English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 102

София, 28 юни 2011 година

 

Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Елена Авдева

          Членове Биляна Чочева

                                  Жанина Начева                                         

и след писмено становище на прокурора Искра Чобанова

изслуша докладваното от съдията Елена Авдева

наказателно дело частно производство № 1907/2011 г.

 

Производството пред Върховния касационен съд е образувано на основание чл. 43, ал.3 НПК, след като с определение № 216 от 10.06.2011 г. председателят на Окръжния съд в гр.Сливен констатирал, че поради отводи на съдии в него не може да се образува състав, който да разгледа нохд № 268/2011 г., и постановил то да се изпрати на ВКС за определяне на друг, еднакъв по степен съд.

Прокурорът изразява становище в подкрепа на позицията в определението.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди данните по делото, намира, че са налице законните предпоставки за поисканата промяна на местната подсъдност по делото.

Местоизвършването на инкриминираната дейност в гр.Сливен обвързва по правилата на местната подсъдност компетентността на окръжния съд в същия град.

Местната подсъдност черпи своите основания от принципа на непосредственост и се подчинява на изискванията за бързина, ефективност, безпристрастност и снижаване на разходите и деловодните затруднения. Общите правила за определяне на компетентния съд търпят коректив тогава, когато на тези изисквания може да се отговори единствено чрез промяна на подсъдността. Това са трите хипотези на чл. 43 от НПК, последната от които е относима към настоящия случай.

Всички съдии от Окръжния съд в гр.Сливен се отвели от разглеждане на делото, поради което там не може да се образува съдебен състав.

Минимизиране на допълнителните разходи по делото поради промяната на подсъдността, без отклонение от добрите съдебни практики на администриране, може да се постигне, ако процесът се развие в близкия, еднакъв по степен съд – Окръжния съд в гр.Стара Загора.

Воден от тези мотиви Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, на основание чл.43, т.3 от НПК


О П Р Е Д Е Л И :

Нохд № 268/2011 г. по описа на Окръжния съд в гр.Сливен да се разгледа от Окръжния съд в гр.Стара Загора.

Делото заедно с определението да се изпрати на Окръжния съд в гр.Стара Загора.

Препис от определението да се изпрати на Окръжния съд в гр.Сливен за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:       [подпис]

                  ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                       2.    [подпис]

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.