02.03.2017 г.

ВКС е готов с доклад от проверка в АСпНС и констатира отклонение от установената в съда практика при определянето на съдебния състав по мерките за неотклонение на Чокови

 

Комисия, назначена със Заповед № 420/22.02.2017 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), в състав: председател – Лозан Панов, председател на ВКС, и членове – Мина Топузова и Бисер Троянов – съдии в Наказателната колегия на ВКС, извърши проверка на организацията и дейността на Апелативния специализиран наказателен съд (АСпНС), като на 02.03.2017 г. представи своя доклад.

Според направените констатации в него разпределението на делата в АСпНС се извърша съобразно Вътрешни правила, утвърдени от председателя на съда. Изборът на съдия докладчик е на случаен принцип, чрез въведената в АСпНС Централизирана система за разпределение на делата. По всяко дело се прилага протокол от разпределението, върху който саморъчно се отбелязва номерът на състава и участващите в него съдии.

Определянето на членовете на съдебния състав не се извършва автоматично. Изборът на докладчик предопределя и участието на съдиите от постоянния му съдебен състав. В случаите на отсъствие или друга причина член от постоянен съдебен състав да участва, замяната му с друг съдия не се извършва на случаен принцип, а по субективна преценка на разпределящия.

При проверката по в.н.ч.д. № 34/ 2017 г. на АСпНС (образувано по реда на чл. 256, ал. 4 във вр. с чл. 341, ал. 2 от НПК по постъпили жалби от защитниците на подсъдимите Ценко Чоков, Мартин Чоков, Иван Тодораков и Димитър Каменов) е констатирано, че изборът на съдия докладчик е извършен на случаен принцип, а определянето на състава е направено според установената в съда практика делото да се разглежда от постоянния състав, чийто член е докладчикът. Според комисията на ВКС замяната на отсъстващия към момента на разпределението член на състава съдия Петя Колева със съдия Даниела Росенова е извършена в отклонение от установената в АСпНС практика. Срокът за произнасяне по образуваното в.н.ч.д., с оглед на правилата за изчисляване на сроковете по чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от НПК, е следвало да изтече до края на работния ден на 13.02.2017 г. В този ден редовният член на състава съдия Колева вече не е била в отпуск, което не сочи на необходимост от замяната й с друг съдия.

В резултат от извършената проверка комисията отправя следните препоръки:

Да се изготвят вътрешни правила за определяне на начина на попълване на непълния ІV състав, за заместване на отсъстващ член – съдия от утвърдените постоянни въззивни състави, както и за начина за определяне на останалите съдии в съставите по мерки за неотклонение. Попълването на съдебния състав и при заместване е удачно да се извърши чрез автоматичен избор между възможните съдии за разпределение. Правилата могат да се съгласуват от Общото събрание на съдиите в Апелативния специализиран наказателен съд и да се оповестят публично на интернет страницата на съда.

Докладът е представен на съдиите от АСпНС от комисията на 02.03.2017 г. и е публикуван в страницата на ВКС – рубрика „За съда”, „Анализи и доклади”.

                                                           

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.