02.11.2017 г.

Комисията, назначена от председателя на ВКС за извършване на проверка в Софийския апелативен съд, констатира нарушение на принципа на случайния подбор

Комисията, назначена със Заповед № 2510/16.10.2017 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), извърши проверка на организацията на дейността на Софийския апелативен съд (САС) по повод на издадената от председателя на САС Заповед № А-1198/04.10.2017 г. Изготвеният от комисията доклад е публикуван в страницата на ВКС в интернет.

Търговско дело № 2632/2017 г. е образувано по въззивни жалби срещу решение на Кюстендилския окръжен съд по т. д. № 57/2016 г., с което са отхвърлени предявените от „Н. к. и.“ АД против „Е.“ ЕООД (в несъстоятелност) установителни искове за вземания в общ размер 102 229 519,75 лв. Комисията констатира, че по делото са приложени два протокола за извършено електронно разпределение. В доклада се уточнява, че трети протокол не е приложен. Според представена допълнително извадка от История на съдийските назначения по Автоматизираната система за управление на делата на САС на 05.10.2017 г. в 10:52:07 ч. е извършено ръчно преразпределение на делото, въз основа на което разпределеният съдия Милен Василев е заменен със съдия Даниела Дончева. Като причина за преразпределението, което не е отразено в сървъра на ВСС, е посочена Заповед № А-1198/04.10.2017 г.

Комисията на ВКС констатира, че разпределението на съдиите от САС по отделения е извършено със заповед на административния ръководител № А-852/16.10.2012 г. въз основа на решение на Общото събрание на съдиите, взето на 11.10.2012 г. Няма взето решение от Общото събрание на съдиите в Апелативен съд – София за преместване на съдия Даниела Дончева за съдия в Търговското отделение на съда. С посоченото решението от 11.10.2012 г. тя е определена за съдия в Гражданското отделение. От какво е обусловена необходимостта от преместването на съдия Милен Василев в друг състав на Търговското отделение комисията не може да установи от самата заповед, с което това е извършено. Мотивите, които се съдържат в нея, нямат пряко отношение към преместването на съдия Василев. Комисията на ВКС приема, съобразно изложеното в доклада си, че при издаването на Заповед № А-1198/04.10.2017 г. не е спазена разпоредбата на чл. 9 от ЗСВ. Делата на преместения от един състав на Търговското отделение на САС в друг състав на същото отделение съдия са преразпределени „ръчно“, без да е спазен принципът на случайния подбор.

В доклада пише още, че извън решението на Общото събрание от 11.10.2012 г. няма взето друго решение за определяне на броя и съставите на отделенията. Съставите на отделенията са определяни със заповеди на административния ръководител, а не с решения на Общото събрание на съдиите. Отговорът на въпроса дали това противоречи на императивни разпоредби от ЗСВ комисията приема, че е от компетентността на ВСС.

Комисията отправя препоръка за промяна на т. 20 от Вътрешните правила за случайно разпределение на делата, според която административният ръководител или негов заместник издава писмена заповед, с която определя заместващия съдия. Според върховните съдии това правило трябва да бъде относимо само при временно отсъствие на съдията докладчик или на друг член на състава. В случаите, когато отсъствието е продължително или постоянно, спазването на принципа за случаен подбор трябва да бъде гарантирано. Комисията препоръчва също да се използва съгласувателната функция на Общото събрание по т. 4.1.4 от Единната методика преди утвърждаване на вътрешните правила. Върховните съдии препоръчват и да се изиска становище от Общото събрание за утвърждаване на критерии, при които съдия може да бъде преместен от едни в друг състав на същото отделение и правила, по които това да става.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.