10.03.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март

 

16.03.2017 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 222/2017 г. (срещу данъчния инспектор Георги Барашки), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Севдалин Мавров

Във Върховния касационен съд е образувано к.н.д. № 222/2017 г. по касационна жалба на защитника на подсъдимия Георги Барашки срещу въззивно решение № 246/21.10.2016 г. по в.н.о.х.д. № 241/2016 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена първоинстанционната присъда от 02.11.2015 г. по н.о.х.д. № 1143/2014 г. на Окръжен съд – Пловдив. С нея подсъдимият е признат за виновен и осъден по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 304б, ал. 1 от НК (приемане на дар, който не му се следва, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице във връзка със службата му).

В касационната жалба се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание и се прави искане да се отмени решението на Апелативен съд – Пловдив, като подсъдимият да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение или алтернативно делото да се върне за ново разглеждане от въззивната инстанция.

 

20.03.2017 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 105/2017 г. (срещу Анастас Панайотов – бивш старшина I-ва степен), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Елена Авдева

Във ВКС е образувано к.н.д. № 105/2017 г. по касационна жалба на подсъдимия Анастас Панайотов срещу въззивно съдебно решение № 51/23.12.2016 г. по в.н.о.х.д. № 68/2016 г. по описа за 2016 г. на Военно-апелативния съд.

С присъда № 14 от 25.08.2016 г. по н.о.х.д. № 29/2016 г. на Сливенския военен съд подсъдимият Анастас Панайотов е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 202, ал. 1, т. 1 и т. 2 вр. чл. 201 вр. чл. 391, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, а именно – нарушаване уставните правила на вътрешната служба) и осъден, поради което са му наложени следните наказания: „лишаване от свобода“ в размер на две години, изпълнението на което е отложено по реда на чл. 66 от НК за срок от три години, и лишаване на подсъдимия от различни права (да заема определена държавна или обществена длъжност и да упражнява определена професия или дейност) за срок от по две години.

С въззивно решение № 51/23.12.2016 г. по в.н.о.х.д. № 68/2016 г. Военно-апелативният съд потвърждава изцяло осъдителната присъда на първоинстанционния съд.

С касационната жалба се иска отмяна на съдебния акт и оправдаване на подсъдимия.

 

20.03.2017 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 114/2017 г. (срещу Любомир Асенов, Лукас Пиеручи, Георги Георгиев, Красимир Митов и Ивайло Петров за организирана престъпна група), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Галина Тонева

Във ВКС е образувано к.н.д. № 114/2017 г. по жалби на Любомир Асенов, Лукас Пиеручи, Георги Георгиев, Красимир Митов и Ивайло Петров срещу въззивно решение № 31/12.12.2016 г. по в.н.о.х.д. № 87/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което е изменена присъда № 9/24.04.2014 г. по н.о.х.д. № 996/2013 г. на Специализирания наказателен съд.

С присъдата подсъдимите са признати за виновни, както следва:

- Ивайло Петров – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група), чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК (маловажен случай на държане на високорискови наркотични вещества), чл. 244, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК (изготвяне и прокарване в обръщение на неистински платежни инструменти) и по чл. 246, ал. 3 вр. чл. 243, ал. 2 от НК (изготвяне на материали за подправка на платежни инструменти), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на осем години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим и наказание „глоба“ в размер на осемстотин лева;

- Георги Георгиев – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание от три години и шест месеца „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим;

- Красимир Митов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание една година „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим;

- Любомир Асенов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание четири години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим;

- Лукас Пиеручи – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание четири години „лишаване от свобода” при първоначален общ режим.

С решението на Апелативния специализиран наказателен съд извършеното от Ивайло Петров деяние е преквалифицирано от такова по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група) в такова по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група); подсъдимите Митов, Георгиев, Асенов и Пиеручи са оправдани да са участвали в организирана престъпна група, действала на територията на гр. София с ръководител Ивайло Бориславов Петров, както и за времето от началото на месец януари 2011 г. до края на месец септември 2011 г.

Присъдата е изменена и в частта по наложените наказания, намалени както следва:

- Ивайло Петров – общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест години при първоначален строг режим;

- Георги Георгиев – „лишаване от свобода“ за срок от три години;

- Любомир Асенов – „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца;

- Лукас Пиеручи – „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца.

С жалбите на подсъдимите при условията на алтернативност се иска оправдаването им, връщане на делото за ново разглеждане от Апелативния специализиран наказателен съд за отстраняване на съществени нарушения на материалния и процесуалния закон или намаляване на наложените наказания и приложение на института на условното осъждане.

 

24.03.2017 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 117/2017 г. (срещу Недрет Неджибов – публичен изпълнител при Регионална дирекция – Варна на Агенцията за държавни вземания), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Бисер Троянов

Във ВКС е образувано к.н.д. № 117/2017 г. по протест на прокурор от Апелативна прокуратура – Варна срещу въззивно решение № 258/02.12.2016 г. по в.н.о.х.д. № 89/2016 г. на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдена присъда № 109 от 25.11.2015 г. по н.о.х.д. № 948/2015 г. на Окръжен съд – Варна.

С присъдата подсъдимият Недрет Неджибов – публичен изпълнител при Регионална дирекция – Варна на Агенцията за държавни вземания, е признат за невиновен и е оправдан по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (престъпление по служба).

В протеста се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Отправя се искане за отмяна на решението и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

 

27.03.2017 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 198/2017 г. (срещу Янко Янев, Даниел Найденов и Ганчо Ганев), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Татяна Кънчева

Във ВКС е образувано к.н.д. 198/2017 г. по протест и касационни жалби от подсъдимия Даниел Найденов, от защитник на подсъдимия Найденов, от защитник на подсъдимия Янко Янев и от защитник на подсъдимия Ганчо Ганев срещу въззивно решение № 263/07.12.2016 г. на Апелативния съд – Варна, с което първоинстанционната присъда е била потвърдена.

С присъда № 38/17.03.2016 г. по н.о.х.д. № 227/2014 г. на Окръжен съд – Варна са признати за виновни:

- подсъдимият Янко Недков Янев за престъпление по 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, 6, 7 от НК вр. ал. 26, ал. 1 от НК (избягване установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери) и престъпление по чл. 256, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (незаконно получаване от държавния бюджет на парични суми в особено големи размери). На подсъдимия Янев е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 10 месеца, изпълнението на което е отложено с изпитателен срок от 5 години, както и „лишаване от право да упражнява търговска дейност“ за срок от 3 години;

- подсъдимите Даниел Илиев Найденов и Ганчо Данаилов Ганев за престъпление по чл. 311, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (лъжливо документиране). На подсъдимите са наложени наказания „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, изпълнението на които е отложено с изпитателен срок от 3 години.

Със същата присъда подсъдимите Коста Андреев Андреев, Десислава Антонова Янчева, Нели Славова Рашкова, Галина Любомирова Тодорова, Ваня Стоянова Кънчева и Недялка Янкова Димова са признати за невиновни за извършено престъпление по чл. 282, ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (особено тежък случай на престъпление по служба).

В жалбите и протеста се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

С протеста се иска отмяна на потвърдените оправдателни диспозитиви и връщане на делото в тази част за ново разглеждане от друг състав на съда, а с касационните жалби – в алтернативност – оправдаване на подсъдимите, връщане делото за ново разглеждане или намаляване на наложените наказания.

 

29.03.2017 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 192/2017 г. (срещу Огнян Ангелов), І-во наказателно отделение, докладчик: Николай Дърмонски

Във ВКС е образувано к.н.д. № 192/2017 г. по жалба на Огнян Ангелов срещу въззивно решение № 327/19.12.2016 г., постановено по в.н.о.х.д. № 382/2016 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е изменена присъда № 67/24.06.2016 г. по н.о.х.д. № 1447/2016 г. на Окръжен съд – Пловдив.

С присъдата подсъдимият е признат за виновен да е извършил престъпление по чл. 304а във вр. с чл. 304, ал. 1 от НК (дал подкуп на длъжностни лица, които заемат отговорно служебно положение, за да не извършат действия по служба) и престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК (управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда), като за двете престъпления му е наложено общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и „глоба“ в размер на двеста лева.

С въззивното решение Апелативен съд – Пловдив е приел, че деянието по чл. 304а не е довършено, поради което го е преквалифицирал в опит за подкуп. В останалата част присъдата е потвърдена.

С касационната жалба при условията на алтернативност се иска отмяна на въззивното решение и оправдаване на подсъдимия или връщане на делото на Апелативен съд – Пловдив за разглеждането му от друг съдебен състав.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.