15.12.2017 г.

Председателят на ВКС утвърди критериите, с които ще се съобрази при предстоящото командироване на съдии в СРС

Със своя заповед от 15.12.2017 г. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) утвърди критерии за командироване на съдии, с които той ще се съобразява при упражняване на правомощието си, регламентирано в Закона за съдебната власт (ЗСВ), да командирова съдии в районните, окръжните, апелативните и специализираните съдилища.

Критериите, които са подредени по степен на значимост, са:

- оценка от последната атестация;

- наложени дисциплинарни наказания (всички влезли в сила дисциплинарни наказания, включително и обръщане на внимание, заповедите за чието налагане са влезли в сила, а наказанията не са заличени);

- наличие и брой на просрочени дела;

- съдийски стаж;

- общ юридически стаж;

- професионален стаж в съответната материя.

Съгласно разпоредбите на ЗСВ при командироването се взема предвид и становището на административния ръководител на съда, в който правораздава съдията, желаещ да бъде командирован.

Конкретната причина за издаването на тази заповед е необходимостта от спешно решаване на проблема с натовареността в Софийския районен съд (СРС). По този повод в края на м. ноември 2017 г. в страниците в интернет на Висшия съдебен съвет, ВКС и СРС бе обявено, че всеки съдия от страната, който желае да бъде командирован в Гражданско отделение на Софийския районен съд до заемане на съответните незаети щатни длъжности чрез конкурс, може да подаде молба в срок до 20.12.2017 г.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.