16.10.2017 г.

Председателят на ВКС обжалва решението на Съдийската колегия да не наложи наказание на Даниела Врачева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) подаде до Върховния административен съд (чрез Висшия съдебен съвет) жалба срещу решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по Протокол № 41/10.10.2017 г., т. 4, с което не е наложено дисциплинарно наказание на съдия Даниела Врачева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

В жалбата си Лозан Панов пише, че със заповед от 22.02.2017 г. е възложил проверка на организацията и дейността на АСНС, резултатите от която са обективирани в доклад, приложен по дисциплинарната преписка, с извод за допуснати отклонения от приложението на принципа за случайно разпределение на делата в АСНС и в частност – по в.н.ч.д. № 34/2017 г. То е образувано по жалби от защитниците на подсъдимите Ценко Чоков, Мартин Чоков, Иван Тодораков и Димитър Каменов срещу определение на Специализирания наказателен съд (СНС), с което е оставено без уважение искане за изменение на мерките им за неотклонение в по-леки. С определение от 13.02.2017 г. съдебният състав на АСНС е отменил атакуваното определение на СНС, като е изменил мерките за неотклонение „задържане под стража“ на подсъдимите в по-леки: „домашен арест“ за Мартин Чоков, „парична гаранция“ в размер на 10 000 лв. за Ценко Чоков и „парична гаранция“ в размер по 5 000 лв. за Иван Тодораков и Димитър Каменов.

Делото е постъпило в АСНС на 06.02.2017 г., като поради отпуск на председателя на АСНС Даниела Росенова и на заместник-председателя Петя Колева със заповед от 02.02.2017 г. изпълнението на функциите на председател на АСНС е възложено на съдия Даниела Врачева, като на нея е предоставено и право да ползва електронния подпис на председателя на съда. Изборът на докладчик по делото е извършен на 06.02.2017 г. автоматично, на случаен принцип, а в протокола за избор на съдия докладчик като разпределящ е посочена Даниела Росенова, макар че разпределението фактически е извършено от съдия Врачева с електронния подпис на председателя на съда. От избора на докладчик са изключени съдиите, намиращи се в платен годишен отпуск. В резултат на проведения автоматично избор за съдия докладчик е определена съдия Даниела Врачева, а върху протокола от избора на съдия докладчик съдия Врачева е определила чрез саморъчно вписване състава, който следва да разгледа делото – I състав, с председател Даниела Росенова и членове Димчо Георгиев и Даниела Врачева – докладчик (въпреки че със заповед на председателя № 63/21.10.2015 г. са сформирани четири съдебни състава, като Първи състав се състои от съдиите Петя Колева, Димчо Георгиев и Даниела Врачева). Произнасянето по образуваното дело, с оглед правилата за изчисляване на сроковете по чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от НПК, е следвало да бъде до края на работния ден на 13.02.2017 г., в който ден редовният член на състава съдия Колева вече не е била в отпуск, което не сочи на необходимост от замяната й с друг съдия.

В жалбата на председателя на ВКС пише, че с обжалваното решение Съдийската колегия е приела, че не са налице предпоставките за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съдия Врачева, без да вземе предвид становището на дисциплинарния състав, с което се предлага да се наложи на съдия Даниела Врачева дисциплинарно наказание за извършено нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ. „По дисциплинарното дело е доказано, че от страна на съдия Врачева е осъществен съставът на дисциплинарно нарушение – действие, което накърнява престижа на съдебната власт, изразяващо се в допуснато нарушение на изискванията за случайно разпределение на делата при определяне на член на съдебния състав по в.н.ч.д. № 34/2017 г. в изпълнение на възложените й функции на административен ръководител на АСНС. Разпределението на посоченото наказателно дело е извършено при неясни критерии, в отклонение от установения ред – делото да се разгледа от постоянния състав на определения докладчик, като съдия Врачева е определила член на състава, без да съобрази установения в чл. 9 от ЗСВ принцип на случайния подбор, с което си действие е накърнила престижа на съдебната власт и е извършила дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ. В мотивите на решението си дисциплинарният състав, като е предложил да бъде наложено дисциплинарно наказание за допуснатото дисциплинарно нарушение, е изложил съображения, че съдия Врачева не е разполагала с правомощието да променя постоянните състави на АСНС, определени със заповед на председателя, нито да определя други съдии като членове на състави, извън регламентираните такива“ – припомня Лозан Панов. Той пише още, че липсата на гаранции за приложението на основни принципи в правораздавателната дейност, включително при разпределението на делата на принципа на случайния подбор, накърнява изискването за прозрачност и справедливост на съдебния процес – основни права и свободи на човека съгласно разпоредбата на чл. 6 ЕКПЧОС, регламентираща правото на страните на справедлив съдебен процес, в разумен срок, от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.

„В качеството ми на предложител, като по-горестоящ административен ръководител и председател на Върховния касационен съд, който съгласно конституционно установеното си правомощие осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища, приемам за недопустимо подобни практики, свързани с накърняване на принципа на чл. 9 от ЗСВ, да останат без надлежна санкция“ – пише в жалбата Лозан Панов. Според него решението на Съдийската колегия следва да бъде отменено, а дисциплинарното дело да бъде да бъде върнато на Съдийската колегия на ВСС със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.