16.01.2018 г.

Председателят на ВКС командирова шестима съдии от районни съдилища в страната да правораздават в Софийския районен съд

Със свои заповеди от 15.01.2018 г. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) комадирова шестима съдии от районни съдилища в страната на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд (СРС) за разглеждане на граждански дела. Срокът на командироването е до заемането на свободните щатни длъжности от титуляр по надлежния ред след провеждане на конкурс от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Трима съдии от районните съдилища в Свищов, Червен бряг и Нова Загора ще бъдат командировани в СРС от 01.02.2018 г., един съдия от Районен съд – Плевен – от 05.02.2018 г., а от 12.02.2018 г. – двама съдии от районните съдилища в Златоград и Сливен.

Според справка, предоставена от председателя на Софийския районен съд, към 15.01.2018 г. вакантните места за съдия в СРС са 17.

Заповедите на председателя на ВКС са мотивирани с необходимостта от спешно решаване на проблема с натовареността в Софийския районен съд. Проблемът е обсъден по време на заседание на Комисията „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (Протокол № 33/22.11.2017 г.). По този повод в края на м. ноември 2017 г. в страниците в интернет на ВСС, ВКС и СРС е обявено, че всеки съдия от страната, който желае да бъде командирован в гражданско отделение на Софийския районен съд до заемане на съответните незаети щатни длъжности чрез конкурс, може да подаде молба в срок до 20.12.2017 г. Командированите със заповедите от 15.01.2018 г. съдии са сред подалите такива молби и отговарящи на утвърдените със заповед на председателя на ВКС критерии за командироване на съдии в районните, окръжните, апелативните и специализираните съдилища.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.