14.09.2018 г.

На 20 септември 2018 г. Пленумът на ВКС ще проведе избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

За 20.09.2018 г. е свикан Пленум на Върховния касационен съд (ВКС) за избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и решенията на Съдийската колегия на ВСС по т. 18.3 от Протокол № 10/28.06.2016 г., по т. 16.1 от Протокол № 28/04.07.2017 г. и по т. 33 от Протокол № 24/17.07.2018 г. Пленумът на ВКС трябва да избере 11 съдии, отговарящи на условията по ал. 4 на чл. 37 от ЗСВ, които да се включат като членове на КАК при Съдийската колегия на ВСС.

С решение на Пленума на ВКС от 17.07.2018 г. са избрани шест съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите, поради което е свикано ново заседание на Пленума на ВКС за попълване на състава на Комисията. На 26.07.2018 г. председателите на апелативните и окръжните съдилища са уведомени, че до 14.09.2018 г. съдиите могат да подават заявления за участие в процедурата за избор.

До изтичането на този срок във ВКС са получени заявления от следните съдии (по реда на постъпването):

- Яна Димитрова – съдия в Софийския районен съд (наказателна материя);

- Мая Христова – съдия в Окръжен съд – Варна (гражданска материя);

- Асен Попов – съдия в Окръжен съд – Варна (наказателна материя);

- Петя Колева – Рушанова – заместник-председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), депозирала заявление до Съдийската колегия на ВСС за освобождаване от длъжността „заместник на административния ръководител на АСНС“ и назначаване на длъжността „съдия“ в АСНС (наказателна материя);

- Радка Дражева – Първанова – Окръжен съд – Сливен (наказателна материя);

- Мина Топузова – съдия във Върховния касационен съд (наказателна материя).

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.