07.11.2017 г.

Заради промените в НПК (в сила от 05.11.2017 г.) ВКС няма да публикува в сайта си съдебните актове за налагане на наказание „лишаване от свобода“, докато прокурор не уведоми, че са предприети действия по изпълнение на наказанието

От 6 ноември 2017 г. в страницата на Върховния касационен съд (ВКС) в интернет няма да бъде публикуван незабавно, както се случваше до момента, съдебен акт на състав на Наказателната колегия, с който влиза в сила присъда за признаване на подсъдим за виновен и за налагане на ефективно наказание „лишаване от свобода“. Актовете ще се въвеждат незабавно само в Автоматизираната система за управление на делата.

Заверен препис от окончателния съдебен акт, с който се потвърждава, изменя, налага ефективно наказание „лишаване от свобода“ (което не е отложено по реда на чл. 66 от НК), незабавно след постановяването му ще се изпраща на отдел „Съдебен“ на Върховната касационна прокуратура.

Резултатът по делото и съдебният акт ще се публикуват в интернет сайта на ВКС едва след като се получи уведомление от съответния прокурор, че са предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното с присъдата наказание.

Промените, свързани с публикуването на посочените решения в страницата на ВКС в интернет, са в изпълнение на влезлите в сила на 5 ноември 2017 г. изменения и допълнения в чл. 416 от Наказателно-процесуалния кодекс „Действия по привеждане в изпълнение на присъдите и определенията“ – изменение на ал. 2 и нова ал. 7 (ЗИД на НПК, обн. ДВ, бр. 63/04.08.2017 г.), както и измененията и допълненията в чл. 64 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), внесени с § 109 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на НПК (обн. ДВ, бр. 63/04.08.2017 г.) – изменение на ал. 1, свързано с публикуването на актовете на съдилищата по наказателни дела, и нова ал. 2 на чл. 64 от ЗСВ.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.