16.06.2017 г.

Председателят на ВКС обжалва решението на Съдийската колегия за отмяна на наложеното от него дисциплинарно наказание на съдия от ВКС

            Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) внесе във Върховния административен съд жалба срещу решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по Протокол № 23/06.06.2017 г. за отмяна на наложеното с негова заповед дисциплинарно наказание „забележка“ на съдията от ВКС Светла Чорбаджиева. Според Лозан Панов решението е незаконосъобразно поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, нарушение на материалноправни разпоредби и необоснованост, водещи до несъответствие с целта на закона.

Председателят на ВКС (който като наложил наказанието, не е участвал в гласуването) прилага към жалбата си извлечение от протокола от 06.06.2017 г. от заседанието на колегията, в който няма данни да е изпълнена процедурата по чл. 33, ал. 4 вр. с чл. 320, ал. 6 от ЗСВ – да е спазено императивното изискване за приемане на решението с мнозинство от 8 гласа.

До налагането на дисциплинарното наказание от председателя на ВКС се стига след няколко негови заповеди, свързани със своевременното изготвяне на съдебните актове по обявените за решаване дела във ВКС. То е предшествано от заповед  от 12.01.2017 г., с която на съдията е обърнато внимание за допуснато нарушение във връзка с неизготвяне на съдебни актове и неспазване на инструктивните срокове за разглеждане и решаване на търговски дела. Председателят на ВКС уточнява, че при издаването на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е спазена процедурата по ЗСВ, а наложеното наказание е най-лекото по вид, като при определянето му са съобразени критериите по чл. 309 от ЗСВ – тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на съдията, като са съобразени и обстоятелствата, че става въпрос за изготвяне на съдебни актове по търговски дела на последна инстанция при висока фактическа и правна сложност. Взети са предвид общата натовареност на съдията и няколкократно дадената й възможност и обърнато внимание за изпълнение на служебните й задължения в разумен срок, с оглед на недопускане накърняване на престижа на съдебната власт.  

В жалбата се подчертава, че въпреки становището на Комисията „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ за потвърждаване на наложеното наказание Съдийската колегия по неясни съображения и без да обоснове решението си е отхвърлила предложението за налагане на дисциплинарното наказание и е отменила заповедта. Той напомня, че в ЗСВ има специална процедура, която се развива пред Инспектората към ВСС за разглеждане на заявления на граждани и юридически лица срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. В Закона за отговорността на държавата и общините за вреди е предвидено, че държавата носи отговорност за вредите, причинени от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. „Изострената обществена чувствителност по отношение на бавното съдопроизводство показва, че нарушения на магистрата от този вид са от естество да допринесат за сриването на доверието в съдебната власт и да подкопаят легитимното очакване у гражданите, че тя е източник на законност и справедливост. Това неминуемо отслабва авторитета на правосъдието, с което се накърнява и способността му да оказва възпитателно въздействие върху членовете на обществото“ – пише в жалбата.

 

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.