03.11.2017 г.

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос за приложението на чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ – прекратяване на трудов договор, когато работник/служител не притежава необходимото образование или професионална квалификация

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 4/2017 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС (ОСГК) на тълкувателно решение по материалноправния въпрос: „Ако при сключване на трудов договор работникът не отговаря на въведените от работодателя образователни и квалификационни изисквания за заемане на определена длъжност и работодателят знае това, но въпреки това го назначава на работа, а в последствие го уволнява на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, налице ли е основание за признаване на уволнението за незаконно?“

Тълкувателното дело е образувано след като с определение по гр. д. № 970/2017 г. състав на Трето гражданско отделение на ВКС е спрял производството по делото и е предложил на ОСГК да постанови тълкувателно решение по поставения въпрос. Съдебният състав посочва, че по въпроса е създадена противоречива задължителна съдебна практика с решения на състави на ВКС, като са оформени различни становища.

Според нормата на чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, „когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа“. В мотивите на определението по гр. д. № 970/2017 г. за спиране на делото се посочва, че различни състави на ВКС са заели противоположни позиции относно елементите на фактическия състав на уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, чрез изясняването на които се достига до отговора на поставения въпрос: дали изискванията за заемане на длъжността трябва да не са изпълнени при сключване на договора или да са променени след това; дали неизпълнените изисквания трябва да са се съдържали в закон или нормативен акт, или работодателят да ги е въвел сам в длъжностната характеристика; за отграничването на фактическите състави по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ и по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ („при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях“).

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.