English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 121

град София, 22 юли 2011 год.

  

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, ІІ отделение в съдебно заседание на двадесет и първи юли две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО БОБАТИНОВ
                   ЧЛЕНОВЕ:  1. ЛИДИЯ ИВАНОВА
                                          2. ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

със секретар София Симеонова при участието на прокурора СТАМЕНОВА изслуша докладваното от председателя (съдията) ЛИДИЯ ИВАНОВА търговско дело под № 689/2011 година

Производството е по чл.18, ал.1 от Закона за политическите партии.

Образувано е по жалба на Н. Н. Н. от [населено място] в качеството му на главен секретар на политическа партия Български земеделски народен съюз/Б./, подадена чрез процесуалния му представител адвокат В. А. от САК срещу решението на Софийски градски съд, фирмено отделение, 2-ри състав, постановено на 20.05.2011 год. по ф.дело № 2274/1990 год. С това решение е отказано вписването на промени в регистъра на политическите партии по партидата на п.п. Б., заявени от Н.Н. със заявление № 9085/29.03.2010 год. въз основа на решения приети от ХХХVІІ извънреден конгрес, проведен на 27.03.2010 год. в [населено място], относно изменения и допълнения на Устава и промени в ръководните органи и представителството на партията – избор на нов главен секретар и членове на Постоянното присъствие на Б..

В жалбата се правят оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради необоснованост и допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, както и на разпоредбите на Устава на партията. Изложени са съображения, че в противоречие със събраните доказателства, тълкувайки превратно фактите по делото регистърният съд е направил погрешния извод, че заявените за вписване обстоятелства не са възникнали валидно поради незаконосъобразно свикване и провеждане на конгреса, което е довело и до незаконосъобразност на приетите решения. Подробни доводи в подкрепа на направените оплаквания са наведени и в представените по делото писмени бележки.

Представителят на Върховна касационна прокуратура изразява становище, че подадената жалба е неоснователна, че правилно регистърният съд е отказал да впише исканите промени, поради което обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.

Върховният касационен съд, състав на второ отделение на Търговска колегия, като взе предвид направените оплаквания, изложените доводи на жалбоподателя и становището на представителя на Върховна касационна прокуратура и след проверка на данните по делото, приема следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, срещу акт подлежащ на пряко обжалване пред ВКС в срока по чл.18, ал.1 ЗПП и е процесуално допустима, а разгледани по същество, направените в нея оплаквания са основателни.

С обжалваното решение е отказано вписване в регистъра на политическите партии при СГС на заявени промени по партидата на п.п. Б. относно изменение и допълнение на Устава, гласувани на ХХХVІІ извънреден конгрес, проведен на 27.03.2010 год. в [населено място], в сградата на [улица], както и относно избора на главен секретар и персонален състав на Постоянното присъствие на Б. и представителството на партията. За да постанови този отказ съдът е приел, че заявителят не е доказал съобразно изискванията на закона и Устава спазването на съответната процедура по свикването и провеждането на конгреса, както и необходимия кворум и мнозинство при вземане на решенията, чието вписване се иска. Изложени са съображения, че в оповестеното решение на УС на Б. и публикуваната покана във в-к „Земеделско знаме”, чрез която е свикан извънредния конгрес, не е посочен конкретен адрес и часа за провеждането му и наличието само на тези недостатъци е основание съдът да откаже вписване, тъй като конгресът е нередовно свикан. Наведени са доводи и за незаконосъобразност на взетите решения /включително относно избора на Управителен съвет, а оттам и на останалите ръководни органи/ предвид липсата на категорични доказателства за наличие на необходимия кворум на конгреса, който първоначално посочен от мандатната комисия е 288 от редовно избраните от областните делегатски събрания 254 делегати, а впоследствие – 334 присъствуващи от общо избрани 366 делегати след взето решение на конгреса за възстановяване на членствените права на членовете от пет областни земеделски организации и на 15 поименно изброени земеделски деятели, каквато точка не фигурира в предварително обявения дневен ред. Основно съображение на съда за да направи извода, че заявените за вписване обстоятелства не са възникнали валидно е, че представените документи във връзка със заявеното искане не са в оригинал, а представляват заверени копия; някои от тях не съдържат пълния текст, а представляват извлечение от съдържанието на документа, което не дава възможност да се провери законността на проведения избор на ръководните органи и валидността на взетите решения от новоизбрания Управителен съвет.

Видно от представените по делото доказателства тридесет и седмия извънреден конгрес на Б. е свикан на основание чл.18, ал.2 от Устава на партията с решение на Управителния съвет, прието на извънредно заседание на 27.02.2010 год. по искане на 25 областни организации /представляващи повече от 2/3 от общия брой/, отправено до УС, което е публикувано в бр.9/2010 год. на вестник „Земеделско знаме”. Заверени копия на препис-извлечение от протоколите на проведените събрания на областните организации на Б., съдържащи искането са представени по указания на регистърния съд и се намират в том 7, стр.324-348 на делото, а заверено копие от протокола на УС от извънредното заседание на 27.02.2010 год. се намира на стр.11 в том 7а към том 7 на фирменото дело. В публикуваната покана във в-к „Земеделско знаме”/ съдържаща решенията на УС от извънредното заседание на 27.02.2010 год./ е посочена датата и населеното място за провеждане на конгреса – 27 март 2010 год. в [населено място]; утвърден е график за провеждане на отчетно-изборните събрания на местните земеделски дружби, общинските и областните отчетно-изборни конференции; квотата за представителство на ХХХVІІ извънреден конгрес и квота за член на УС на Б. и е предложен проект за дневен ред на конгреса.

При тези фактически данни необоснован и в противоречие с представените по делото доказателства се явява направения в обжалваното решение извод за нередовно свикване на конгреса по изложените от съда съображения, че поканата не съдържа конкретен адрес и час на провеждане. Преди всичко в чл.18, ал.3 на Устава е посочен необходимият задължителен обем от конкретни данни, които трябва да бъдат обявени от УС и оповестени един месец преди датата на насрочения извънреден конгрес, между които не фигурира посочването на начален час. В тази връзка липсата на този реквизит в случая не опорочава свикването на конгреса, тъй като не е съществен елемент от поканата, чието задължително съдържание е съобразено с цитирания текст на Устава. Що се отнася до посочването на конкретен адрес, регистърният съд в решението си приема, че това е необходимо само, ако е предвиден адрес, различен от адреса на управление на партията. Фактът, че на 27.03.2010 год. в 11 часа в [населено място], в зала „Тържествена” на дом-паметник „Ал.С.” на [улица]/където се намира седалището на Б./ са се явили 334 от общо избраните 366 делегати от 25 области на страната налага извода, че ХХХVІІ извънреден конгрес е редовно свикан. Този факт се установява както от документите на конгреса – протоколът на мандатната комисия и протоколът на проведения конгрес, така и от съставеният на същата дата констативен протокол /акт № 97, том І, общ.рег.№ 3125/2010 год./ от пом.нотариус С. С. на нотариус Д. С. рег.№ 267 с район на действие Софийски районен съд-представен като доказателство по делото. Що се отнася до обсъдения в мотивите на решението констативен протокол от 11.01.2010 год., съставен по заповед на Областния управител на Област С. /установяващ, че заседателната зала на [улица] заключена с катинар и залепена с печата на ПП”Б.”/, настоящият съдебен състав счита, че този протокол е без значение за делото, тъй като е относим към датата на съставянето му, предхождаща повече от два месеца датата на конгреса, а и от съдържанието му не е ясно, че се отнася за зала „Тържествена”, където е проведен конгреса.

Основателни са оплакванията на жалбоподателя във връзка с развитите съображения и извода на регистърния съд, че не е доказано наличието на необходимия кворум за провеждането на конгреса. В изпълнение на дадените от съда указания с разпореждането от 09.04.2010 год. по делото са представени заверени ксерокопия от протоколите на проведените отчетно-изборни конференции на областните организации от 25 области, в които са посочени имената и личните данни на делегатите на конгреса, избрани на общинските отчетно-изборни конференции, както и списъците на регистриралите се лично срещу подпис за участие в конгреса делегати, съставени в деня на провеждането му. Видно от протокола на избраната мандатна комисия, въз основа на данните от протоколите и след извършеното регистриране и преброяване е установено че от редовно избраните общо 366 делегати от 25 области на страната, за участие са се регистрирали 334 броя. Действително, от текста на протокола на конгреса е видно, че конгресът е открит при наличие на необходимия кворум от 254 делегата от 20 области, като е приел с пълно мнозинство решение за отмяна на решенията по т.10 и т.11 от протокола на УС на Б. от заседанието му на 27.02.2010 год., както и на решенията по т.2,А/и Б/ от протокола на проведеното на същата дата заседание на ВКСР, в резултат на което са възстановени членствените права на представителите от областите Б., Стара З., М., С. и Я., както и на поименно изброените земеделски деятели Б. А., Д. П., Г. Т., Ж. С., П. А., А. Г., Р. К., Ж. Т., Й. Б., Г. Й., Б. Блаева, М. Г., Н. Н., Ц. А. и К. Х., които са поканени да вземат участие в работата на конгреса, при което кворумът е нараснал на посочените по-горе 334 делегати. При тези фактически данни, настоящият състав на ВКС намира за необоснован извода на регистърния съд, че по делото липсват доказателства относно необходимия кворум. Неправилни са и наведените доводи, че недопустимо конгресът е гласувал отмяна на решенията на УС и ВКРС от 27.02.2010 год., тъй като такава точка не фигурирала в предварително обявения дневен ред. Право на конгреса като върховен орган на партията съгласно Устава е да отменя решения на УС и ВКРС, а при наличие на необходимото мнозинство – да приема решения по допълнително включени точки към дневния ред. Що се отнася до изложените в обжалваното решение съображения, че валидността на взетите решения не може да бъде преценена, тъй като представените препис-извлечения и заверени копия на документи не са в оригинал, настоящият съдебен състав констатира, че същите са представени от заявителя в този вид в изпълнение на разпорежданията на регистърния съд от 09.04.2010 год. и от 22.04.2010 год. при точно спазване на дадените указания. Не е представено единствено решението на УС за свикване на извънредния конгрес по причина, че протоколът се съхранява от бившия главен секретар на Б. от когото следва да бъде изискано. Заверено копие от същия се намира на стр.11 в том 7А към том 7 на фирменото дело.

Преценявайки представените по делото надлежно заверени копия от протоколите на отчетно-изборните конференции на областните земеделски организации, списъците на регистрираните за участие делегати, протоколът на мандатната комисия, избрана на конгреса, извлеченията от протокола от заседанието на новоизбрания Управителен съвет /чието съдържание е идентично с представените в настоящото производство оригинали на посочените документи/, пълният текст от протокола на конгреса, нот.заверена декларация от членовете на ПП на Б., три броя нотариално заверени декларации по чл.534 от ГПК на членовете на мандатната комисия, съставът на ВКС приема че е спазена процедурата по свикването и провеждането на извънредния ХХХVІІ конгрес на Б.. Налице е необходимия кворум, решенията за изменение и допълнение на Устава са взети с мнозинство от присъствуващите делегати и са от компетентността на конгреса. В съответствие с разпоредбите на Устава на партията утвърденият от конгреса нов Управителен съвет в състав от 29 члена е избрал за главен секретар на Б. с мнозинство от 28 гласа след тайно гласуване Н. Н. Н., който представлява партията, както и членовете на персоналния състав на Постоянното присъствие на Б..

С оглед на изложеното ВКС счита, че заявените за вписване обстоятелства са валидно възникнали и постановеният от СГС отказ е незаконосъобразен. Ето защо, обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него постановено ново от ВКС, с което да се впишат в регистъра на политическите партии заявените с молбата с вх.№ 9085/29.03.2010 год. промени по партидата на партия Б..

Мотивиран от горното и на основание чл.18, ал.2 във вр. с чл.17 ЗПП съставът на второ отделение на Търговската колегия на Върховния касационен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решението на Софийски градски съд, фирмено отделение, 2-ри състав, постановено на 20.05.2011 год. по ф.дело № 2274/1990 год. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ВПИШАТ в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд по партидата на политическа партия Български земеделски народен съюз настъпили промени в подлежащите на вписване обстоятелства съгласно решения, взети на проведения на 27.03.2010 год. ХХХVІІ извънреден конгрес на Б., както следва:

1. Промени в Устава на Б., приети от извънредния ХХХVІІ конгрес, проведен на 27.03.2010 год. в [населено място], [улица], съставляващ неразделна част от настоящото решение.

2. Промени в ръководните органи на партия Б., както следва:

- главен секретар на Б. Н. Н. Н., ЕГН [ЕГН]

- членове на Постоянното присъствие на Б.: Б. А. Б., ЕГН [ЕГН]; Д. ТАРИНСКА-ХАДЖИКОВА, ЕГН [ЕГН]; Д. Л. П., ЕГН [ЕГН]; Н. Г. В., ЕГН [ЕГН]; Т. Х. Ц.-БОРСИ, ЕГН [ЕГН]; Ц. А. А., ЕГН [ЕГН] и Н. Н. Н., ЕГН [ЕГН] в качеството му на главен секретар на Б..

Партия Български земеделски народен съюз се представлява от главен секретар Н. Н. Н., ЕГН [ЕГН].

Решението е окончателно.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:        [подпис]

                  ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                       2.    [подпис]

      

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.