28 години затвор за убиеца на Мирослава от Перник

 
     
     

Решение по делото за ОМО - Илинден

РЕШЕНИЕ N 762
София, 11 октомври 2007 година

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

                  Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение,  в  съдебно  заседание на пети октомври две хиляди и седма  година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИО БОБАТИНОВ

           ЧЛЕНОВЕ:  ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

                                    МАРИЯ СЛАВЧЕВА          

 

при секретар: Лилия Златкова

и в присъствието на прокурора:Стаменова

изслуша докладваното от председателя (съдията) М.Славчева  т.дело Nr. 753/2007 година

 

Производство по чл.218а, б.”а” и сл.ГПК във вр. с чл.18 ЗПП, образувано по касационна жалба на заявителя Стойко Иванов Стойков чрез адв. Н.Гаргова срещу решение на Софийски градски съд от 23.08.2007 г. по ф.д.№ 11965/2007 г., с което е отказано вписване на ПП с наименование ОМО “Илинден”-Пирин въз основа на молба с вх.№ 35242 от 27.07.2007 г. Излагат се съображения в подкрепа на оплакването за необоснованост на въззивното решение и допуснати от съда нарушения на материалния и процесуалния закон – касационни основания по чл.218б, ал.1, б.”б” ГПК. Иска се отмяната на въззивното решение като неправилно и връщане на делото на друг състав на същия съд за извършване на регистрация на политическата партия.

Представителят на Върховна касационна прокуратура поддържа становище за неоснователност на касационната жалба.

Настоящият състав на ВКС, второ отделение, търговска колегия, като взе предвид доводите на страните във връзка с инвокираните оплаквания и провери правилността на обжалваното решение съобразно правомощията си по чл.218ж, ал.1 ГПК и данните по делото, намира:

Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл.18, ал.1 ЗПП от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Производството пред СГС е образувано по реда на чл.498 и сл.ГПК във вр. с чл.15 ЗПП въз основа на заявление, подадено от Иван Илиев Сингартийски, Стойко Иванов Стойков, Ботьо Вангелов Тиков, Ангел Иванов Безев и Стоян Николов Георгиев в качеството им на членове на Председателството и представляващи ОМО “Илинден”-ПИРИН с искане за вписването му като юридическо лице в регистъра на политическите партии.

С обжалваното решение Софийски градски съд отказал исканото вписване по съображения, че представените доказателства не установяват валидно възникване и учредяване на партията, чиято регистрация се иска. Направена е констатацията, че молителите не са изпълнили изискванията на чл.10 и чл.11 ЗПП поради липсата на доказателства, че за учредяване на партията е образуван инициативен комитет най-малко от 50 български граждани с избирателни права, което според съда не дава основание да се направи категоричния извод, че представената учредителна декларация от 1.07.2007 г., подписана от 76 лица е изготвена именно от членове на Инициативен комитет и подписите върху декларацията са положени от тях. Според съда в регистърното производство не са представени доказателства, че образецът на саморъчно попълнените и подписани 685 декларации по чл.11 ЗПП на участниците в учредителното събрание, проведено на 15.07.2007 г. е изготвен от Инициативния комитет, а и липсвали попълнени и подписани такива декларации от собствените му членове. Освен това не било изпълнено и изискването на чл.15, ал.3, т.7 ЗПП, тъй като е било безспорно по делото, че представеният към заявлението списък на 5 000 членове на партията е същият списък, представен и по ф.д.№ 11062/2006 г. на СГС, по което постановеният от съда отказ за регистрация на тази партия е потвърден от касационната инстанция. Независимо от изложеното по отношение опорочената процедура по надлежното конституиране на юридическото лице, СГС развил съображения за отсъствието в Устава му на цели и задачи, присъщи на политическите партии по смисъла на ЗПП, тъй като посочените такива го характеризирали по-скоро като сдружение с идеална цел по ЗЮЛНЦ.

Обжалваното решение е правилно и следва да се остави в сила.

Настоящият състав на ВКС, ТК, ІІ-ро отделение, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема, че постановеният отказ за регистрация на политическа партия ОМО “Илинден”-Пирин е законосъобразен. В чл.15 ЗПП изчерпателно са изброени документите, които следва да се внесат в съда за регистриране на свободно сдружение български граждани, учредено с цел да съдейства за формиране и изразяване на политическата воля на народа чрез избори или по друг демократичен начин – чл.2 ЗПП. Настоящият състав приема, че с внасянето на списък на 5 000 членове, изготвен при предходно проведено учредително събрание на ОМО “Илинден”-Пирин и представен по повод регистрацията й по ф.д.№ 11062/2006 г. на СГС, настоящите заявители не са изпълнили изискванията на чл.15, ал.3, т.7 от цитираната разпоредба. Тълкуването й дава основание да се приеме, че основанието за установяване на минимално необходимите документи за регистрация на политическа партия стои в необходимостта от извършване от регистърния съд на проверка на законоустановената процедура по учредяването й и наличието на определения минимален праг от нейни членове, които да гарантират участието на политически субект, чиито цели поради подкрепата им от посочения членски състав сочат на обществената им значимост и оправдават същестуването й в политическия живот на страната.

По делото не е приложено ф.д.№ 11062/2006 г. на Софийски градски съд, но евентуалното сходство или идентичност на целите и принципите, приети на предходното учредително събрание и тези, залегнали в Устава, приет по настоящето дело не може да обоснове извода, че представеният по цитираното ф.дело списък по чл.15, ал.3, т.7 ЗПП удостоверява наличието на реалния брой на изискуемите се по закон членове на учредената партия, чиято регистрация се иска. Несъмнено идеята на цитираният текст е да се удостовери наличието на посочения в нея състав на членска маса, която е заявила волята си да се присъедини към постигането на поставените в Устава цели, приет на конкретно проведеното учредително събрание. В този смисъл с представения по делото списък на членове, набрани при предходното учредяване на партията не се постигат поставените от закона цели. Членският състав на всяко едно сдружение, включително и политическо, е динамична величина, която може да се прояви не само в посока на увеличаване, но и в намаляването й, дължаща се на промяна на политическите възгледи, присъща на всеки отделен човешки индивид. Тази динамичност, която несъмнено е проявление и на естествени биологични процеси, изисква установяването пред регистърния съд на изискуемия по закон членски състав, който е актуален към момента на учредяване на съответната политическа партия, респ. към момента на подаване на заявление за регистрацията й. Очевидно е, че това изискване на чл.15, ал.3, т.7 в конкретния случай не е изпълнено поради липсата на данни за броя на лицата, заявили волята си да членуват в ОМО “Илинден”-Пирин за постигане на целите й, поставени на проведено на 15.07.2007 г. учредително събрание и залегнали в приетия от учредителите Устав.

Нормата на чл.15 от Закона за политическите партии е императивна. Нарушаването дори и само на едно от установените с нея изисквания е достатъчно основание да се откаже исканата регистрация, както законосъобразно е сторено в случая с обжалваното решение. Поради достигане на крайните изводи, направени с него, настоящата инстанция намира, че то следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното Върховният касационен съд, ТК, ІІ-ро отделение

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 23.08.2007 г. по ф.д.№ 11965/2007 г. на Софийски градски съд.

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:       [подпис]

                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]
                                                                  
        2.    [подпис]