007 г. търговска колегия на ВКС е работила интензивно като са намалели останалите несвършени дела.

б) Наложително е продължаване на усилията за уеднаквяване на противоречивата съдебна практика.

в) Предложения за законодателни промени - да се регламентира правният статут на заличените юридически лица след провеждане на производство по ликвидация и несъстоятелност. Заличаването на търговеца по чл.735, ал.2, ТЗ след прекратяване на производството да се отложи до изтичане на срока по чл.744, ал.1, ТЗ за възобновяване на производството по несъстоятелност.

 

3.7. КАЧЕСТВО НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

а)Апелативни съдилища

Предмет на касационна проверка са били общо 1382 съдебни актове, постановени от апелативните съдилища, от които по търговски дела от общ характер 896 броя, а по частни производства - 486. В посочените цифри не влизат резултатите от производствата за отмяна на влезлите в сила съдебни решения по чл.231 ГПК (отм.), като Върховният касационен съд се е произнесъл на това основание общо по 11 съдебни акта на апелативните съдилища. От постановените от апелативните съдилища актове по търговски дела от общ характер са отменени по реда на касационната проверка изцяло и върнати 126 дела, или 14,06% от общия брой проверени дела. Те са се увеличили със 3,68% спрямо процента на изцяло отменени и върнати на апелативните съдилища дела за 2006 г. -10,38%. Отменени частично и върнати на въззивния съд са 41 дела, или 4,57% от общия брой проверени дела, който спрямо процента за 2006 г. – 8,34%, е намалял значително, почти на половина. Обезсилени и прекратени са общо 16 дела или 1,79% от общия брой проверени дела, който е намалял с 0,25% спрямо процента за 2006 г. - 2,04% . Обезсилени и върнати на първа инстанция са 28 дела или 3,12% от всичките проверени дела. Този процент се е увеличил с 2,72% спрямо процента за 2006 г. – 0,40%. Отменени и постановени нови(изменителни) решения са по 75 дела или по 8,37% от всичките проверени съдебни актове, който процент се е увеличил с 2,81% спрямо този за 2006 г. -5,56%. В сила са оставени 537 съдебни актове или 59,93% от всички проверени дела, който процент е намалял с 4,74 % спрямо този за 2006 г. – 64,67%. Касационните жалби са върнати по 73 дела, или по 8,14 % от общия брой разгледани дела.

От частните производства са проверени 486 броя определения, от тях 107, или 22% са отменени и върнати на първа инстанция. Този процент се е увеличил с 4,02% спрямо този за 2006 г. – 17,98 %. В сила са оставени 195 броя или 40,12% от всички проверени определения. Този процент е намалял с 26,45% спрямо този за 2006 г. – 66,57%. Частни жалби са върнати без разглеждане като недопустими по 184 дела, или 37,86% от всички проверени определения.

б) Софийски градски съд и окръжни съдилища

Предмет на касационната проверка са били 828 съдебни актове, постановени по търговски дела от общ характер. В посочените цифри не влизат резултатите от производствата за отмяна на влезлите в сила съдебни решения по чл.231 ГПК (отм.), като Върховният касационен съд се е произнесъл на това основание общо по 122 съдебни акта на окръжните съдилища. От постановените от Софийския градски съд и окръжните съдилища актове по търговски дела от общ характер по реда на касационната проверка са отменени изцяло и върнати 120 броя или 14,49% от общия брой проверени дела. Този процент е увеличен с 2,03% спрямо процента на отменени изцяло и върнати съдебни актове през 2006 г. – 12,46%. Частично отменени и върнати са 18 броя съдебни актове, или 2,17 % от общия брой проверени дела, който процент е намалял с 1,95% спрямо този за 2006 г. – 4,12%. Обезсилени и прекратени са 17 броя, или 2,05% от общия брой проверени дела, какъвто е процентът и за 2006 г. Обезсилени и върнати на първата инстанция са 21 броя или 2,54%, какъвто е процентът и за 2006 г. Отменени и постановени нови решения от касационния съд са 51 броя актове на окръжните съдилища, или 6,16% от всички проверени съдебни актове, който процент е намалял с 3,83% към този за 2006 г. Оставени в сила са 525 броя актове, или 63,41 %, който е с 13,36% по-висок от процента на оставени в сила актове през 2006 г. Касационните жалби са върнати като недопустими по 76 дела.

От частните производства са проверени 480 броя определения, от тях 120, или 25% са отменени и върнати на първа инстанция. Този процент е намален с 4,97% спрямо този за 2006 г. – 29,97 %. В сила са оставени 185 броя или 38,54 % от всички проверени определения. Този процент е намален с 16,06% спрямо този за 2006 г. – 54,60%. Частните жалби са върнати без разглеждане като недопустими по 175 дела, или по 36,46% от всички проверени определения.

 

СВЕДЕНИЕ
за постановените съдебни актове по съдилища през 2007 г.
 от Търговска колегия на Върховен касационен съд

 

                   

 

 

Б.

Г.

Е.

З.

Отменени частично
и върнати на
въззивния съд

Обезсилени и
върнати

Оставя в
сила решението

Отмяна по
чл.231 и чл. 233 ГПК

 

         

А.

В.

Д.

Ж.

Отменени изцяло и върнати на
въззивния съд

Обезсилени
Прекратени

Отменени решения и постановено ново(изменителни)

Отменени решения и постановено ново(изменителни)

 

СЪД А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. З.

АС Бургас

7

1

1

3

3

47

9

 

АС Варна

14

9

2

3

8

68

6

1

АС Велико Търново

16

1

3

2

5

70

16

2

АС Пловдив

25

9

5

4

13

117

13

4

АС София

64

21

5

16

46

235

29

4

ОБЩО

126

41

16

28

75

537

73

11

 
Арбитражен съд              

16

Софийски градски съд 42 4 2 4 16 140 24 44
ОС Благоевград 4 1 1   2 15 1 2
ОС Бургас 6 1 2   2 26 5 3
ОС Варна 5   1   4 28 7 6
ОС Вeлико Търново 4 1       14 3 4
ОС Видин 4         8 1 1
ОС Враца 1 1 1   1 20 1 4
ОС Габрово 2 1   1 1 11   1
ОС Добрич 6     1 2 13 1 6
ОС Кърджали 1 1   1   14   3
ОС Кюстендил 1 1     2 10 2 2
ОС Ловеч 1         5    
ОС Монтана 1 1     1 4 1  
ОС Пазарджик 3       2 16 6 2
ОС Перник 1       1 11 1 1
ОС Плевен 5   1 1 1 16 2 4
ОС Пловдив 9 1 1 2 4 50 3 8
ОС Разград 3     3 1 10 4 1
ОС Русе 6 1     3 22 1 3
ОС Силистра   1 1 3   3    
ОС Сливен 1     1 1 7   1
ОС Смолян 1   1   2 12 1 1
ОС София 3 1 1     10 2 2
ОС Стара Загора 4 1 1 2 2 17 1 2
ОС Търговище 1   1   1 4 3  
ОС Хасково 2     1   17 3 2

ОС Шумен

1

 

2

1

 

11

2

3

ОС Ямбол

2

1

1

 

2

11

1

 

ОБЩО 120 18 17 21 51 525 76 122
 

РС Айтос

             

1

РС Белене

             

1

РС Благоевград

             

2

РС Бургас

             

2

РС Варна

             

7

РС Велико Търново

             

2

РС Враца

             

1

РС Габрово

             

1

РС Горна Оряховица

             

2

РС Гоце Делчев

             

2

РС Димитровград

             

1

РС Добрич

             

1

РС Дупница

             

2

РС Златоград

             

1

РС Казанлък

             

1

РС Крумовград

             

1

РС Лом

             

2

РС Монтана

             

2

РС Пазарджик

             

1

РС Перник

             

1

РС Пловдив

             

7

РС Попово

             

1

РС Русе

             

2

РС София

             

32

РС Свиленград

             

1

РС Силистра

             

2

РС Стара Загора

             

1

РС Тервел

             

1

РС Търговище

             

1

РС Тутракан

             

1

РС Хасково

             

1

РС Шумен

             

1

РС Ямбол

             

3

ОБЩО              

88

ОБЩО 246 59 33 49 126 1062 149 221

 

СВЕДЕНИЕ
за постановените определения по частни производства по съдилища през 2007 г.
 от Търговска колегия на Върховен касационен съд

Съд 

Отменено Върнато на първа инстанция

Оставя в сила определението

Без разглеждане частната жалба

Присъждане на разноски по чл.192, ал.4 ГПК

АС Бургас

9

14

13

2

АС Варна

17

26

29

1

АС Велико Търново

8

22

17

1

АС Пловдив

18

44

40

2

АС София

55

89

85

5

ОБЩО

107

195

184

11

Софийски градски съд

42

63

59

8

ОС Благоевград

2

9

5

 

ОС Бургас

11

5

10

1

ОС Варна

12

20

14

 

ОС Вeлико Търново

3

4

4

 

ОС Видин

1

1

2

1

ОС Враца

1

9

6

 

ОС Габрово

6

1

4

 

ОС Добрич

3

5

4

1

ОС Кърджали

1

 

2

 

ОС Кюстендил

 

1

5

 

ОС Ловеч

1

 

2

 

ОС Монтана

6

4

 

 

ОС Пазарджик

4

4

4

 

ОС Перник

6

2

 

 

ОС Плевен

1

9

7

1

ОС Пловдив

4

11

15

1

ОС Разград

1

4

2

 

ОС Русе

2

4

4

2

ОС Силистра

1

1

1

 

ОС Сливен

1

3

1

 

ОС Смолян

 

 

1

1

ОС София

2

10

8

4

ОС Стара Загора

2

3

3

 

ОС Търговище

2

1

 

 

ОС Хасково

2

4

3

 

ОС Шумен

2

5

5

 

ОС Ямбол

1

2

4

1

ОБЩО

120

185

175

21

РС София

 

 

2

1

РС Горна Оряховица

 

 

1

 

РС Костинброд

 

 

 

1

РС Хасково

1

 

 

 

ОБЩО

1

 

3

2

ОБЩО

228

380

362

34

 

СВЕДЕНИЕ
за дейността на Търговска колегия, Върховен касационен съд
за периода 01.01.2007 г.-31.12.2007 г.

Отделение 

Брой останали несвършени дела към началото на отчетния период 01.1.2007

Брой постъпили дела през отчетния период до 31.12.2007

Брой
общо несвършени постъпили дела

Брой
дела насрочени за разглеждане в открито заседание

Брой общо
свършени дела от тях

Общо

Брой дела останали висящи в края на отчетния период до 31.12.2007

Решени

Прекратени в о.з.

Прекратени в з.з.

к.5+к.6+к.7

к.1

к.2

к.3

к.4

к.5

к.6

к.7

к.8

к.9

Първо
търговско отделение

364

1152

1516

922

1289

11

31

1331

321

Второ търговско отделение

524

1531

2055

1158

1760

9

84

1853

436

Петчленен състав

65

257

322

78

282

 

2

284

40

ОБЩО

953

2940

3893

2158

3331

20

117

3468

797

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следва да се признае откровено основната слабост в дейността на ВКС през отчетния период, а именно – ниската активност по отношение тълкувателната дейност на съда. Приетите в края на годината две тълкувателни решения на ОСНК са крайно недостатъчни предвид капацитета на съдиите, а и с оглед реалните нужди на практиката по прилагането на законите.

Очевидно е, че за в бъдеще тълкувателната дейност трябва да се превърне в основен приоритет в работата на ВКС, за да бъде изпълнена и конституционната повеля за осъществяване върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС :

 

                                                                                                                                           (Л. Груев)


 

Начало Отчети