12.10.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври

18.10.2017 г., 9.00 ч., зала № 24 – дело № 407/2017 г. (делото е срещу Петър Стоянов, Янко Попов, Георги Вълев и Васил Костов, т. нар. дело Килърите), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Татяна Кънчева

Във ВКС е образувано к.н.д. № 407/2017 г. по касационни жалби на подсъдимите Петър Стоянов, Георги Вълев, Васил Костов и Янко Попов, подадени чрез техните защитници, срещу въззивната присъда по в.н.о.х.д. № 184/2015 г. на Варненския апелативен съд. С нея:

- спрямо подсъдимия Райчо Стойнев е отменена присъда № 29 от 20.12.2012 г. на Окръжен съд – Шумен, с която е признат за виновен в съучастие като помагач с Георги Вълев, Петър Стоянов, Васил Костов, Георги Георгиев, Янко Попов и Владимир Филев, умишлено да е улеснил Владимир Филев да умъртви Румен Рачев – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 4 от НК, и той е признат за невиновен по това обвинение;

- спрямо подсъдимия Янко Попов е изменена първоинстанционната присъда, с която е признат за виновен в това, че в съучастие като помагач с Георги Вълев, Петър Стоянов, Васил Костов, Георги Георгиев, Райчо Стойнев и Владимир Филев умишлено да е улеснил Владимир Филев да умъртви Румен Рачев – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 4 от НК (убийство, извършено по начин, опасен за живота на мнозина, с користна цел, предумишлено и от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група), и е осъден на 17 години лишаване от свобода, като с новата въззивна присъда подсъдимият Янко Попов е оправдан по отношение на квалифициращото обстоятелство користна цел (чл. 116, ал. 1, т. 7 от НК) и е намален срокът на наложеното му наказание „лишаване от свобода“ от 17 на 10 години;

- спрямо подсъдимите Петър Стоянов, Васил Костов и Георги Вълев е била потвърдена присъдата на Окръжен съд – Шумен, с която:

- подсъдимият Петър Стоянов е признат за виновен в съучастие като подбудител с Георги Вълев като подбудител, Васил Костов като подбудител и помагач и Владимир Филев като извършител, умишлено да е склонил Васил Костов умишлено да склони Владимир Филев умишлено да умъртви Петър Лупов – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 от НК (убийство, извършено с користна цел, предумишлено и от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група), и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“;

- подсъдимият Петър Стоянов е признат за виновен в съучастие като подбудител с Георги Вълев като подбудител, Васил Костов като подбудител и помагач, Янко Попов, Георги Георгиев и Райчо Стойнев като помагачи и Владимир Филев като извършител умишлено да е склонил Васил Костов умишлено да склони Владимир Филев умишлено да умъртви Румен Рачев – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 от НК (убийство, извършено по начин, опасен за живота на мнозина – чрез употреба на огнестрелно оръжие, с користна цел, предумишлено и от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група), и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“, като на основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът е определил на подсъдимия Петър Стоянов едно общо най-тежко наказание „доживотен затвор без право на замяна“;

- подсъдимият Васил Костов е признат за виновен в съучастие като подбудител и помагач с Георги Вълев като подбудител, Петър Стоянов като подбудител и Владимир Филев като извършител умишлено да е склонил Владимир Филев умишлено да умъртви Петър Лупов и умишлено е улеснил извършването на престъплението по чл. 116, ал. 1, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“;

- подсъдимият Васил Костов е признат за виновен в съучастие като подбудител и помагач с Георги Вълев като подбудител, Петър Стоянов като подбудител, Янко Попов, Георги Георгиев и Райчо Стойнев като помагачи и Владимир Филев като извършител, умишлено да е склонил Владимир Филев умишлено да умъртви Румен Рачев и умишлено е улеснил извършването на престъплението по чл. 116, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“, като на основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът е определил на подсъдимия Васил Костов едно общо най-тежко наказание „доживотен затвор без право на замяна“;

- подсъдимият Георги Вълев е признат за виновен в съучастие като подбудител с Петър Стоянов като подбудител, Васил Костов като подбудител и помагач и Владимир Филев като извършител, умишлено да е склонил Петър Стоянов умишлено да склони друго лице умишлено да умъртви Петър Лупов – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 7, т. 9 и т. 10, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 3 от НК, и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“;

- подсъдимият Георги Вълев е признат за виновен в съучастие като подбудител с Петър Стоянов като подбудител, Васил Костов като подбудител и помагач, Янко Попов, Георги Георгиев и Райчо Стойнев като помагачи и Владимир Филев като извършител умишлено да е склонил Петър Стоянов умишлено да склони друго лице умишлено да умъртви Румен Рачев – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 10, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 3 от НК, и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“, като на основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът е определил на подсъдимия Георги Вълев едно общо най-тежко наказание „доживотен затвор без право на замяна“.

Делото „Килърите“ постъпва за втори път във ВКС, след като с Решение № 493 от 15.06.2015 г. по н.д. № 1559/2014 г. частично е била отменена присъдата по в.н.о.х.д. № 194/2013 г. на Варненския апелативен съд само в частта, която е предмет на настоящото касационно производство, и делото е било върнато за ново разглеждане на второинстанционния съд.

С касационните жалби на подсъдимите Петър Стоянов, Георги Вълев, Васил Костов и Янко Попов, подадени чрез техните защитници, се иска отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно оправдаването им или намаляване на размера на наложеното на подсъдимия Попов наказание, като се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания.

 

18.10.2017 г., 9.00 ч., зала № 22 – дело № 922/2017 г. (делото е срещу Николай Русинов за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина), І-во наказателно отделение, докладчик: Николай Дърмонски

Във ВКС е образувано к.н.д. № 922/2017 г. по касационен протест и 4 броя касационни жалби – на подсъдимия Николай Русинов, на защитниците на подсъдимия и на частните обвинители и граждански ищци, срещу решението от 30.05.2017 г. по в.н.о.х.д. № 711/2016 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е изменена присъдата от 20.10.2014 г. по н.о.х.д. № 5716/2012 г. на Софийския градски съд (СГС).

Делото постъпва за втори път във Върховния касационен съд, след като с Решение № 452/04.07.2016 г., постановено по к.н.д. № 1497/2015 г., ВКС отменя решението от 30.07.2015 г. на САС по в.н.о.х.д. № 264/2015 г. и делото е върнато за ново разглеждане на същия съд от друг състав от стадия на съдебното заседание.

С присъдата на СГС подсъдимият Николай Русинов е признат за виновен в това, че на 09.07.2011 г. в гр. София, в северозападната част на парк „Борисова градина“, в съучастие като съизвършител с неустановени по делото лица, умишлено е умъртвил другиго – Яна Кръстева, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за което му е наложено наказание „доживотен затвор“.

Осъден е да заплати на частните обвинители и граждански ищци сумата от по 150 000 лева, представляваща обезщетение за причинените в резултат от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 10.07.2011 г.

С новото въззивно решение присъдата е изменена в частта, с която подсъдимият е признат за виновен в това да е извършил деянието в съучастие с неустановени по делото лица (правната квалификация по чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК) и с особена жестокост (правната квалификация по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3 от НК), като е признат за невиновен и оправдан в тази част от повдигнатото му обвинение.

Присъдата е изменена и в частта относно наказанието, като наложеното от Софийския градски съд наказание „доживотен затвор“ е заменено с наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. С решението е определен първоначален строг режим за изтърпяване на наказанието. В останалата част присъдата е потвърдена.

С протеста се навеждат доводи в подкрепа и на трите касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на закона, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на решението в оправдателната част относно квалифициращия признак „особена жестокост“ и в частта, с която е заменено наказанието от „доживотен затвор“ на 20 години „лишаване от свобода“ и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

В касационната жалба на частните обвинители и граждански ищци се излагат съображения за наличието на всички касационни основания и се иска отмяна в частта, с която подсъдимият е оправдан, както и в частта, засягаща вида на наказанието, и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

В жалбата на подсъдимия Николай Русинов се сочат всички касационни основания и се иска отмяна на решението на САС и връщане на делото на фазата на досъдебното производство.

В депозираната касационна жалба от страна на защитниците на подсъдимия се твърди, че са налице основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и съществени нарушения на процесуалните правила. Иска се при условията на алтернативност оправдаване на подсъдимия или отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане на въззивния съд, или връщане на делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане.

По делото е постъпила и касационна жалба от конституираната като защитник по реда на чл. 91, ал. 2 от НПК майка на подсъдимия, която преповтаря искането, изложено в жалбата на подсъдимия, и претендира отмяна на решението на въззивния съд и връщане на делото на фазата на досъдебното производство.

 

23.10.2017 г., 9.00 ч., зала № 22 – дело № 946/2017 г. (делото е срещу Златомир Иванов, Ивайло Борисов, Златко Гочев, Стефан Грозданов, Петър Цветанов, Тодор Цветанов, Тихомир Стоянов, Кристиян Лалев, Добромир Добрев и Галин Лазаров), І-во наказателно отделение, докладчик: Спас Иванчев

Във ВКС е образувано касационно наказателно дело № 946/2017 г. по протест на прокурор от Апелативната специализирана прокуратура, както и по жалби на седем от общо десетимата подсъдими, а именно: Тихомир Стоянов, Стефан Грозданов, Кристиян Лалев, Петър Цветанов, Добромир Добрев, Галин Лазаров и Тодор Цветанов, срещу въззивното решение от 03.07.2017 г. по в.н.о.х.д. № 304/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с което е изменена присъда от 30.05.2016 г. по н.о.х.д. № 466/2015 г. на Специализирания наказателен съд (СНС) в частта относно определения режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ по отношение на подсъдимите Стефан Грозданов и Тодор Цветанов, а в частта относно определяне мястото на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ от подсъдимите Стефан Грозданов, Петър Цветанов, Тодор Цветанов, Добромир Добрев и Галин Лазаров, е отменена. В останалата й част присъдата е потвърдена.

С първоинстанционната присъдата част от подсъдимите са признати за виновни, както следва:

- Стефан Грозданов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група (ОПГ), за което му е наложено наказание от 5 години „лишаване от свобода“;

- Петър Цветанов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ), за което му е наложено наказание от 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“;

- Тодор Цветанов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ), за което му е наложено наказание от 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода“;

- Тихомир Стоянов – за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 вр. ал. 5 от НК (държане на високорисково наркотично вещество), за което му е наложено наказание глоба в размер на 1 000 лева;

- Кристиян Лалев – за извършени престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ) и по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение на високорискови наркотични вещества), за които му е определено общо най-тежко наказание от 3 години „лишаване от свобода“, изпълнението на което е отложено за срок от 5 години, и е присъединено частично наказанието глоба в размер на 1 000 лева;

- Добромир Добрев – за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 1, пр. 1, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение на високорискови наркотични вещества), за което му е наложено наказание от 6 години „лишаване от свобода“ и глоба в размер на 10 000 лева;

- Галин Лазаров – за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 1, пр. 1, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение високорискови наркотични вещества), за което му е наложено наказание от 4 години „лишаване от свобода“ и глоба в размер на 10 000 лева.

С първоинстанционната присъдата част от подсъдимите са признати за невиновни и са оправдани изцяло по повдигнатите им обвинения, както следва:

- Златомир Иванов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на ОПГ) и за престъпление по чл. 206, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1 от НК (противозаконно присвояване на чужда движима вещ);

- Ивайло Борисов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ);

- Златко Гочев – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ);

- Тихомир Стоянов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ);

- Добромир Добрев – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ), за престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение на високорискови наркотични вещества) по отношение на част от иззетите наркотични вещества, както и за престъпление по чл. 339, ал. 1, пр. 2, алт. 2 и алт. 6 от НК (държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси);

- Галин Лазаров – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ);

В протеста се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложените наказания. Отправя се искане за отмяна на решението и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

В касационните жалби на подсъдимите се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложените наказания. Отправят се искания за отмяна на решението и за тяхното оправдаване по престъпленията, за които е ангажирана наказателната им отговорност, алтернативно за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд или за намаляване на наложените наказания.

 

24.10.2017 г., 9.00 ч., зала № 23 – дело № 888/2017 г. (делото е срещу Николай Стефанов – бивш съдия в Районен съд – Русе), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Даниела Атанасова

Във ВКС е образувано наказателно дело № 888/2017 г. срещу Николай Стефанов – бивш съдия в Районен съд – Русе, по касационен протест на прокурор при Апелативната прокуратура – София и касационна жалба на частния обвинител срещу въззивната присъда от 18.10.2016 г. по в.н.о.х.д. № 804/2016 г. на Софийския апелативен съд (САС). С нея е отменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 2574/2015 г. на Софийския градски съд, с която подсъдимият Николай Стефанов е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 302, т. 1, б. „а“ вр. чл. 301, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК (искане на подкуп и опит да се приеме такъв от съдия) и осъден, като наложените наказания са „лишаване от свобода“ в размер на три години, изпълнението на което е отложено по реда на чл. 66 от НК за срок от пет години, „глоба“ в размер на 3000,00 лева и лишаване от различни права (да заема магистратска длъжност в съдебната власт и да упражнява юридическа професия) за срок от по три години, и е постановена нова присъда, с която на основание чл. 304 от НПК е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение.

Настоящото касационно производство е второ по ред, като с Решение № 33/08.02.2017 г., постановено по к.н.д. № 25/2017 г., Върховният касационен съд е отменил въззивната присъда от 18.10.2016 г. по в.н.о.х.д. № 804/2016 г. на САС и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда от стадия по допускане на доказателствата, поради допуснато абсолютно нарушение на процесуалните правила.

С касационния протест се иска отмяна на оправдателната присъда на второинстанционния съд и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, поради допуснати нарушения на материалния закон и на процесуалните правила.

С касационната жалба, подадена от частния обвинител, се релевират касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК – нарушения на материалния закон и съществени процесуални нарушения, като се прави искане за отмяна на присъдата на САС и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

 

25.10.2017 г., 9.00 ч., зала № 24 – дело 923/2017 г. (делото е срещу Александър Методиев – народен представител), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Галина Захарова

Във ВКС е образувано к.н.д. № 923/2017 г. по касационна жалба на защитниците на подсъдимия Александър Методиев срещу въззивната присъда от 07.06.2017 г. по в.н.о.х.д. № 370/2017 г. на САС, с която частично е отменена първоинстанционната присъда от 16.01.2017 г. по н.о.х.д. № 4042/2016 г. на Софийския градски съд.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Александър Методиев е признат за виновен в това, че на 01.05.2016 г. в град Костенец противозаконно пречил на органи на властта – полицаи от автопатрул, да изпълнят задълженията си – престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание от 6 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено с изпитателен срок от 3 години. Подсъдимият е признат и за виновен в това, че на 01.05.2016 г. в гр. Костенец извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, за което е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лв.

С обжалваната въззивна присъда е отменена първоинстанционната в частта, с която подсъдимият е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба“ за престъплението по чл. 325, ал. 1 от НК, като вместо това е осъден на 6 месеца лишаване от свобода и обществено порицание. На основание чл. 23, ал. 1 от НК е наложено едно общо най-тежко наказание от 6 месеца лишаване от свобода за престъпленията по чл. 270, ал. 1 от НК и чл. 325, ал. 1 от НК, изпълнението на което е отложено с изпитателен срок от 3 години. Към така определеното общо наказание е присъединено и наказанието обществено порицание.

В касационната жалба се правят оплаквания за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Отправя се искане за отмяна на атакуваната присъда и оправдаване на подсъдимия.

 

31.10.2017 г., 9.00 ч., зала № 23 – дело № 535/2017 г. (делото е срещу Йорданка Георгиева, Георги Герджиков и Надя Вълчева – Манчева – служители в Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Регионален технически инспекторат“ – Варна), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Валя Рушанова

Във ВКС е образувано к.н.д. № 535/2017 г. срещу подсъдимите Йорданка Георгиева, Георги Герджиков и Надя Вълчева – Манчева по касационен протест на прокурор от Апелативната прокуратура – Варна срещу въззивното решение от 09.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № 436/2016 г. на Апелативен съд – Варна. С него е потвърдена първоинстанционната присъда от 04.11.2015 г. по н.о.х.д. № 1270/2015 г. на Окръжен съд – Варна, с която подсъдимите са признати за виновни и осъдени по повдигнатите им обвинения за извършени престъпления, съответно за Георгиева по чл. 302, т. 2 и т. 4, б. „а“ вр. чл. 301, ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за Герджиков – по чл. 302, т. 2 и т. 4, б. „а“ вр. чл. 301, ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК и по чл. 210, ал. 1, т. 1 от НК, за Велчева – Манчева – по чл. 302, т. 2 и т. 4, б. „а“ вр. чл. 301, ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (подкуп, извършен от лице, което заема отговорно служебно положение, чрез изнудване посредством злоупотреба със служебното положение и в големи размери).

В касационния протест се изтъкват доводи за допуснати нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания на подсъдимите, като се правят искания да се отмени решението на Апелативен съд – Варна в частта относно размера на наложените наказания и делото в тези части да се върне за ново разглеждане.

Настоящото касационно производство е второ поред, като с Решение № 186 от 27.10.2016 г., постановено по к.н.д. № 551/2016 г., Върховният касационен съд е отменил въззивното решение на Варненския апелативен съд, с което е било потвърдена присъдата на Окръжен съд – Варна, и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Варна от стадия на съдебното заседание, поради допуснато абсолютно нарушение на процесуалните правила.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.