10.11.2017 г.

Председателят на Върховния касационен съд предложи съкращаване на четири незаети щатни бройки „съдия във ВКС“

На база на анализ на степента на натовареност и поради наблюдаваната устойчива тенденция за намаляване на броя на образуваните дела председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предложение да вземе решение, с което да предложи на Пленума на ВСС да бъдат съкратени две незаети щатни бройки „съдия във ВКС“ в Гражданската колегия, една – в Търговската колегия, и една – в Наказателната колегия. В подкрепа на предложението си председателят на съда прилага становища и доклади от ръководителите на трите колегии.

По отношение на Гражданската колегия (ГК) в предложението е посочено, че през 2012 г. общият брой на образуваните дела в ГК е 7 798, през 2013 г. – 7524 бр., през 2014 г. – 7519 бр., през 2015 г. – 6 367 бр., а през 2016 г. – 6298 бр. (от които 700 бр. търговски дела, разгледани от съдиите в ГК в изпълнение на Заповед № 839/18.05.2016 г. на председателя на ВКС). В писмото до Съдийската колегия пише, че въз основа на тези данни ръководството на съда е предприело мерки за намаляване на броя на съдебните състави. В предложението се посочва също, че двама от съдиите от ГК, след изтичането на мандата им като членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия на ВСС, от 01.11.2017 г. са освободени от длъжност поради пенсиониране. „Намирам, че заеманите от тях щатни бройки не са необходими за обезпечаване функционирането на Гражданската колегия на ВКС в настоящата конфигурация на постоянните съдебни състави в четирите отделения и следва да бъдат съкратени“ – пише Лозан Панов.

За Търговската колегия (ТК) на ВКС в предложението пише, че постъплението на дела значително е намаляло, като за 2014 г. образуваните дела са 3808 бр., за 2015 г. – 3712 бр., за 2016 г. – 2468 бр., и към 01.11.2017 г. – 2670 бр. В колегията има две незаети щатни бройки, като едната е на съдия, който е член на КАК към Съдийската колегия на ВСС, а другата е свободна поради пенсиониране на съдия. С решение на Пленума на ВКС от 25.09.2017 г. са оптимизирани съставите в Търговската колегия. В предложението на председателя на ВКС пише, че предвид тенденцията на намаляване на постъпленията на делата, може да бъде съкратена щатната бройка, заемана от пенсионирания съдия. „Към настоящия момент е обезпечено функционирането на ТК на ВКС и числеността на съдиите може да бъде намалена с една щатна бройка „съдия във ВКС“ – уточнява председателят на съда.

В предложението е посочено за Наказателната колегия (НК) на ВКС, че през 2014 г. образуваните дела са 2032 бр., за 2015 г. – 1969 бр., за 2016 г. – 1369 бр. и към 01.11.2017 г. – 1089 бр. Видно от изготвената статистика за натовареността, броят на постъпленията на дела от общ характер и частни наказателни производства през 2016 г. и до настоящия момент на 2017 г. бележи тенденция на значително намаляване, изключително дължаща се на изменения на процесуалния закон, свързани с промяна на подсъдността на част от делата за възобновяване. В предложението на председателя на ВКС е посочено, че с оглед кадровото обезпечаване и нормалното функциониране на колегията числеността на съдиите може да бъде намалена с една щатна бройка „съдия във ВКС“.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.