27.10.2017 г.

Пленумът на ВКС изрази положително становище за съдия Светла Димитрова, предложена от председателя на съда за негов заместник и ръководител на Гражданската колегия

На свое заседание, проведено на 27 октомври 2017 г., Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) отложи обсъждането на т. 1 от дневния ред – „Проект на искане до Конституционния съд на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)“, с оглед на гласуваните днес от Народното събрание изменения и допълнения на ЗСВ.

По отношение на т. 2 от дневния ред – „Проект на искане до Конституционния съд на Република България за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международните договори, по които Република България е страна, на разпоредбите на чл. 127, ал. 1, предложения предпоследно и последно и на чл. 411а, ал. 1, т. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, приети със ЗИДНПК“, Пленумът на Върховния касационен съд гласува мандат на Аналитичното звено на Наказателната колегия на ВКС за допълване на искането.

В рамките на т. 3 от дневния ред – „Изслушване на кандидат за заместник на председателя и ръководител на Гражданската колегия на ВКС по реда на чл. 111, ал. 2, т. 3 от Закона за съдебната власт“, Пленумът на ВКС изслуша съдия Светла Димитрова – председател на Трето гражданско отделение, предложена от председателя на Върховния касационен съд. Върховните съдии изразиха своето положително становище за съдия Димитрова със 67 гласа „за“, 9 „против“ и 2 „въздържал се“, като на заседанието присъстваха 81 съдии.

Пленумът изслуша и предложените по реда на чл. 111, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт кандидати съответно за председател на Трето наказателно отделение – съдия Красимир Харалампиев, и за председател на Второ наказателно отделение – съдия Галина Захарова.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.