За съда | Нормативна уредба | Конституция | Правилник | Вътрешни правила

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

 

Вътрешни правила
на ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

последно обновяване от 19.03.2019 г.

Правила за разпределяне, образуване и подреждане на делата в Гражданска и Търговска колегия на ВКС, утвърдени на 15.02.2013 г.

 

Предложение за изменяне на Правилата за разпределяне, образуване и подреждане на делата в Гражданска и Търговска колегия на ВКС, утвърдено на 23.04.2013 г.

 

Заповед № 110/22.01.2014 г. за допълване на Правилата за разпределяне, образуване и подреждане на делата в Гражданска и Търговска колегия на ВКС

 

Правила за разпределяне, образуване и подреждане на делата в Гражданска и Търговска колегия на ВКС, актуални към 22.01.2014 г.

 

Заповед № 676/12.04.2018 г. за изменяне на Правилата за разпределяне, образуване и подреждане на делата в Гражданска и Търговска колегия на ВКС

Заповед № 28/17.06.2016 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за работа и стандарти за обслужване на граждани и организации

 

Заповед № 517/20.03.2018 г. за изменяне на Вътрешните правила за работа и стандарти за обслужване на граждани и организации

Заповед № 1987/25.11.2016 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация във ВКС

Заповед № 763/21.03.2017 г. за утвърждаване на:

 

1. Вътрешни правила за подбор, назначаване, повишаване в длъжност и подобряване на професионалната квалификация на съдебните служители във ВКС

 

2. Вътрешни правила за поведение в съда и в съдебната зала

 

3. Вътрешни правила за администриране на сигнали за конфликт на интереси, корупция и измами, както и искания за събиране на информация по сигнали за конфликт на интереси

 

4. Вътрешни правила за организиране и провеждане на обучения на съдебните служители при ВКС

 

5. Вътрешни правила за приемане, администриране и разглеждане на молби, сигнали, жалби и предложения на граждани и организации

 

6. Вътрешни правила за реда за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

 

7. Вътрешни правила за работната заплата

Заповед № 889/03.04.2017 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за експлоатацията и отчитане на МПС – собственост на ВКС

 

Заповед № 708/17.04.2018 г. за допълване на Вътрешни правила за експлоатация и отчитане на МПС – собственост на ВКС

Заповед № 1114/03.05.2017 г. за утвърждаване на:

 

1. Вътрешни правила за дейността на библиотеката на ВКС

 

2. Вътрешни правила за класифициране на съдебните дела и работа с документи, съдържащи класифицирана информация във ВКС

 

Заповед № 806/27.04.2018 г. за допълване на Вътрешни правила за класифициране на съдебните дела и работа с документи, съдържащи класифицирана информация във ВКС

 

Вътрешни правила за класифициране на съдебните дела и работа с документи, съдържащи класифицирана информация във ВКС

 

3. Вътрешни правила за реда за възстановяване на надвнесени или неправилно внесени суми

 

4. Вътрешни правила за приемане и регистриране на входяща кореспонденция, изпращане на призовки и съобщения по електронен път

 

5. Вътрешни правила за вътрешния трудов ред във ВКС

 

6. Вътрешни правила за идентифициране на дела с особен обществен интерес

 

7. Вътрешни правила за атестиране на съдебните служители от ВКС

Заповед № 2685/31.10.2017 г. за утвърждаване на:

 

1. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки във ВКС

 

2. Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол

 

3. Вътрешни правила за управление на човешките ресурси

Заповед № 94/16.01.2018 г. за утвърждаване на Правила за работа с интернет страницата на Съдебната мрежа на Европейския съюз

Заповед № 142/24.01.2018 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута във ВКС

Заповед № 302/19.02.2018 г. за материалите съдържащи класифицирана информация

Заповед № 390/28.02.2018 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за работата на съдебните помощници във ВКС

Заповед № 506/19.03.2018 г. за безплатните копия по наказателни дела

Заповед № 620/03.04.2018 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за ползване на учебните и почивните бази на ВКС

Заповед № 726/20.04.2018 г. за утвърждаване на Правилник за вътрешен трудов ред за учебна и почивна база Лозенец

Заповед № 727/20.04.2018 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за вида, издаването, подмяната, съхранението и отчета на служебните карти на магистратите и съдебните служители във ВКС

Заповед № 1771/16.07.2018 г. за утвърждаване на Правила за образуването и случайното разпределение на делата във Върховния касационен съд

 

Заповед № 2323/01.10.2018 г. за утвърждаване на Техническо приложение към Правилата за образуването и случайното разпределение на делата във Върховния касационен съд

Заповед № 155/28.01.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд във Върховния касационен съд
 

Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд във Върховен касационен съд

Заповед № 888/18.03.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания във Върховен касационен съд на Република България
 

Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания във Върховен касационен съд на Република България