English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 100

София, 23 юни 2011 година

 

Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в закрито заседание на двадесет и втори юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ

          Членове КЕТИ МАРКОВА

                                  ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА                                        

при участието на секретаря

и в присъствието на прокурора

като изслуша докладваното от съдията ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА

ч.н. дело № 1897/2011г.

Производство е образувано по повод разпореждане на председателя на Сливенски окръжен съд /ОС/, по НОХД№253/2011г. за преценка на основанията за промяна на местната подсъдност, в чл.43, т.3 от НПК. В съдебния акт от 07.06.2011г. са изложени съображения, сочещи на обстоятелството, че с оглед предписанията на чл.29, ал.2 от процесуалния закон и отвеждането на съдии, обосновано от законовите предпоставки на визираната разпоредба, е изчерпан щатният състав на компетентния орган.

В писмено становище, прокурор от ВКП аргументира позиция за наличие на условията, регламентирани в чл.43, т.3 от НПК за определяне на друг, равен по степен съд за разглеждане на делото.

Върховният касационен съд на РБ, трето наказателно отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство по НОХД №253/2011г. е инициирано по повдигнато от Окръжна прокуратура – Сливен обвинение срещу Й. Л. Я. за извършено престъпление по чл.282, ал.2, вр. ал.1 от НК. В хода на подготвителните действия, предхождащи провеждането на открито заседание определените съдии-докладчици са се отвели от разглеждане на делото, мотивирани от изразените от подсъдимото лице съмнения в обективността и непредубедеността на Сливенски ОС, словно материализирани в неговите изявления в медийното пространство.

Видно от приложеното разпореждане от 07.06.2011г., след направените самоотводи е изчерпан съставът на решаващия орган.

Депозираното искане е основателно.

Установената фактология не обуславя юридически изводи за процесуални пречки от абсолютен характер за участие в съдебния състав, регламентирани в чл.29, ал.1 от НПК, но предпоставя приложението на чл.29, ал.2 от НПК за обезпечаване на изискуемата се от чл.6, т.1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи безпристрастност, при реализиране на правосъдието.

Очертаните констатации за извършена съдопроизводствена дейност, субсумираща се от нормите на чл.31, ал.1, вр.чл.29, ал.2 от НПК, логическа последица от която е невъзможността за образуване на състав в ОС-Сливен, обосновават заключение за необходимост от промяна на общата местна подсъдност по НОХД №253/2011г., по описа на съда. За бързото и своевременно обезпечаване присъствието на конституираните в наказателното производство страни и на посочените свидетели, при осъществяване на предстоящите процесуално-следствени действия, и с оглед фактите по делото за тяхното местоживеене, като компетентен да се произнесе по настоящия казус, ВКС определя ОС - Стара Загора.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, счита че са налице условията на чл.43, т.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА по подсъдност материалите по НОХД №253/2011г. на Сливенски ОС, за решаване на делото от ОС-Стара Загора.

Препис от определението да се изпрати на ОС-Сливен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:       [подпис]

                  ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                       2.    [подпис]

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.