15.08.2017 г.

Уточнение по повод на неверни твърдения за съдържание на тълкувателно решение на ВКС в материал, излъчен на 15 август 2017 г. в предаването „Здравей, България“ на Нова телевизия

По отношение на тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС) от 20.07.2017 г. не отговарят на истината, направените изявления от събеседниците в репортаж, излъчен на 15 август 2017 г. по Нова телевизия, посветен на възникнали в Област Монтана гражданскоправни спорове, свързани с ползване на земеделски земи.

Споменатото тълкувателно решение на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии (ОСГТК) на ВКС не разглежда въпроси, свързани със сключване на договор за наем от несобственик, каквито внушения са направени в излъчения материал.

Върховният касационен съд не може да отговаря за неправилна и произволна интерпретация на тълкувателните му актове.

С Тълкувателно решение № 2/2015 от 20.07.2017 г. по тълкувателно дело № 2/2015 г. Общото събрание на съдиите от Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд е уеднаквило съдебната практика по три въпроса, по които е установено противоречиво тълкуване и прилагане на закона, а именно:

1. Приложимо ли е и при какви предпоставки вписването на основание чл.27, ал.2 ЗАЗ на прекратяване на договор за аренда със срок до 10 години, поради едностранното му извънсъдебно разваляне при неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от 3 месеца съгласно чл.28, ал.1, във връзка с чл.27, ал.1, т.2 от Закона за арендата в земеделието?

2. Действителен ли е договор за наем, към който са приложими разпоредбите на ЗЗД, ако същият е с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя, с оглед наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обектите, посочени в чл.1, ал.3 от специалния Закон за арендата в земеделието?

3. Сключен не в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно ползване на земеделска земя, конвертира ли се в действителен договор за наем на същата?

С приетото единодушно тълкувателно решение на тези въпроси е дадено следното задължително тълкуване:

1. Вписването, предвидено в чл.27, ал.2 от Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ), е приложимо на общо основание при прекратяване на договор за аренда със срок до 10 години поради извънсъдебното му разваляне при неизпълнение на задължението за арендно плащане с повече от три месеца, съгласно чл.28,ал.1, изр.първо във вр. с чл.27,ал.1,т.2 ЗАЗ. За предвиденото в чл.27,ал.2 ЗАЗ вписване на прекратяването - развалянето на арендния договор на основанието по чл.28,ал.1, изр.първо ЗАЗ, е необходимо пред съдията по вписванията да се представи актът /писменият документ/, материализиращ изявлението за разваляне на договора по причина забава в плащанията на арендната вноска повече от три месеца и да се удостовери достигането му до адресата. Прекратяването на арендния договор се регистрира в съответната общинска служба по земеделие след вписването му в службата по вписванията. Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а, ал.1 от Правилника за вписванията, е тази по т.6 ТР № 7/2012г. от 25.04.2013г. на ОСГТК на ВКС.

2. Договорът за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя, към който са приложими разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, е действителен, независимо от наличието на специална законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обекти, посочени в чл.1, ал.3 от специалния ЗАЗ.

3. Сключеният не в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно ползване на земеделска земя, се конвертира в действителен договор за наем, ако са налице предпоставките за конверсията.

Решението с мотивите е достъпно в страницата на Върховния касационен съд в интернет, рубрика „Тълкувателни дела”.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.