16.02.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари

 

20.02.2017 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 53/2017 г. (срещу бившия кмет на Община Царево Петко Арнаудов), І-во наказателно отделение, докладчик: съдия Мина Топузова

Делото е образувано по протест на прокурор от Апелативна прокуратура – Бургас срещу въззивно решение от 30.11.2016 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъда от 28.03.2016 г. на Окръжен съд – Бургас. В протеста са сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. С касационния протест е направено искане за отмяна на решението и връщане делото на въззивния съд за ново разглеждане.

С присъда № 64/28.03.2016 г. по н.о.х.д. № 257/2015 г. на Окръжен съд – Бургас е признат за невиновен подсъдимият Петко Арнаудов, за това, че в периода 02.08.2005 – 16.09.2005 г. в гр. Царево, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Царево, нарушил служебните си задължения по Закона за устройството на територията, по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 256 по Протокол № 16/15.02.2005 г. на Общински съвет Царево и по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 256 по Протокол № 16/15.02.2005 г. на Общински съвет Царево, с цел да набави за „П. Комерс 99“ ЕООД облага, като от това са настъпили значителни вредни последици за Община Царево в размер на 137800 лв., представляващи разликата между продажната цена на имота и средна пазарна цена, и престъплението е свързано с продажбата на общинска собственост – престъпление по чл. 283а, т. 1 вр. чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 3 от НК.

С присъдата е отхвърлен предявеният от гражданския ищец Община Царево срещу подсъдимия Петко Арнаудов граждански иск за сумата от 137800 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане.

С решение № 174/30.11.2016 г. на Апелативен съд – Бургас е потвърдена изцяло първоинстанционната присъда.

20.02.2017 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 161/2017 г. (срещу Владимира Янева), І-во наказателно отделение, докладчик: съдия Христина Михова

Делото е образувано по жалба на адв. Трендафилов, упълномощен защитник на подсъдимата Владимира Янева – Манолева, срещу въззивно решение от 10.01.2017 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е изменена присъда от 15.01.2016 г. по н.о.х.д. № С61/2015 г. на Софийския градски съд (СГС). В касационната жалба са сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Иска се алтернативно отмяна на първоинстанционната присъда в наказателно-осъдителната част и отмяна на решението на САС в изменително-потвърдителните му части и оправдаване на подсъдимата Янева по повдигнатото обвинение по чл. 284в, предл. 1 от НК (за това, че като длъжностно лице противозаконно е разрешила да се използват специални разузнавателни средства) или отмяна на решението на Софийския апелативен съд в изменително-потвърдителната му част и връщане на делото за ново разглеждане.

С присъда № 1/15.01.2016 г. по н.о.х.д. № С61/2015 г. на СГС подсъдимият Тодор Костадинов е признат за виновен за престъпление по чл. 319а, ал. 4 вр. ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а от НК му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000 лв., а за повдигнатото му обвинение по чл. 311, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК подсъдимият е признат за невиновен.

Със същата присъда подсъдимата Владимира Янева е призната за виновна за извършено престъпление по чл. 284в, предл. 1 от НК и е оправдана да е извършила престъплението при условията на чл. 26, ал. 1 от НК. На подсъдимата Янева е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от 3 години.

С решение № 42/10.01.2017 г. по в.н.о.х.д. № 0050/2016 г. на Софийския апелативен съд присъдата е изменена, като на подсъдимата Владимира Янева е наложено и наказание „глоба“ в размер на 1000 лева, а в останала част присъдата е потвърдена.

22.02.2017 г., 9.00 ч., зала № 24, наказателно дело № 78/2017 г. (срещу Юсеин Хасан Ахмед, инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Ямбол), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Жанина Начева

Делото е образувано по жалба на Юсеин Хасан Ахмед – инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Ямбол, срещу въззивно решение от 14.12.2016 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъда от 12.09.2016 г. по н.о.х.д. № 174/2016 г. на Окръжен съд – Ямбол.

С присъдата подсъдимият Юсеин Ахмед е признат за виновен да е извършил престъпление по чл. 301, ал. 1 от НК (в качеството си на длъжностно лице е поискал дар, който не му се следва, за да не извърши действие по служба), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на една година и шест месеца, чието изтърпяване е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен срок от три години.

Със същата присъда на подсъдимия са наложени наказания глоба в размер на хиляда лева и лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с държавни контролни функции за срок от три години.

В жалбата са развити доводи за допуснати от съдилищата нарушения на материалния и процесуален закон, като за отстраняването им се иска връщане на делото за ново разглеждане от Апелативен съд – Бургас.

22.02.2017 г., 9.00 ч., зала № 24, наказателно дело № 8/2017 г. (срещу Емил Цанков – бивш кмет на Община Белоградчик), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Галина Захарова

Делото е образувано по касационен протест от прокурор при Апелативна прокуратура –София срещу присъда от 19.10.2016 г. на Апелативен съд – София, с която е отменена присъда от 11.05.2016 г. по н.о.х.д. № 36/2015 г. на Окръжен съд – Монтана. В протеста се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК. Иска се присъдата на Апелативен съд – София да бъде отменена и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

С присъда от 11.05.2016 г. на Окръжен съд – Монтана подсъдимият Емил Цанков е признат за невиновен в това, че в периода 02.01.2008 – 01.10.2010 г. в гр. Белоградчик, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Белоградчик, е превишил властта и правата си с цел да набави за Петя Рускова – управител на МБАЛ „Професор доктор Георги Златарски“ ЕООД, облага, като нарушил разпоредби (за определяне на възнаграждението на управителя) на Наредба № 3 за упражняване правата на собственост от Община Белоградчик върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с решение на Общински съвет Белоградчик, като съдът го оправдал по обвинението за престъпление по чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1, пр. 3 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Със същата присъда подсъдимият е признат за виновен в това, че за периода 10.07.2010 – 01.10.2010 г. в гр. Белоградчик, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Белоградчик, не е положил достатъчно грижи при осъществяване на възложената му работа, като превишил властта и правата си и на основание чл. 219, ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 54 от НК Окръжен съд – Монтана го осъдил на две години лишаване от свобода и две години лишаване от право да заема длъжност в общинска администрация.

С присъдата частично е уважен предявеният от гражданския ищец МБАЛ „Професор доктор Георги Златарски“ ЕООД граждански иск за сумата от 14807,42 лева, представляваща имуществени вреди от деянието.

С присъда № 26/19.10.2016 г. по в.н.о.х.д. № 889/2016 г. на Апелативен съд – София първоинстанционната присъда е отменена в частите, с които Емил Цанков е признат за виновен и осъден за престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като подсъдимият е признат за невиновен и оправдан. Отхвърлен е предявеният от МБАЛ „Професор доктор Георги Златарски“ ЕООД граждански иск като неоснователен и недоказан. Присъдата е потвърдена в останалата й част.

                                                           

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.