English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 124

гр. София, 26 август 2011 г.

  

 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на двадесет и четвърти август две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО БОБАТИНОВ 
                   ЧЛЕНОВЕ:  
1. ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
                                          2.
БОЯН БАЛЕВСКИ

и при участието на прокурор Станева

и секретаря Лилия Златкова

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски

търговско дело №692/11 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 18 ал.1 от ЗПП във връзка с чл.17 ал.1,т.8 от ЗПП.

Образувано е по касационна жалба от страна на председателя на политическа партия „ Д. за р. о. м.”/Д./ срещу решение от 26.07.2011 г. на Софийски градски съд постановено по ф.д. № 771/2003 г., с което е постановен отказ от вписване в регистъра на политическите партии на исканите със заявление вх.№ 6613/19.07.2011 г. промени на вписани обстоятелства по партидата на ПП”Д.”: промяна в адрес на управление, изменение на устава , нов състав на Националния съвет и на Управителния съвет. Излагат се доводи и оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното решение и се иска отмяната му и произнасяне по същество в насока постановяване на вписване в регистъра на политическите партии при СГС на исканите промени.

Оплакванията на жалбоподателя се свеждат до това, че изводът на СГС за нередовно свикване на извънредната Национална конференция/НК/ на ПП Д., проведена на 18.07.2011 г. в [населено място], на която са взети решения за промени в ръководството и устава на партията, е необоснован и противоречи на закона. Това е така, доколкото всички клубове по места са били редовно поканени за участие с отделни покани, в така проведената НК са били представени всички местни клубове или общо 280 делегати по места, които изчерпват изцяло и членския състав на ПП „Д.”. Ето защо , неспазването на чл. 6 и чл.7 от Устава относно нормативните изисквания в него за предварително определяне на нормата на представителство на отделните клубове по места при провеждане на НК и обнародване на поканата за свикването й в Държавен вестник на практика не рефлектира върху редовността на свикването и провеждането на същата и не накърнява правото на участие на членовете на ПП”Д.”. Прави се оплакване и за неправилно прилагане на правилото в чл. 7.3 от Устава на партията, даващо право на свикване на извънредна НК по инициатива на председателя й.

Становището на Върховната касационна прокуратура, изразено от прокурор Станева е за за неоснователност на изложените в нея оплаквания.

Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Второ отделение, констатира, че жалбата е постъпила в преклузивния срок по чл.18 ал.1 от ЗПП и от външна страна тя изцяло отговаря на изискванията за редовност по чл.284 ал.1 и ал.2 от ГПК .

По същество на жалбата настоящият състав на ВКС, ТК, Второ отделение изразява следното становище:

Касационната жалба е неоснователна.

За да постанови обжалваното решение, с което е постановен отказ от вписване в регистъра на политическите партии на промяна в адрес на управление, изменение на устава , нов състав на Националния съвет и на Управителния съвет на заявителя ПП”Д.” , съставът на СГС се е позовал на нередовно свикване на извънредната Национална конференция/НК/ на ПП Д., проведена на 18.07.2011 г. в [населено място], която е взела горните решения. Нарушени са императивни разпоредби на Устава, действащ към датата на свикването на НК, относно процедурата по свикването и провеждането на НК: не е спазен чл. 6 относно предварително определяне на нормата на представителство на отделните клубове по места при провеждане на Национална конференция и чл.7, относно императивното изискване за обнародване на поканата за свикването й в Държавен вестник в определения срок. Нарушено е и правилото в чл. 7.3 от Устава на партията даващо право на свикване на извънредна НК по реда, по който се свиква редовна НК и според който ред свикването става от Управителния съвет. Допускането свикването да става и по инициатива на председателя на партията, не изключва вземане на решение от страна на Управителния съвет за това.

В жалбата се излагат доводи, че макар и първите две цитирани по-горе нарушения на Устава формално да са налице, то те не влияят върху редовността на свикването и провеждането на НК и не накърняват правото на участие на членовете на ПП”Д.”. Това е така, тъй като всички клубове на партията по места са били предварително и своевременно редовно поканени за участие в така проведената НК. При провеждането й са били представени всички местни клубове или общо 280 делегати по места, които изчерпват изцяло и членския състав на ПП „Д.”. Твърди се , че свикването на извънредна НК, каквато се явява настоящата, съгласно текста на чл. 7.3 от Устава може да става и от Председателя.

Така наведените доводи са неоснователни. Регистърният съд правилно е извършил проверка за основателността на исканото вписване, като е упражнил контрол за законосъобразността на решенията на Националната конференция, проведена на 18.07.2011 г. в [населено място]. След като по делото не са представени доказателства, удостоверяващи свикването и оповестяването му съобразно устава на партията, правилно Софийският градски съд е отказал вписване на заявените за настъпили на този конгрес обстоятелства.

Правилни са констатациите на съда, че не е спазен чл. 6 от Устава, относно предварително определяне на нормата на представителство на отделните клубове по места при провеждане на национална конференция и чл.7, относно императивното изискване за обнародване на поканата за свикването й в Държавен вестник . Няма доказателства за спазване изискването за нормите на представителство. Твърденията от страна на самия жалбоподател, че участващите в така проведената НК 280 броя делегати по места изчерпват изцяло и членския състав на ПП „Д. , поради което става въпрос за директно /без квоти/ участие на партийните членове, остава също недоказано при липса на каквито и да е доказателства в подкрепа на това твърдение, с оглед недоказване на членската маса към датата на свикване, респ. провеждане на националната конференция от 18.07.2011 г. От своя страна разпоредбата в чл.7.3 от Устава за реда за свикване на извънредна НК препраща към този за редовна такава /чл.7.1 от Устава/. Предвидената инициатива за това на Председателя на ПП „Д.” не изключва необходимостта от решение за свикване взето от УС, каквото не се установява да е налице.

Поради липсата на тези доказателства, правилно Софийският градски съд е приел за недоказано, че този конгрес е свикан и проведен съобразно Устава на партията.

Недоказването редовността на процедурата за свикване и провеждане на конгреса, се е отразило на законосъобразността на взетите от него решения, поради което правилно е отказано вписването на исканите промени.В тази насока е и постоянната практтикка на ВКС/ напр. РЕШЕНИЕ № 551 ОТ 16.10.2008 Г. ПО Т. Д. № 286/2008 Г., І Т. О. НА ВКС/.

Водим от горното ВКС, състав на второ търговско отделение

 Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 26.07.2011 г. на Софийски градски съд постановено по ф.д. № 771/2003 г., 8 състав.

Решението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:       [подпис]

                  ЧЛЕНОВЕ: 1.    [подпис]

                                       2.    [подпис]

      

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.