16.10.2017 г.

Председателят на ВКС нареди проверка на организацията на дейността на Софийския апелативен съд

Със своя заповед от 16.10.2017 г. председателят на Върховния касационен съд назначи комисия, която да извърши проверка на организацията на дейността на Софийския апелативен съд (САС) по повод на издадената от председателя на САС Заповед № А-1198 от 04.10.2017 г. Комисията трябва да повери следното:

1. Спазен ли е принципът на случаен подбор по чл. 9 от ЗСВ при разпределението на търговско дело № 2632/2017 г. по описа на САС?

2. Приети ли са правила за случайно разпределение на делата?

3. Съобразени ли са правилата с приетата с решение на ВСС Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища?

4. Как са определени съдиите и съдебните състави в Софийския апелативен съд по отделения и колегии?

5. Да се извърши проверка по изнесените в заявление на съдия Милен Василев факти и обстоятелства, като се изясни от какво е обусловена необходимостта от преместването му в друг състав и спазени ли са разпоредбите на Закона за съдебната власт.

6. Каква е практиката при упражняване на правомощието на председателя на съда по чл. 106, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, съответно кои състави председателства съдия Даниела Дончева? В какви хипотези се е налагала необходимост председателят на съда да замества съдии?

7. Има ли взето решение към 04.10.2017 г. на Общото събрание на съдиите на Софийския апелативен съд за определяне на броя и съставите на отделенията съгласно чл. 104, ал. 2, вр. с чл. 85, ал. 3, т. 1 ЗСВ? В този смисъл допуснати ли са нарушения и противоречи ли Заповед № А-1198 от 04.10.2017 г. на императивните разпоредби на Закона за съдебната власт?

8. При установяване на нарушения или несъответствия да бъдат дадени препоръки, с оглед преодоляване на евентуално констатирани слабости.

В заповедта е посочено, че при извършване на проверката, с оглед изпълнение на възложените задачи, комисията трябва да проведе събеседване със съдиите от Софийския апелативен съд.

Проверката следва да бъде извършена в периода от 18.10.2017 г. до 25.10.2017 г., като в едноседмичен срок от приключването й за резултатите от нея трябва да бъде представен писмен доклад.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.