22.08.2017 г.

ВКС остави в сила решение на Софийския апелативен съд по делото срещу Методи Таранов, Стефан Стефанов, Първан Костадинов и Александър Йотов за квалифицирана контрабанда (чл.242, ал.1, б.“в“ и б.“д“ от НК)

С решение № 176/22.08.2017 г. по наказателно дело № 302/2017 г. на Второ наказателно отделение тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решение № 500 от 02.12.2016 г., постановено по в.н.о.х.д. № 433/2015 г. по описа на Софийския апелативен съд. Решението не подлежи на обжалване.

Делото пред ВКС е образувано по касационен протест на Апелативна прокуратура София, с който се иска отмяна на горепосоченото решение на Софийския апелативен съд и решаване на делото по същество, като се признаят подсъдимите Методи Таранов, Стефан Стефанов, Първан Костадинов и Александър Йотов за виновни по повдигнатите им в обвинителния акт обвинения и да им бъдат наложени наказания „лишаване от свобода“ и „глоба“.

С решение № 500 от 02.12.2016 г. Софийският апелативен съд отменя присъда от 08.11.2007 г. по н.о.д.х № 1662/2007 г. на Софийския градски съд в частта, с която подсъдимият Методи Таранов е признат за невинен и на основание чл.304 от НПК е оправдан изцяло по повдигнатите срещу него обвинения да е извършил две престъпления по чл.242, ал.1, б. „в“ и б. „д“ от НК (контрабанда на стоки и предмети за търговски цели в големи размери от длъжностно лице, което е в непосредствена връзка с митническата служба), като производството по отношение на него е прекратено. В останалата й, невлязла в сила част, с която подсъдимите Стефан Стефанов, Първан Костадинов и Александър Йотов са признати за невинни и оправдани по повдигнатите им обвинения в извършване на престъпления по чл. чл.242, ал.1, б. „в“ и б. „д“ от НК, първоинстанционната присъда е потвърдена.

Тричленният състав на ВКС намира, че депозираният касационен протест е допустим, но е неоснователен. Върховните съдии считат, че при проведеното трето по ред въззивно производство не са допуснати процесуални нарушения, които да дадат основания за отмяна на проверявания съдебен акт. Според тях въззивната инстанция е оценила доказателствените материали по делото стриктно съобразно изискванията на чл.13, чл.14 и чл.107, ал. 5 от НПК, както и в съответствие с указанията, дадени в решенията на ВКС при предходните разглеждания на делото. Поради това не са налице пороци в доказателствената дейност, които да доведат до съмнение в изводите на съда за това, че въз основа на наличните по делото и обективно възможните да бъдат събрани доказателствени източници не може да се установи по категоричен и безспорен начин осъществяването както на обективните, така и на субективните признаци на състава на инкриминираните престъпления на подсъдимите Стефанов, Таранов, Костадинов и Йотов.

Върховните съдии приемат, че въззивната инстанция обосновано е стигнала до единствения възможен извод за това, че подсъдимите не могат да бъдат осъдени по предявените им обвинения, поради което не е допуснала нарушения на материалния закон - т.е. не е налице касационно основание по чл. 348 ал. т.1 от НПК.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.