10.03.2017 г.

ВКС върна за ново разглеждане на Апелативен съд – Варна делото срещу Бейсим Шукри – бивш кмет на община Исперих

 

 С Решение № 197/08.03.2017 г. по к.н.о.х.д. № 573/2016 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя изцяло Присъда № 6/18.03.2016 г. по в.н.о.х.д. № 264/2015 г. на Варненския апелативен съд и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

С присъда от 01.04.2014 г. на Разградския окръжен съд Бейсим Шукри е признат за невиновен по обвинението, че в качеството си на длъжностно лице – кмет на община Исперих, е извършил опит за убийство на длъжностно лице при изпълнение на службата му – шофьор на охранително звено при „Северноцентрално държавно предприятие“ (СЦДП) ДП Габрово – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 2 от НК. Подсъдимият е признат за виновен в това, че употребил заплашване, като произвел четири изстрела към ловни надзиратели и шофьор на охранително звено, действащи като органи на власт, с цел да осуети изпълнението на задълженията им по залавянето му като нарушител и бракониер – престъпление по чл. 269, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години, изпълнението на което е отложено за срок от четири години.

С решение от 15.12.2014 г. Варненският апелативен съд отменя изцяло присъдата.

При новото разглеждане на делото с присъда от 30.06.2015 г. подсъдимият е признат за невиновен по посоченото обвинение за опит за убийство. Признат е за виновен в това, че произвел изстрели към ловни надзиратели и шофьор на охранително звено, действащи като органи на власт, като противозаконно им попречил да изпълнят задълженията си по залавянето му като нарушител и бракониер – престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода в размер на две години, отложено за срок от пет години.

С присъда от 18.03.2016 г. Варненският апелативен съд отменя частично присъдата на Разградския окръжен съд и признава подсъдимия за виновен да е извършил опит за убийство на длъжностно лице при изпълнение на службата му – шофьор на охранително звено, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет години. Шукри е признат за виновен да е употребил заплашване, с цел да принуди орган на власт – ловни надзиратели и шофьор, да пропуснат нещо по служба – да осуети задължението им по залавянето му като нарушител и бракониер – престъпление по чл. 269, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода в размер на три години и шест месеца. На подсъдимия е определено да изтърпи най-тежкото от двете наказания – пет години лишаване от свобода.

Мнозинството от съдебния състав на ВКС констатира, че въззивният съд не е изпълнил задълженията си по чл. 13 и чл. 14 от НПК за всестранно, обективно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото. В решението пише, че проведеното разследване по делото не удовлетворява изискванията за всеобхватност, поради което не е довело до изясняване на релевантните факти с необходимата категоричност, на базата на които да се обосноват изводите на съда по правото. Оспорената от защитата валидност на част от доказателствените източници (протоколи за оглед на местопроизшествие) не е била убедително защитена. Част от твърдените от поемните лица, разпитани в качеството на свидетели, факти не са били надлежно проверени, което е довело до това, че редица обстоятелства, имащи пряко отношение към правилното решаване на делото, са останали неизяснени. „Действително касационната инстанция не може да навлиза в съдържателната страна на вътрешното убеждение на съда по същество. Тя обаче може да контролира спазването на процесуалните правила и правилата на формалната логика при извършване оценката на доказателствения материал, въз основа на която се формира вътрешното убеждение и когато констатира порок – да се намеси чрез отмяна на съдебния акт, какъвто е настоящият случай“, категорични са върховните съдии. Те допълват, че в хода на новото разглеждане следва да се отстранят констатираните нарушения: да се проведе пълно и всестранно изследване на обстоятелствата по делото, чрез назначаването на допълнителна съдебно-балистична експертиза; да се извърши преразпит на поемните лица по протокола за оглед на местопроизшествие от 23.02.2013 г.; да се разпита поемното лице Метин Юсуф; да се установят полицейските служители, присъствали на огледите на местопроизшествието и да се разпитат за начина на извършване на процесуално-следственото действие „оглед“; да се изиска справка от водещия разследването за евентуалното наличие на други протоколи за оглед на местопроизшествие, неприложени по делото, като при положителен отговор, протоколите да се приобщят и да се направи преценка на установените с тях обстоятелства. При необходимост да се съберат и други доказателства, след което да се извърши прецизен анализ на всички доказателства и доказателствени средства в тяхната взаимна връзка и съвкупност, да се обсъди и анализира противоречивата информация, съдържаща се в различните доказателствени източници, като по отношение на оспорените от защитата доказателствени средства се изложат съображения за причините, поради които се ползват с доверието на съда, в случай че той ги кредитира.

Решението е подписано с особено мнение от докладчика по делото.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.