04.12.2017 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември

08.12.2017 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 1092/2017 г. (срещу Илиан Георгиев за набедяване на четирима прокурори), І-во наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационен протест на прокурор при Апелативната прокуратура – София, касационни жалби на подсъдимия и на частните обвинители и граждански ищци срещу въззивна присъда от 14.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № С-049/2016 г. на Апелативен съд –София (САС).

С присъда от 11.11.2015 г. по н.о.х.д. № 76/2015 г. на Военен съд – Пловдив подсъдимият е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 286, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК – набедил магистрати в извършване на престъпления, като знаел, че са невинни, чрез депозиране на искане за отвод до главния прокурор с дата 11.05.2010 г.; депозиране на жалба на 09.07.2010 г. до главния прокурор и жалба, внесена на 06.10.2010 г. до главния прокурор. Осъден е на една година и шест месеца „лишаване от свобода“ и „обществено порицание“, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ е отложено за срок от три години. Със същата присъда подсъдимият е оправдан за част от деянията, включени в продължаваното престъпление.

С въззивна присъда от 14.03.2017 г. на САС подсъдимият е признат за виновен за престъпление по чл. 286, ал. 1 вр. ал. 26 от НК – набедил магистрати в извършване на престъпления, като знаел, че са невинни, чрез жалба до главния прокурор от 05.10.2009 г.; жалба до главния прокурор от 10.03.2010 г.; искане за отвод до главния прокурор от 11.05.2010 г.; жалба до главния прокурор от 09.07.2010 г. Наложено му е наказание десет месеца „лишаване от свобода“, отложено за срок от три години, и „обществено порицание“. Със същата присъда е оправдан за останалата част от деянията, включени в продължаваното престъпление.

С касационния протест и жалбите на частните обвинители и граждански ищци се иска отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради допуснати съществени процесуални нарушения, неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. С касационната жалба от защитата на подсъдимия се иска постановяване на изцяло оправдателна присъда.

12.12.2017 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 945/2017 г. (срещу Михаил Маджунов, Юлиан Рангачев, Иглика Станчева и Иван Табаков за смъртта на 4-годишната Гергана Йорданова, починала след операция на сливиците), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по касационна жалба на защитника на подсъдимия Михаил Маджунов срещу въззивното решение от 26.06.2017 г. на САС, с което е потвърдена присъда от 24.11.2014 г. по н.о.х.д. № 5599/2013 г. на Софийския градски съд (СГС), в частта по отношение на подсъдимия Маджунов, включително в гражданскоправната й част и в частта за присъдените му разноски по делото. В касационната жалба се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК – нарушение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се алтернативно отмяна на първоинстанционната присъда и оправдаване на подсъдимия по повдигнатото обвинение по чл. 123, ал. 1 от НК (убийство при професионална непредпазливост) или намаляване на наложеното му наказание.

С присъдата на СГС подсъдимият Михаил Маджунов (работещ като лекар, главен асистент в клиника по УНГ болести) е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1, пр. 2 от НК. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и шест месеца, като изтърпяването е отложено за срок от четири години, както и лишаване от право да упражнява лекарска професия за срок от две години и шест месеца. Подсъдимите Маджунов, Рангачев и Станчева са осъдени солидарно да заплатят на Пламен Илиев 100 000 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди от престъплението.

По отношение на останалите подсъдими, които са признати за виновни за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, първоинстанционната присъда е влязла в сила.

13.12.2017 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 1047/2017 г. (срещу Любомир Трайков за причиняването на смърт на трима души при катастрофа в Пловдив), І-во наказателно отделение, докладчик: Спас Иванчев

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Любомир Трайков и на частните обвинители Корнелия Петкова (представляваща и децата си), Петя Вълчева, Мария Караиванова, Петър Богунски (представляващ и дъщеря си) и Здравко Стоянов срещу въззивно решение № 172 от 21.07.2017 г. по в.н.о.х.д. № 297/2017 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е изменена присъда от 15.03.2017 г. по н.о.х.д. № 243/2017 г. на Окръжен съд – Пловдив.

С присъдата подсъдимият е признат за виновен да е извършил престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 1 и 5, б. „б“ вр. ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1 от НК (причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние на три лица), за което му е наложено наказание от четири години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим, както и наказание „лишаване от право на управление на МПС“ за срок от шест години.

С въззивното решение Апелативен съд – Пловдив е увеличил наказанието „лишаване от свобода“ на шест години, а наказанието „лишаване от право на управление на МПС“ – на седем години. В останалата и част първоинстанционната присъда е потвърдена.

С касационната жалба подсъдимият иска намаляване на наложените му наказания.

С касационните жалби на частните обвинители се иска връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд с указания на касационната инстанция за увеличаване на наложените на подсъдимия наказания.

15.12.2017 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 922/2017 г. (срещу Николай Русинов за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина), І-во наказателно отделение, докладчик: Николай Дърмонски

Делото е образувано по касационен протест и 4 броя касационни жалби – на подсъдимия Николай Русинов, на защитниците на подсъдимия и на частните обвинители и граждански ищци, срещу решението от 30.05.2017 г. по в.н.о.х.д. № 711/2016 г. на САС, с което е изменена присъда от 20.10.2014 г. по н.о.х.д. № 5716/2012 г. на СГС.

Делото постъпва за втори път във Върховния касационен съд, след като с Решение № 452/04.07.2016 г. по к.н.д. № 1497/2015 г. ВКС отменя решението от 30.07.2015 г. на САС по в.н.о.х.д. № 264/2015 г. и връща делото за ново разглеждане на същия съд от друг състав.

С присъдата подсъдимият Николай Русинов е признат за виновен в това, че на 09.07.2011 г. в гр. София, в северозападната част на парк „Борисова градина“, в съучастие като съизвършител с неустановени по делото лица, умишлено е умъртвил другиго, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за което му е наложено наказание „доживотен затвор“. Осъден е да заплати на частните обвинители и граждански ищци сумата от по 150 000 лева, представляваща обезщетение за причинените в резултат от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 10.07.2011 г.

С новото въззивно решение присъдата е изменена в частта, с която подсъдимият е признат за виновен в това да е извършил деянието в съучастие с неустановени по делото лица (чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК) и с особена жестокост (чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3 от НК), като е признат за невиновен и оправдан в тази част от повдигнатото му обвинение. Присъдата е изменена и в частта относно наказанието, като наложеното от СГС наказание „доживотен затвор“ е заменено с наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. С решението е определен първоначален строг режим за изтърпяване на наказанието. В останалата част присъдата е потвърдена.

С протеста се навеждат доводи в подкрепа и на трите касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на закона, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на решението в оправдателната част относно квалифициращия признак „особена жестокост“ и в частта, с която е заменено наказанието от „доживотен затвор“ на 20 години „лишаване от свобода“ и връщане на делото на за ново разглеждане от въззивния съд.

В касационната жалба на частните обвинители и граждански ищци се излагат съображения за наличието на всички касационни основания и се иска отмяна в частта, с която подсъдимият е оправдан, както и в частта, засягаща вида на наказанието и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

В жалбата на подсъдимия се сочат всички касационни основания и се иска отмяна на решението на САС и връщане на делото на фазата на досъдебното производство.

В касационната жалба на защитниците на подсъдимия се твърди, че са налице основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила. Иска се при условията на алтернативност – оправдаване на подсъдимия или отмяна на решението и връщане делото за ново разглеждане на въззивния съд, или връщане на делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане.

По делото е постъпила и касационна жалба от конституираната като защитник по реда на чл. 91, ал. 2 от НПК майка на подсъдимия, която преповтаря искането, изложено в жалбата на подсъдимия, и претендира отмяна на решението на въззивния съд и връщане на делото на фазата на досъдебното производство.

15.12.2017 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 686/2017 г. (срещу Любомир Маринов за сключени неизгодни сделки и ощетяване на окръжната болница в Ямбол), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Бисер Троянов

Делото е образувано по касационна жалба на защитника на подсъдимия Любомир Маринов срещу въззивно решение от 27.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № 272/2016 г. на Апелативен съд – Бургас. С него е потвърдена изцяло присъдата от 27.10.2016 г. по н.о.х.д. № 237/2016 г. на Окръжен съд – Ямбол, с която подсъдимият е признат за виновен в това, че в качеството си на длъжностно лице – изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – гр. Ямбол, при условията на продължавано престъпление, съзнателно сключил неизгодна сделка – два договора за предоставяне на консултантски услуги с „Лаган“ ЕООД, като от това са произлезли значителни вреди за МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – гр. Ямбол в общ размер на 46 800 лв. с ДДС – престъпление по чл. 220, ал. 1 НК. На подсъдимия е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и четири месеца, изпълнението на което е отложено с изпитателен срок от три години. Подсъдимият е осъден и да заплати на болница „Св. Пантелеймон“ сумата от 46 800 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва.

Жалбоподателят прави оплаквания за допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане или оправдаване на подсъдимия.

15.12.2017 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 1156/2017 г. (срещу Атанас Вълков за ползване на неистински частни документи и за престъпление по служба), І-во наказателно отделение, докладчик: Капка Костова

Делото е образувано по протест на Софийската апелативна прокуратура и жалба от защитниците на Атанас Вълков (бивш председател на Административен съд – Бургас) срещу въззивна присъда № 15 от 17.05.2017 г. по в.н.о.х.д. № 524/2014 г. на САС, с която частично е отменена присъда на Софийския градски съд от 06.11.2013 г. по н.о.х.д. № С-203/2012 г.

С първоинстанционната присъда подсъдимият е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК (продължавано документно престъпление – съставяне на неистински частни документи); чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК (продължавано престъпление – съзнателно ползване на неистински частни документи, за съставянето на които не може да се търси отговорност от подсъдимия); чл. 316 вр. чл. 308, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК (продължавано съзнателно ползване на неистински официални документи, за съставянето на които не може да се търси отговорност от подсъдимия); чл. 283 НК (като длъжностно лице използвал служебното си положение с цел да набави за себе си и друго лице противозаконна облага). На подсъдимия е определено общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ от три години и шест месеца, търпимо при първоначален общ режим. Със същата присъда Атанас Вълков е признат за невиновен да е съставил неистински частни документи, описани в т. 3.1 и в т. 2.1 – 2.5 от присъдата; за документна поправка и съставяне на документи по п. 1, 2 и 3 от раздел 3 на присъдата и за пране на пари по чл. 253, ал. 3, т. 2 вр. ал. 1 НК и за престъпление по чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение е нарушил служебните си задължения, от което са могли да настъпят немаловажни вредни последици за Община Бургас).

С новата присъда, постановена от САС, производството по отношение на част от деянията по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК, както и тези по чл. 308, ал. 1 НК и по чл. 309, ал. 1 НК, за които е признат за невиновен от СГС, е прекратено поради изтекла давност. Присъдата е отменителна и по отношение на престъплението по чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК по п. 1, т. 1.1 – 1.3 от присъдата на СГС; за деянията, за които е оправдан от първата инстанция по п. 1, т. 3.1 и 3.5 от присъдата; в частта, с която е признат за виновен по чл. 283 НК и за невинен по чл. 282, ал. 1, както и по отношение на общо определеното му наказание и увеличаването му на основание чл. 24 от НК.

С обжалваната пред ВКС присъда Софийският апелативен съд е признал подсъдимия за виновен да е извършил престъпления по: чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК (продължавано ползване на неистински частни документи, за съставянето на които не може да се търси отговорност от подсъдимия); чл. 282, ал. 1 от НК (в качеството си на длъжностно лице е нарушил служебните си задължения, от което са могли да настъпят немаловажни вредни последици за Община Бургас). На подсъдимия е определено общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на две години и шест месеца, чието изпълнение е отложено за срок от пет години, към което е присъединено и наказание „лишаване от право да заема магистратска длъжност“ за срок от пет години и шест месеца, като присъдата е потвърдена в останалата й част.

В касационния протест са изложени доводи за наличие на касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение в осъдителната му част за престъплението по чл. 282, ал. 1 НК; за отмяна на въззивното решение в частта по оправдаването на Вълков за престъплението по чл. 253, ал. 3, т. 2 НК и връщане на делото на въззивния съд за ангажиране наказателната отговорност на подсъдимия по ал. 2 на чл. 282 от НК и по чл. 253, ал. 3, т. 2 от НК.

С касационната жалба на защитниците на подсъдимия при условията на алтернативност се иска отмяна на осъдителната въззивна присъда в частта по чл. 316 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 282, ал. 1 от НК и оправдаване на подсъдимия по повдигнатите му обвинения; връщане на делото за ново разглеждане от САС поради допуснати съществени процесуални нарушения или намаляване на наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.