English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 123

С, 01 август 2011 год.

  

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в съдебно заседание на 29 юли две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО БОБАТИНОВ 
                   ЧЛЕНОВЕ:  
1. ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
                                          2.
МАРИЯ СЛАВЧЕВА

при секретар Л. Златкова

и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от съдията Марио Бобатинов

дело N 691-2011 година

 

Производството е по чл.18 ал.2 ЗПП.

Образувано е по касационна жалба на З. З. С. от г.С. в качеството й на председател на ЦК на Българската комунистическа партия/Б./ срещу решението от 27.01.11год. по ф.д.№2809/90г. на СГС, VІ-7 с-в, с което е отхвърлена като неоснователна молбата на З. З. С. за вписване промени в ръководните органи и Устава на Българската комунистическа партия, направени на проведения на 20.03.10г. ХХІІ конгрес на партията.

Оплакванията в касационната жалба са за неправилност на обжалваното решение.

Представителят на Върховна касационна прокуратура поддържа, че обжалваното решение е правилно и като такова следва да бъде оставено в сила.

ВКС-ТК след анализ на представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, становищата страните, както и релевираните в касационната жалба отменителни основания приема следното:

За да отхвърли молбата на З. З. С. за вписване на промени в ръководните органи и Устава на Българската комунистическа партия, направени на проведения на 20.03.10г. ХХІІ конгрес СГС в съобразителната част на решението чиято отмяна се иска е приел че:

- в устава на партията липсват норми относно начина на избор и правомощията на председателя на ЦК

- в устава на партията липсват ясни норми относно представителството на партията. В тази връзка се развиват съображения че в чл.24 от устава неправилно е предвидено представителство на партията както еднолично от председателя на ЦК на Б. така и колективно от ЦК

- заявените за вписване членове на ПБ не съответстват по брой и персонален състав на избраните от пленума на ЦК на Б., проведен на 20.3.10г.

ВКС-ТК намира, че от представения по делото Устав на Българската комунистическа партия се установява, че в него е предвидено колективно представителство на партията от Централния комитет/ЦК/, но само в периода между конгресите докато индивидуалното представителство на партията се осъществява от Председателя на ЦК или от упълномощен от него заместник председател-арг.от от чл.24 от Устава.

Съгласно чл.24 изр.2-ро от Устава ЦК избира П. за ръководене работата на ЦК между Пленумите.

По делото е представен Протокол №1 от 20.03.10г. на проведения 22 Конгрес на Б., на който валидно са приети промени в Устава на Б. и валидно са избрани нови ръководни органи на партията, обективирани в решение на Пленума на ЦК на Б. от 20.03.10г. за избор на П. от 7 члена както следва: М. П. А., В. Ц. Х., З. З. С., Г. Д. Г., С. В. С., М. Ц. Д. и М. С. М., Председателя на ЦК на Б. З. З. С., представляващ Б. и Председателство състоящо се от 4 члена:З. З. С., В. Ц. Х., М. П. А. и С. В. С..

При служебната проверка състава на ВКС-ТК не констатира пороци по свикване и провеждане на 22 Конгрес на Б. както и по приетите от него решения, поради което обжалваното решение като неправилно следва да бъде отменено изцяло.

На основание чл.17 т.3, т.4 и т.5 ЗПП на вписване в регистъра на политическите партии при СГС подлежат приетите от 22 Конгрес промени в Устава, избраните на Пленума на ЦК на Б. от 20.03.10г. членове на П. М. П. А., В. Ц. Х., З. З. С., Г. Д. Г., С. В. С., М. Ц. Д. и М. С. М., както и председателя на ЦК на Б. З. З. С. в качеството й на представляваща Българската комунистическа партия.

Водим от горното ВКС-ТК

 Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ изцяло решението от 27.01.11год. по ф.д.№2809/90г. на СГС, VІ-7 с-в и вместо него ПОСТАНОВИ:

ДА СЕ ВПИШАТ в регистъра на политическите партии при Софийски градски съд по партидата на Българската комунистическа партия настъпили промени в подлежащите на вписване обстоятелства съгласно решенията, взети на проведения на 20.03.10г. ХХІІ Конгрес на Българската комунистическа партия както следва:

1. Промени в Устава на Българската комунистическа партия, приети на проведения на 20.03.10г. ХХІІ Конгрес на Българската комунистическа партия

2.Промени в ръководните органи на Българската комунистическа партия както следва:

- Председател на ЦК на Б. З. Златкова С. ЕГН [ЕГН]

- Членове на П. М. П. А. ЕГН [ЕГН], В. Ц. Х. ЕГН [ЕГН], З. З. С. ЕГН [ЕГН], Г. Д. Г. ЕГН [ЕГН], С. В. С. ЕГН [ЕГН], М. Ц. Д. ЕГН [ЕГН] и М. С. М. ЕГН [ЕГН]

Българската комунистическа партия се представлява от Председателя на ЦК на Б. З. З. С. ЕГН [ЕГН]

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       [подпис]

                  ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                       2.    [подпис]

      

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.