10.02.2017 г.

По повод на подадени заявления по ЗДОИ до ВКС ВАС постанови, че достъпът до протоколите от дебатите, проведени от общите събрания на върховните съдилища за приемане на тълкувателни решения, е ограничен

 

Върховният административен съд (ВАС) постанови две решения, свързани с приложението на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) по отношение на протоколите от общите събрания при приемане на тълкувателни решения от върховните съдилища. В Решение № 14923/27.12.2016 г. по адм. дело № 9285/2015 г. и Решение № 1697/09.02.2017 г. по адм. дело № 13029/2015 г. (свързани с отказан достъп от ВКС до протоколи от заседания по тълкувателни дела) ВАС посочва, че дейността на съдилищата е част от обществения живот и е от съществено значение за неговото функциониране, поради което законодателят е създал специални правила за нейното регулиране. Основен принцип, въз основа на който се урежда тази сфера на обществените отношения, е публичността – чл. 121, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), чл. 12 от АПК, чл. 11 от ГПК, чл. 20 от НПК. Проявление на този принцип са правилата, които например регламентират публичност на съдебните заседания – чл. 132 от ЗСВ, чл. 20 от НПК, незабавно публикуване на съдебните актове – чл. 64 от ЗСВ и др.

Успоредно с това, в нормативната уредба са предвидени и механизми за защита на други защитими права и интереси, а именно личните данни на физическите лица, правото на личен и семеен живот, защита на човешкото достойнство и неприкосновеността на личността, национална сигурност, разкриване и наказване на престъпления. Проявление на този баланс на интереси е установеното в чл. 211 от ЗСВ общо правило на „тайната на съвещанието“ при решаване на всички дела и конкретно установени специфични правила за начина на провеждане на тайното съвещание и гласуване, заличаване на лични данни, провеждане на заседания при закрити врати, публикуване на съдебни актове без мотиви, анонимни свидетели и др. В този смисъл националната правна уредба е в съответствие с принципа на пропорционалност, защото ограничаването в определени хипотези на принципа на публичност е в интерес на оправдани цели за защита на установени права и законни интереси, които са сравними с интереса на обществото да има право на пълен достъп до работата на съдебната система, за да има възможност да формира собствено мнение за нея.

В решенията на ВАС се посочва, че начинът на организация на тълкувателната дейност предполага образуването на дела и постановяването на решения по тях, поради което несъмнено се обхваща от задължението да се опазва тайната на съвещанието при тяхното решаване – чл. 211 от ЗСВ. Законодателят е предвидил в чл. 124 от ЗСВ публичност и на заседанията на общото събрание за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление, в които могат да участват: главният прокурор или определен от него заместник, министърът на правосъдието или определен от него заместник-министър, председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на съвета, други поканени юристи и омбудсманът, които могат да изразят становище, но не участват в гласуването. За заседанието на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и от секретар-протоколиста. Проведените дебати за вземане на тълкувателното решение и гласуването по него не са част от това открито съдебно заседание по аргумент от чл. 124, ал. 4 от ЗСВ и не са част от протокола по чл. 124, ал. 5 от ЗСВ, защото за тях съдиите са длъжни да пазят тайна съгласно чл. 211 от ЗСВ. Поради това те представляват защитена тайна по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ.

                                                           

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.