English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 122

град София, 29 юли 2011 год.

  

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИДИЯ ИВАНОВА
                   ЧЛЕНОВЕ:  
1. М. С.
                                          2. Е. В.

при участието на прокурор НЕЛИ ДЕЧЕВА със секретар СОФИЯ СИМЕОНОВА като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева. т. дело № 690 по описа за 2011г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 18 от Закона за политическите партии.

Образувано е по касационна жалба на А. П. К. като Председател на Политическа партия „Зелена партия– Българските зелени”, [населено място] чрез процесуален представител адв. Н. В. срещу решение от 28.03.2011г. по ф. дело № 575/1990г. на Софийски градски съд, Търговска колегия, 13 състав, с което е отказано вписване в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд на промени в обстоятелствата, приети от Петия извънреден конгрес на ПП „Зелена партия – Българските зелени”, проведен на 29.08.2009г. в [населено място], [улица] /в диспозитива [улица], ет. 1/, по заявление вх. № 52681/09.10.2009г., подадено от А. П. К., по партидата на партията, рег. по ф. дело № 575/1990г., СГС, ФО, 1 с-в.

Касаторът излага оплаквания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Инвокира доводи, че съдът, като е отказал да отстрани допуснатата очевидна фактическа грешка в решението от 17.02.2009г. по ф. дело № 575/1990г. на СГС относно невписаните членове на Националния контролен съвет, избрани на Четвъртия извънреден конгрес на партията, е допуснал съществени процесуални нарушения. Касаторът се позовава на нарушение на разпоредбите на чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК – съдът не е преценил всички доказателства по делото и релевираните от заявителя доводи и не е основал решението си на закона по отношение на състава на Н., свикването на конгреса и приемането на законосъобразни решения. Поддържа становище за неправилност на приетото в обжалваното решение, че по делото не е представен списък на присъстващите на конгреса делегати, нито са отразени имената на регистрираните на конгреса делегати в протокола на мандатната комисия. Излага съображения, че списъкът на избраните делегати на V-я /извънреден/ конгрес на ПП „Зелена партия – Българските зелени” на 29.08.2009г. с броя, имената, ЕГН и подписите на присъстващите се намира в делото, а разминаването в броя на регистриралите се делегати в протокола на мандатната комисия /77 членове/ и протокола от конгреса /75 делегати/ е без значение, тъй като за редовността на конгреса е необходим кворум съобразно чл. 51, ал. 1 от Устава - заседанието на конгреса е валидно и може да взема решения, ако на него присъстват повече от половината от избраните 120 делегати, в случая не по-малко от 60 делегати. Касаторът релевира доводи за необоснованост и незаконосъобразност на извода за липса на доказателства, установяващи хипотезата на чл. 50, ал. 1 от Устава и спазване на процедурата за свикване на Петия извънреден конгрес на партията, проведен на 29.08.2009г.

Представителят на Върховна касационна прокуратура изразява мнение за неоснователност на жалбата и правилност на обжалвания съдебен акт. Поддържа становище, че процедурата по свикване на извънредния конгрес е опорочена поради неспазване на чл. 50, ал. 1 от устава – заседанието на Н. е проведено преди да изтече едномесечния срок след постъпване на последното искане на партийните организации за свикване на извънреден конгрес.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като обсъди направените оплаквания и извърши проверка на обжалвания съдебен акт, констатира следното:

Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е в срока по чл. 18, ал. 1 ЗПП от надлежна страна срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

С обжалваното решение Софийски градски съд е отказал вписване в регистъра на политическите партии на промени в обстоятелствата, приети от Петия /извънреден/ конгрес на Политическа партия „Зелена партия – Българските зелени”, проведен на 29.08.2009г. в [населено място], [улица] /в диспозитива на решението неправилно посочено [улица], ет. 1/ по заявление вх. № 52681/09.10.2009г., подадено от А. П. К., по партидата на Политическа партия „Зелена партия – Българските зелени”, рег. по ф. дело № 575/1990г., СГС, ФО, 1 с-в.

За да откаже вписване на исканите обстоятелства, СГС е приел, че свикването и провеждането на Петия /извънреден/ конгрес на партията са в нарушение на устава: 1/ не е спазена уредената в устава процедура за свикване на извънреден конгрес, доколкото не е установено от съда, че е налице хипотезата на чл. 50, ал. 1, изр. второ от устава, а именно, че поради неразглеждане от Н. на подадената подписка, конгресът е свикан от Н., че заседанието на Н. е редовно и партийният орган е взел валидно решение за свикване; 2/ приетите решения не са валидни съгласно чл. 51, ал. 1 от устава поради липса на изискуемия кворум за провеждане на извънредния конгрес, респективно за приемане на решения по обявения дневен ред.

Липсата на хипотезата на свикване на извънреден конгрес от друг орган на партията – Н., е обоснована с обстоятелството, че не е доказано, че първото възможно заседание на Н. след датата на подаване на 111 искания от регионални партийни структури до председателя на партията и до председателя на Н. и Н. за свикване на извънреден конгрес не е проведено поради отсъствие на кворум, не е доказана липса на заседание повече от един месец от постъпване на исканията, както и неразглеждането им на първото заседание след тяхното постъпване.

Изложени са съображения, че вписаните като присъствали на заседанието на Националния контролен съвет на ПП „Зелена партия – българските зелени” на 15.08.2009г. лица, които са гласували единодушно решението за свикване на Петия /извънреден/ конгрес, не са членове на Н., тъй като избраният от Четвъртия /извънреден/ конгрес състав на уредения в чл. 46 и сл. от устава Н. не е вписан в регистъра на политическите партии. Според съда, дори и да се извърши такова вписване по реда на допълване на съдебния акт или допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, то има действие занапред по аргумент от чл. 599, ал. 1 ГПК. Поради това не е приет за установен факта на наличие на необходимия кворум.

Относно представените Правила за организацията на дейността на Н. регистърният съд е приел, че не са годно доказателствено средство за установяване дали проведеното заседание и взетите решения от Н. /ако се приеме, че е налице необходимия кворум/ са в съответствие с нормите в тези правила, към които препраща уставът, тъй като са подписани от три лица, за които не може да се прецени дали са от състава на Н..

В решението е установено, че необходимият кворум за провеждане на конгреса е 120 делегати, а съобразно чл. 51, ал. 1 от устава, заседанието на конгреса е валидно и може да взема решения, ако на него присъстват повече от половината от делегатите, т. е. в случая не по-малко от 60 делегата. Прието е въз основа на представените препис – извлечение от протокола на Петия /извънреден/ конгрес от 29.08.2009г. и протокола на мандатната комисия, че на конгреса са регистрирани 77 члена, без да са посочени поименно, а в протокола от конгреса са отразени 75 делегати, които също не са посочени поименно. Поради непредставяне на списък на присъстващите на конгреса делегати, неотразяването на имената на регистрираните делегати в протокола на мандатната комисия и доколкото самата мандатна комисия е учредена ненадлежно поради неспазване на процедурата по чл. 50, ал. 1 от устава, регистърният съд е направил извод за липса на изискуемия кворум за провеждане на извънредния конгрес, респективно за приемане на решения по обявения дневен ред, поради което приетите решения на Петия /извънреден/ конгрес на 29.08.2009г. не са валидни съгласно чл. 51, ал. 1 от устава.

На основание чл. 533 ГПК съдът е длъжен да провери дали са налице предпоставките за вписване на исканите обстоятелства, като регистърната проверка има за цел да предотврати незаконосъобразните и неистински вписвания и се отнася до това дали взетите решения, съответно проведените избори са съобразени със закона и устава на политическата партия относно начина /процедурата/ на приемане на решения, респективно провеждане на съответните избори и приемане на решенията. Поради характера на охранителното производство като едностранно и безспорно проверката, която регистърният съд извършва е от външна страна.

Съгласно чл. 50, ал. 1 от действащия към свикване и провеждане на Петия /извънреден/ конгрес устав, приет на Четвъртия /извънреден/ конгрес на партията и вписан с решение от 17.02.2009г. по ф. дело № 575/1990г., извънреден конгрес на партията се свиква по решение на Н. или по искане на поне 1/3 от партийните организации, отправено до Н.. Свикването на конгреса с решение на Н., взето с обикновено мнозинство от списъчния състав, може да се извърши при наличието на някоя от следните предпоставки: 1/ ако Н. не е имал заседание в продължение на един месец след постъпване на искането за провеждане на конгрес; 2/ или Н. е провел заседание след постъпване на искането, но последното не е разгледано.

Изводът на регистърния съд, че Петият /извънреден/ конгрес е свикан по искане на повече от 1/3 от регионалните партийни структури, е правилен и съобразен с представените доказателства. Необосновано в обжалвания съдебен акт е прието, че не е доказано, че първото възможно заседание на Н. след датата на подаване на 111 искания от регионални партийни структури до председателя на партията и до председателя на Н. и Н. за свикване на извънреден конгрес не е проведено поради отсъствие на кворум, не е доказано отсъствие на заседание повече от един месец от постъпване на исканията, както и неразглеждането им на първото заседание след тяхното постъпване. Несвикването и непровеждането на заседание на Н. не може да бъде доказано с нарочни документи, а е достатъчно изявление на председателя на партията, че такова заседание не е свикано и не е провеждано, предвид неговите правомощия съгласно чл. 42, ал. 2, ал. 3 и чл. 44, ал. 1 от устава, каквото изявление е направено в посочения смисъл от председателя на ПП „Зелена партия – Българските зелени” и регистърният съд е следвало да се съобрази с него. Въпросът „дали исканията на регионалните партийни организации са разгледани или не на първото заседание на Н. в срок до един месец след постъпването им” и въпросът „дали това заседание не е проведено поради липса на кворум” биха имали значение, ако имаше проведено заседание на Н. след постъпване на исканията. При липса на такова заседание на Н. се налага извод, че са налице изискуемите в чл. 50, ал. 1 от устава предпоставки за свикване на Петия /извънреден/ конгрес на ПП „Зелена партия – българските зелени” от Националния контролен съвет.

Неоснователен е доводът на представителя на Върховна касационна прокуратура, че Петият /извънреден/ конгрес е свикан в нарушение на чл. 50, ал. 1 от устава поради това, че заседанието на Н. е проведено преди изтичане на едномесечния срок за заседание на Н.. Срокът за провеждане на заседание на Н. за разглеждане на исканията за свикване на извънреден конгрес започва да тече от постъпване на искания от поне 1/3 от партийните организации, а не от последното постъпило искане. От данните по делото се установява, че искания за свикване и провеждане на извънреден конгрес на партията до Н. съгласно чл. 50, ал. 1 от устава са направили 112 регионални партийни организации, от които 94 искания са постъпили в Н. до 15.07.2009г., 13 – на 16.07.2009г. и 5 - на 17.07.2009г. Поради обстоятелството, че Н. в продължение на един месец, считано от 15.07.2009г. не е имал заседание, в съответствие с чл. 50, ал. 1 от устава Н. на свое заседание е взел решение за свикване на извънреден конгрес на партията.

Неправилни са изложените от регистърния съд съображения, че присъствалите на заседанието на Националния контролен съвет на ПП „Зелена партия – българските зелени” на 15.08.2009г. лица, които са гласували единодушно решението за свикване на Петия /извънреден/ конгрес, не са членове на Н., тъй като избраният от Четвъртия /извънреден/ конгрес персонален състав на уредения в чл. 46 и сл. от устава Н. не е вписан в регистъра на политическите партии. При произнасянето си по заявление вх. № 48221/29.07.2008г. и допълнителна молба от 02.02.2009г. на ПП „Зелена партия” и ПП „Зелена България” за вписване на настъпилите промени след проведения на 05.07.2008г. Четвърти /извънреден/ конгрес на ПП „Зелена партия” и Национален събор на ПП „Зелена България” с решение от 17.02.2009г. Софийски градски съд е формирал воля в мотивите, че следва да се извърши вписване на настъпилите промени в наименованието, устава и органите на управление и представителство на поемащата политическа партия. В диспозитива на посочения съдебен акт съдът, въпреки формираната воля в мотивите, е пропуснал да впише поименно членовете на Н., поради което с решение от 06.07.2011г. по ф. дело № 575/1990г. на СГС е допусната поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на постановеното на 17.02.2009г. решение, като в него е включено и вписването на Национален контролен съвет в избрания му състав. След като влезе в сила, решението по чл. 247 ГПК образува заедно с поправеното решение едно цяло и се счита, че поправеното решение важи с поправеното съдържание от деня, когато е било постановено, а не от деня на поправката, която само е отстранила несъответствието между волята на съда и нейния външен израз.

Съображенията на регистърния съд, че гласувалите на 15.08.2009г. лица не са членове на Н., както и че допускането на поправка на очевидна фактическа грешка има действие занапред по аргумент от чл. 599, ал. 1 ГПК, са неправилни и поради това, че вписаното обстоятелство се смята известно само на третите добросъвестни лица от деня на вписването и невписаните обстоятелства се смятат за несъществуващи само по отношение на третите добросъвестни лица /чл. 599, ал. 3 ГПК/, но не и във вътрешните отношения между членовете на партията. Членовете на Н. са избрани от върховния орган на партията – Четвъртия /извънреден/ конгрес на ПП „Зелена партия” и Националния събор на ПП „Зелена България”, проведен на 05.07.2008г., поради което това обстоятелство към 15.08.2009г. е съществувало и е било известно за членовете на партията.

Поради изложените съображения е необоснован и изводът на регистърния съд относно невъзможността да се установи дали лицата, подписали Правилата за организацията на дейността на Н., са част от състава на Н..

Заседанието на Н. на ПП „Зелена партия – българските зелени” е проведено на 15.08.2009г. съобразно чл. 46 от устава и приетите правила. Присъствалите на заседанието на 15.08.2009г. трима души от списъчния състав на Н. – В. И., Й. П. и Г. Н., формират изискуемия съгласно ал. 3 на чл. 46 от устава кворум, тъй като С. Т. Ж. е напуснал Н. при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от устава, като е подал писмена оставка с нотариална заверка на подписа на 22.06.2009г., в резултат на което съставът на Н. е редуциран и необходимият кворум за редовно заседание е трима души от останалия списъчен състав, който в случая е налице. Решението за свикване на Пети /извънреден/ конгрес на ПП „Зелена партия – българските зелени” е прието с необходимото мнозинство за вземане на решения съгласно чл. 46, ал. 4 от устава.

Констатациите на регистърния съд за публикуване на обявата за свикване на процесния извънреден конгрес с необходимото съдържание /дневен ред, място на провеждане, по чия инициатива се свиква/ във в. „Новинар” бр. 190/20.08.2009г. и изводът за спазване на разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от устава са законосъобразни и обосновани.

Необоснован е изводът в обжалваното решение за невалидност на приетите решения на Петия /извънреден/ конгрес съгласно чл. 51, ал. 1 от устава поради липса на изискуемия кворум. Регистърният съд правилно е установил, че необходимият минимален брой избрани делегати е 120, като съобразно чл. 51, ал. 1 от устава, заседанието на конгреса е валидно и може да взема решения, ако на него присъстват повече от половината от делегатите, т. е. в случая не по-малко от 60, но в противоречие на представените доказателства е приел, че липсва списък на присъстващите на конгреса делегати. Видно от представения по делото списък на избраните делегати за Петия /извънреден/ конгрес на „Зелена партия – българските зелени” на 29.08.2009г. /стр. 420 – стр. 433 от том VІ на ф. дело № 575/1990г. на СГС/, общият брой делегати е 142 души, от които на процесния извънреден конгрес са се регистрирали 78 делегати, което се установява от положените срещу съответните имена подписи. Посоченият списък инкорпорира в себе си, както списъка на избраните делегати и делегатите по право, така и списъка на присъствалите на конгреса делегати, като този начин на регистрация съответства и на приетата от Н. процедура. Видно от протокола на избраната мандатна комисия, въз основа на данните от протоколите за избор на делегати и списъка на избраните делегати с подписите на присъстващите, след извършеното регистриране и преброяване е установено наличието на необходимия кворум съгласно чл. 51, ал. 1 от устава – при кворум 72 делегати /повече от половината от 142 делегати/ са присъствали 77 делегати, от които 17 делегати по право и 60 избрани делегати. Разминаването между регистрираните делегати по списъка /общо 78, от които 17 по право и 61 избрани/, отразените в протокола на мандатната комисия 77 делегати, от които 17 по право и 60 избрани, и посочените 75 делегати в протокола на Петия /извънреден/ конгрес е несъществено и не се отразява нито на кворума, нито на мнозинството при вземане на решения.

Развитите от регистърния съд съображения за липса на изискуемия кворум поради неотразяване на имената на регистрираните делегати в протокола на мандатната комисия и доколкото самата мандатна комисия е учредена ненадлежно поради неспазване на процедурата по чл. 50, ал. 1 от устава, са неправилни. Липсва изискване в устава на партията и ЗПП за посочване имената на регистрираните и присъстващи делегати на конгреса в протокола на мандатната комисия, в който се отчитат само крайните резултати. Мандатната комисия е надлежно учредена, видно от протокола на Петия /извънреден/ конгрес на партията от 29.08.2009г.

С оглед на изложеното, настоящият съдебен състав на ВКС приема, че е спазена процедурата за свикване и провеждане на Петия /извънреден/ конгрес на ПП „Зелена партия – българските зелени” - налице е необходимият кворум, решенията за промяна в наименованието на партията, адресът й на управление, за промени в устава, в ръководните органи и представителството на партията са приети с необходимото мнозинство и са от компетентността на конгреса. Поради това, че заявените за вписване със заявление вх. № 52681/09.10.2009г. обстоятелства са валидно възникнали и постановеният от СГС отказ е незаконосъобразен, обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него постановено ново от ВКС, с което да се впишат в регистъра на политическите партии поисканите с посоченото заявление промени по партидата на ПП „Зелена партия – българските зелени”. Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение

 Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение от 28.03.2011г. по ф. дело № 575/1990г. на Софийски градски съд, Търговска колегия, 13 състав и вместо него постановява:

ДА СЕ ВПИШАТ в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд по партидата на политическа партия „Зелена партия – Българските зелени” настъпили промени в подлежащите на вписване обстоятелства съгласно решения, взети на проведения на 29.08.2009г. в [населено място], [улица] Пети /извънреден/ конгрес, както следва:

1. Промяна в наименованието на политическата партия от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ – БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕЛЕНИ” на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”.

2. Промяна в адреса на управление: [населено място], район „В.”, [улица], ет. 1.

3. Промени в Устава на политическата партия, приети от Петия /извънреден/ конгрес, проведен на 29.08.2009г. в [населено място], [улица], съставляващ неразделна част от настоящото решение.

4. Промени в ръководните органи на партията, както следва:

- Секретар на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” и член на Националния политически съвет по право А. П. К., ЕГН [ЕГН]

- Говорители и членове на Националния политически съвет по право: ГОРИЦА Н. К., ЕГН [ЕГН] и И. В. И., ЕГН [ЕГН]

- Председател на Националния контролен съвет В. П. И., ЕГН [ЕГН]

- Избрани членове на Националния политически съвет: Г. Б. С., ЕГН [ЕГН], Г. В. Г., ЕГН [ЕГН], Е. С. В., ЕГН [ЕГН], ЖЕНЯ Д. Д., ЕГН [ЕГН], З. Д. К., ЕГН [ЕГН], И. И. КАРАХАСАНОВ, ЕГН [ЕГН], И. П. М., ЕГН [ЕГН], Й. Т. П., ЕГН [ЕГН], Й. М. К., ЕГН [ЕГН], К. А. М., ЕГН [ЕГН], М. С. Д., ЕГН [ЕГН], М. М. П., ЕГН [ЕГН], М. К. А., ЕГН [ЕГН], Н. Й. К., ЕГН [ЕГН], Н. Л. К., ЕГН [ЕГН], О. К. К., ЕГН [ЕГН], П. Д. ЧЕМИШАНОВ, ЕГН [ЕГН], П. Г. Х., ЕГН [ЕГН], П. Х. Г., ЕГН [ЕГН], П. М. Д., ЕГН [ЕГН], П. Г. М., ЕГН [ЕГН], Р. В. В., ЕГН [ЕГН], С. Б. Н., ЕГН [ЕГН], С. М. М., ЕГН [ЕГН], Х. Х. Н., ЕГН [ЕГН] и Щ. С. Щ., ЕГН [ЕГН].

- Национален контролен съвет в състав: В. П. И., ЕГН [ЕГН] - председател, Д. Д. П., ЕГН [ЕГН], Л. Д. З., ЕГН [ЕГН], Л. И. Р., ЕГН [ЕГН], Р. Й. Б., ЕГН [ЕГН], С. Т. ЧОРТОВА, ЕГН [ЕГН]. 5. ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” се представлява от секретаря й А. П. К., ЕГН [ЕГН].

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:        [подпис]

                

      

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.