26.07.2018 г.

Председателят на ВКС обжалва решенията на Съдийската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу председателя на САС Даниела Дончева

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) подаде до Върховния административен съд (чрез Висшия съдебен съвет) жалба срещу решенията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по т. 5.1, 5.2 и 5.3 от Протокол № 24/17.07.2018 г., с които е прието да не се образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Даниела Дончева – председател на Софийския апелативен съд (САС).

Предложението на председателя на ВКС за образуване на дисциплинарно производство срещу административния ръководител на САС бе мотивирано с констатациите, направени в Акта за резултати от извършена проверка по Заповед № СС-01-1/23.01.2018 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС за спазването на принципа на случайното разпределение на делата в САС. В мотивите си председателят на ВКС се позовава и на доклад, изготвен от комисия, назначена с негова заповед от 16.10.2017 г., за извършване на проверка на организацията на дейността на Софийския апелативен съд по повод на издадената от председателя на САС Заповед № А-1198/04.10.2017 г.

В жалбата до Върховния административен съд председателят на ВКС посочва, че направеното от него предложение за образуване на дисциплинарно производство е редовно, като сезирането е надлежно извършено от компетентен орган, а преценката на твърдените в него факти и обстоятелства, квалифицирани като дисциплинарни нарушения, е въпрос по същество, респективно по основателността на предложението. Дали да наложи или не дисциплинарно наказание преценка има съответната колегия на ВСС, но когато е надлежно сезиран, дисциплинарно наказващият орган няма право да отклонява предложението.

По отношение на изложените от Съдийската колегия съображения, че не са налице предпоставките за образуване на дисциплинарно производство поради изтичането на срока по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ и по-специално на шестмесечния срок, председателят на ВКС твърди, че същите са неоснователни, доколкото съгласно разпоредбата на чл. 310, ал. 1 от ЗСВ дисциплинарното производство се образува със заповед, съответно с решение на наказващия орган, в срок от 6 месеца от откриване, но не по-късно от 3 години от извършване на нарушението. „Цитираната разпоредба е свързана с упражняването на правомощие на дисциплинарно наказващия орган, който в случая е Съдийската колегия на ВСС, а не председателят на ВКС, който е упражнил правомощието си да сезира наказващия орган за налагане на дисциплинарно наказание“, категоричен е председателят на ВКС. Той констатира, че не е приложена правилно разпоредбата на чл. 310, ал. 1 от ЗСВ, доколкото в случая дисциплинарното нарушение следва да се счита за открито от момента на сезиране на наказващия орган – с предложение, внесено от председателя на ВКС в Съдийската колегия на ВСС на 24.04.2018 г.

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.